currdb:
Решение №224/18.12.2017 по дело №513/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

Решение по т.д. №513-17 на ВКС , ТК, ІІ ро отд.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 224

гр. София,18.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в открито заседание на 22 .11. , две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

и при участието на секретаря Ирена Велчева като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №513/17 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на Ю. К. Д. /М./ Л. със седалище: Ф., М. срещу решение №269/25.11.2016 г. на ВТАС по в.т.д. №72/2016 г. по описа на същия съд. С обжалваното решение, въззивният съд е потвърдил първоинстанционното решение по т. д. № 46/2015 г на ОС-Русе, с което е бил уважен искът с правно основание чл.647 ал.1,т. 6 ТЗ на синдика на [фирма]-в производство по несъстоятелност, предявен срещу дружеството-касатор и срещу [фирма] , представлявано от Л. Т. като са обявени за недействителни по отношение на кредиторите на производството по несъстоятелност Договор за особен залог на машини, съоръжения и оборудване, вписан в регистъра на особените залози под № 2012113002469 и доп. споразумение от 24.01.2...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи