currdb:
Решение №158/19.12.2017 по дело №40/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 158

гр.София, 19.12.2017 г.

в името на народа

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, Трето отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и пети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

при секретаря Райна Стоименова, като изслуша докладвано от съдията Даниела Стоянова гр.дело № 40/2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на С. С. Ч. от [населено място], подадена чрез адвокат И. А., срещу въззивно решение №240 от 20.10.2016г. на Кюстендилския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№205/2016г., В ЧАСТТА, с която е потвърдено Решение № 102 от 01.03.2016г. по гр.д. № 49/2015г. по описа на Дупнишкия районен съд, в частта, с която е развален, на основание чл. 87, ал. 3, изр. 1 от ЗЗД договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане от 01.08.2006г., обективиран в Нотариален акт № 77, том II, рег. № 2205, дело № 250 на нотариус А. Р., с район на действие ДРС, с който Й. Б. Т. е прехвърлил на С. С. Ч. следния недвижим имот: ј ид.ч. от апартамент № 4 с идентификатор 68789.18.1.1.4. по кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004г. на изпълнителния директор на АГКК,...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.