currdb:
Решение №184/21.12.2017 по дело №2451/2016 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 184

София, 21.12.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в публичното заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Дария Проданова

Членове: Емил Марков

Ирина Петрова

при участието на секретаря Силвиана Шишкова, като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д. № 2451 по описа за 2016 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.303 и сл. ГПК.

Образувано е по молбата на Министерство на земеделието и селското развитие на Република Румъния (МЗСР-Румъния), чрез Агенция за плащания и участие в земеделието (A.) за отмяна на основание чл.303 ал.1 т.1 ГПК на Разпореждане от 09.06.2014 год. по гр.д.№ 4919/2014 год. на Софийски градски съд, постановено по реда на чл.623 ГПК. Разпореждането е било потвърдено с Решение № 937/08.05.2015 год. по гр.д.№ 4018/2014 год. на Софийски апелативен съд, което е влязло в сила, поради недопускане на касационен контрол с постановено по реда на чл.288 ГПК Определение № 646/27.07.2016 год. по т.д.№ 2844/2015 год. на ВКС-Търговска колегия, състав на ІІ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи