Р Е Ш Е Н И Е

№ 210София, 21.12.2017 г. В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в открито заседание на четиринадесети декември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Председател: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

Членове: ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

при секретаря Емилия Петрова, като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 5558 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК. Образувано е по касационна жалба на Р. П. П. срещу решение № 1128 от 28.07.16 г. по гр. д. № 1298/16 г. на Пловдивския окръжен съд.

Жалбоподателката поддържа, че съпрузите са необходими, но не задължителни другари при спор за собственост на имот, придобит по време на брака им. Иска отмяна на въззивното решение, с което е обезсилено решението на първоинстанционния съд поради неконституиране на съпруга на ответницата по предявения иск.

Ответницата Т. Г. И. оспорва жалбата. Счита, че тя е неоснователна.

С определение № 445 от 19.07.2017 г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по въпроса за вида на другарството на съпрузите по предявен срещу тях ревандикационен иск за имот, придобит в режим на съпружеска имуществена общност.

По поставения въпрос е постановено ТР № 3 от 29.06.2017г. по тълк. д. № 3/2016 г. на ОСГТК на ВКС, в което е прието, че по предявен от или срещу съпрузите иск за собственост на вещи или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена общност, съпрузите са необходими, но не са задължителни другари.

Това разрешение следва да се приложи и по настоящото дело.

С обжалваното решение № 1128 от 28.07.16 г. по гр. д. №1298/16 г. на Пловдивския окръжен съд е обезсилено решение № 1023 от 23.03.16 г. по гр. д. № 2848/15 г. на Пловдивския районен съд и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Въззивният съд е приел, че предявеният от ищцата Р. П. П. ревандикационен иск е насочен единствено срещу ответницата Т. Г. И., а спорният имот, по отношение на който се заявяват собственически права, е придобит от последната чрез възмездна сделка по време на брака й, което обуславя пасивната процесуална легитимация и на нейния съпруг. Доколкото съвместната процесуална легитимация на ответниците, които са задължителни другари в процеса, е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на производството, а съпругът на ответницата не е участвал в първоинстанционното производство, постановеното решение е прието за недопустимо.

С оглед приетото в ТР № 3 от 29.06.2017г. по тълк. д. № 3/2016 г. на ОСГТК на ВКС въззивното решение се явява неправилно и следва да бъде отменено. Делото следва да се върне на въззивния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по въззивната жалба на Т. Г. И. срещу първоинстанционното решение.

Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 1128 от 28.07.16 г. по гр. д. №1298/16 г. на Пловдивския окръжен съд.

ВРЪЩА делото на същия съд за постановяване на решение по въззивната жалба на Т. Г. И. срещу решение №1023 от 23.03.16 г. по гр. д. № 2848/15 г. на Пловдивския районен съд.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!