3О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-Р

№296

гр. София, 21 декември 2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в открито съдебно заседание на осми декември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

ЧЛЕНОВЕ: РУМЕН ПЕТРОВ

ХРИСТИНА МИХОВА

при участието на секретаря МИРА НЕДЕВА и прокурора от ВКП А.ЛАКОВ изслуша докладваното от съдия Христина Михова н. д. № 1148 / 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава ХХХІІІ от НПК.

Същото е образувано по постъпило искане от адвокат М., защитник на осъдения И. Б. И., за възобновяване на НЧД №292/2013 год. по описа на Районен съд - Плевен и ВНЧД №166/2013 год. по описа на Окръжен съд - Плевен. В искането се твърди, че производството по делото е проведено в отсъствие на осъдения И., като по този начин не му е дадена възможност да се защити. Релевират се доводи и за допуснати нарушения на материалния закон при определяне на общо наказание по реда на чл. 25, вр. с чл. 23 от НК измежду наложените с отделни присъди.

В съдебно заседание пред ВКС, защитникът поддържа искането за възобновяване и моли същото да бъде уважено.

Представителят на Върховна касационна прокуратура пледира за оставяне на искането без уважение.

Осъденият И. И. поддържа искането за възобновяване.

Върховният касационен съд, І – во наказателно отделение, след като обсъди доводите посочени в искането за възобновяване и всички материали, събрани по делото, намери следното:

С определение № 201, постановено на 28.02.2013 год. по НЧД № 292 / 2013 год. по описа на Районен съд - гр. Плевен, на основание чл. 25, вр. с чл. 23 от НК на И. Б. И. е определено едно общо наказание измежду наложените по НОХД № 2023/2009 год. и НОХД № 2395/2009 год. по описа на РС – Плевен в размер на два месеца и седемнадесет дни лишаване от свобода, като е постановено ефективното му изтърпяване при „строг“ режим. Със същия съдебен акт е определено общо наказание и измежду наложените по НОХД № 642 / 2011 год. по описа на РС Сандански и НОХД № 3297 / 2011 год. по описа на РС- Плевен в размер на осем месеца лишаване от свобода, при първоначален „строг“ режим.

По жалба на защитника на осъдения И., подадена срещу посоченото определение, в Окръжен съд – Плевен е образувано ВНЧД № 166/ 2013 год. С решение по същото дело, постановено на 24.04.2013 год., първоинстанционното определение е било потвърдено изцяло.

Искането за възобновяване е процесуално недопустимо.

Съгласно разпоредбата на чл. 421, ал.3 от НПК, осъденият може да направи искането по чл. 422, ал.1, т.5 от НПК в шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт. За задочно осъдения срокът започва да тече от датата, на която е узнал, че присъдата е влязла в сила.

Видно от материалите по делото, на 08.05.2013 год. осъденият И. е упълномощил адвокат М. М. /пълномощно на л. 7 от н.д. № 1143/2013 год. по описа на ВКС, НК, І –во н.о./ да изготви искане за възобновяване на наказателното производство по НЧД № 292 / 2013 год. по описа на РС - гр. Плевен. Следва да се приеме, че това е и датата, на която най-късно осъденото лице е узнало за влязлото в сила определение на РС – Плевен. От тази дата следва да се брои срокът по чл. 421, ал.3, изр. 2 от НПК. Към момента на подаване на искането за възобновяване, по което е образувано настоящото производство – 04.10.2017 год., този срок е изтекъл и поради това, искането следва да бъде оставено без разглеждане като недопустимо.

Недопустимо е и искането за възобновяване на наказателното производство по НЧД № 292/2013 год. на РС – Плевен и ВНЧД № 166/ 2013 год. по описа на ОС- Плевен, подадено на основание чл. 422, ал.1, т.5 от НПК. Такова искане, депозирано на 17.05.2013 год. от защитника – адвокат М. М., упълномощен от осъдения И. И., е било предмет на проверка по реда на възобновяването, по н. д. № 1143/2013 год. по описа на ВКС. С решение № 378, постановено на 01.10.2013 год., по същото дело, ВКС, НК, І – во н.о. е оставил без уважение искането на защитника на осъдения И. за възобновяване на двете наказателни дела. Посоченото решение на ВКС е постановено при действието на старата редакция на чл. 424 от НПК / изм. с ДВ, бр. 42 от 2015 год./, когато именно този съд беше компетентен да разглежда всички искания за възобновяване на наказателни дела. След като искането за възобновяване, направено от една страна / в случая от упълномощения лично от осъдения защитник/, е било разгледано от компетентния съд, второ искане от същата страна и на същото основание е недопустимо.

Предвид изложените съображения, ВКС, НК, І-во наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на осъдения И. Б. И. за възобновяване на НЧД №292/2013 год. по описа на РС- Плевен и ВНЧД №166/2013 год. по описа на ОС – Плевен.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото пред Върховния касационен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1.

2.