№149

гр. София, 22.12.2017 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на дванадесети декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Влахов

ЧЛЕНОВЕ: Камелия Маринова

Веселка Марева

при участието на секретаря Зоя Якимова

като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д.№ 1539 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Обжалвано е решение №188 от 12.11.2014г. по гр.д. № 200/2014г. на Силистренски окръжен съд, с което е обезсилено решение №64 от 09.04.2014г. по гр.д. № 641/2013г. на Районен съд-Дулово и делото е върнато за ново разглеждане с участие на Ю. Х. Ш. като необходим другар на страната на ответника по предявен иск от С. И. И. и А. А. К. против А. И. Ш. за установяване, че са собственици по давностно владение при дялове: 3/4 ид.ч. за първата и 1/4 ид.ч. за втората върху полумасивна жилищна сграда от три стаи и кухненска пристройка, ведно с припадащите се части от правото на строеж върху дворно място в [населено място], за което е отреден УПИ ІІІ-242 в кв.27 по плана на селото, с площ 1330 кв.м.

Касационната жалба е подадена от ищците С. И. И. и А. А. К. чрез пълномощника адв. Н.. Поддържа се, че решението е неправилно като постановено в нарушение на закона и на процесуалните правила.

Ответникът по жалбата А. И. Ш. не е представил писмен отговор. Същият е починал в течение на касационното производство и в неговите права са конституирани наследниците му С. А. С. и А. А. К., която участва в процеса и на лично основание.

С определение № 112 от 05.07.2017г. е допуснато касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК по въпроса: какво е другарството между съпрузите при дела относно вещи в режим на съпружеска имуществена общност.

Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение като разгледа жалбата в рамките на наведените основания, установи следното:

Производството е по установителен иск за собственост. Ищците претендират, че са собственици по давност на полумасивна жилищна сграда, състояща се от три стаи, салон и маза, и на кухненска пристройка от две стаи, ведно с припадащата се част от правото на строеж върху поземления имот - парцел ІІІ-242 в кв. 27 по плана на [населено място], с площ 1330 кв.м. По указания на съда исковата молба е уточнена с петитум: да се установи, че ищците са собственици по давностно владение на полумасивна жилищна сграда от три стаи салон и маза и на кухненска пристройка от две стаи при дялове 3/4 за първата и ј за втората и на дворното място, в което е построена сградата, както е описано по-горе, при дялове: 3/8 за първата ищца и 1/8 за втората ищца. Първоинстанционният съд е отхвърлил иска, така както е предявен по първоначалната искова молба. Във въззивната жалба на ищците е наведен довод, че съдът се е произнесъл по искане, което не са предявили, а именно за припадаща се част от право на строеж, вместо за собственост върху поземления имот.

С обжалваното решение Силистренски окръжен съд е установил, че според документите за собственост 1/3 ид.ч. от имота е придобита от ответника А. И. Ш. по давностно владение по време на брака му с Ю. Х. Ш.. Счел е, че участието на съпругата в процеса относно правото на собственост върху имота е задължително, тъй като съпрузите се явяват необходими и задължителни другари. Поради това и позовавайки се на Тълкувателно решение № 1/2013г. на ОСГТК на ВКС, т.6, е приел, че неучаствалият задължителен другар - ответник по иска следва да бъде конституиран от първата инстанция. Затова е обезсилил решението и е дал указания за ново разглеждане на делото с участие на Ю. Х. Ш..

По основанието за допускане на касационно обжалване:

Съгласно приетото в Тълкувателно решение № 3/2016г. на ОСГК при предявен от или срещу съпрузите иск за собственост на вещи или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена общност, съпрузите са необходими, но не са задължителни другари. А при необходимото другарство липсва изискване за съвместна процесуална легитимация на съпрузите, както когато са ищци, така и когато са ответници по такъв иск, т.е. предявяването на иска от или срещу двамата не е процесуална предпоставка за допустимост на исковете.

Обжалваното въззивно решение е постановено в противоречие с това разрешение. След като съпрузите нямат качеството на необходими задължителни другари по исковете за собственост на вещи, придобити в режим на съпружеска имуществена общност, то съдът не е длъжен служебно, в рамките на преценката за допустимост на иска, да следи дали в процеса участват и двамата съпрузи. Силистренски окръжен съд е предприел служебно, след приключване на устните състезания, действия по извършване на справка в Национална база данни „Население” дали ответникът по иска е в граждански брак. В резултат на тази справка е счел, че по делото следва да участва съпругата му и затова е обезсилил първоинстанционното решение и върнал делото за ново разглеждане с нейно участие.

Тези действия са в нарушение на съдопроизводствените правила и обуславят отмяна на въззивното решение. Делото следва да се върне на въззивния съд за разглеждане на въззивната жалба и произнасяне по съществото на спора.

Понастоящем е установено, че е починал както ответникът А. И. Ш., така и неговата съпруга Ю. Х. Ш. и производството продължава в лицето на наследниците им.

Водим от горното и на основание чл.293, ал.2 и 3 ГПК Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.

Р Е Ш И: ОТМЕНЯ решение №188 от 12.11.2014г. по гр.д. № 200/2014г. на Силистренски окръжен съд.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!