currdb:
Решение №237/22.12.2017 по дело №1384/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

3Решение по т.д. №1384/17 на ВКС, ТК,ІІ т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 237

гр. София,22.12.2017 В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в открито заседание на 06 декември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

и при участието на секретаря Лилия Златкова като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №1384/17 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по реда на чл.303 т.1 и т.5 ГПК.

От страна на М. А. М. е подадена на 18.05.2017 г. молба за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 от ГПК на влязло в сила решение 01 10.01.2017 г. по в.гр.д. №283/2016 г. на Габровски окръжен съд, с което същата е осъдена да заплати на П. С. В. сумата от 800 лева със законната лихва като получена без правно основание. Излагат се съображения, че е налице новооткрито доказателство, установяващо ново обстоятелство, което не е било известно на страната към момента на гледане на делото и е от съществено значение за крайния изход на спора. Като такова се сочи акт за установяване на административно нарушение/АУАН/ F 197230, издаден на 11.01.2016 от ТД на НАП-Велико Т. срещу [фирма] .

Твърди се, че е налице и основанието по т.5 на чл.303 Г...