Р Е Ш Е Н И Е

№ 185

София, 29.12. 2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: ЖАНИН СИЛДАРЕВА

Членове: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

при секретаря Даниела Никова изслуша докладваното от съдията Ваня Атанасова гр.д. № 754/2017 година.

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.

Образувано е по подадена от ищеца Ж. „У.-99“, [населено място], чрез адвокат Р. М., АК - П., касационна жалба срещу решение № 473 от 27. 10. 2016 г. по в. гр. д. № 595/2016 г. на Плевенския окръжен съд, ГО, IV с-в, с което е обезсилено решение № 786 от 26. 05. 2016 г. по гр. д. № 6365/2015 г. на РС – Плевен и е прекратено като недопустимо производството по предявения от Ж. „У.-99“, [населено място] против Е. К. Т. отрицателен установителен иск за признаване за установено между страните по делото, че Е. К. Т. не е придобила, на осн. чл. 35, ал. 2 ЗЖСК, с н.а. № 167, т. IV, рег. № 1950, дело № 265 от 12. 11. 2015 г., правото на собственост върху обект - ателие № 3, на пети етаж, с площ от 45, 79 кв.м. и прилежащото му мазе № 15, находящи се в жилищна сграда на [улица], [населено място], което ателие е нанесено като самостоятелен обект с идентификатор 56722.663.99.1.19, в сграда с идентификатор 56722.663.99.1, построена в имот с идентификатор 56722.663.99 по одобрената КККР на [населено място]. Излагат се съображения за неправилност на решението предвид постановяването му при несъобразяване с обстоятелството, че именно преминаването на собствеността върху процесния имот от Ж. „У.-99“ на ответницата Е. Т. и наличието на предпоставките на чл. 35, ал. 2 ЗЖСК за снабдяването й с нотариален акт се оспорват с предявения отрицателен установителен иск. Поддържа се, че прекратявайки производството по делото, съдът е лишил жилищностроителната кооперация от възможността да защити правото си на собственост върху спорния имот. Иска се отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане по същество от друг състав на окръжния съд.

Ответницата по касационната жалба Е. К. Т., чрез адв. С. К. Х., АК – Л., изразява становище за неоснователност на жалбата, правилност на въззивното решение и потвърждаването му.

С определение № 356 от 19. 06. 2017 г. по гр. д. № 754/2017 г. на ВКС, I г.о. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение по въпроса следва ли да се приеме, че във всички случаи, в които всички член-кооператори са се снабдили с акт за собственост, дори и когато съществува спор за собственост относно определен имот между Ж. и член-кооператор, Ж. прекратява съществуването си с издаването на последния акт за собственост и няма възможност като юридическо лице да защити правото си на собственост.

Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, прие следното по въпроса, по който е допуснато касационно обжалване на решението:

Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 3 ЗЖСК и ППВС № 4/1987 г. жилищностроителната кооперация се прекратява, след като всички членове бъдат снабдени с нотариални актове. Прекратяването настъпва по право, без да е необходимо решение за това на общото събрание или на друг орган на жилищностроителната кооперация, а регистрирането на прекратяването по чл. 8, ал. 3 ЗЖСК има декларативно, а не конститутивно действие.

В случаите, при които всички член-кооператори са се снабдили с нотариални актове по чл. 35, ал. 2 ЗЖСК, но между жилищностроителната кооперация и член – кооператор съществува спор за собственост относно обект, за който е издаден нотариален акт в полза на този член – кооператор, който спор се изразява в оспорване от жилищностроителната кооперация наличието на предпоставките по чл. 35, ал. 2 ЗЖСК за снабдяване с акта и преминаване на собствеността от жилищностроителната кооперация в полза на член-кооператора, до решаване на така възникналия спор не би могло да се приеме, че са се осъществили предпоставките на чл. 35, ал. 3 ЗЖСК за прекратяване по право на жилищностроителната кооперация и да се отрече съществуването й като юридическо лице - субект на правото, притежаващо материална и процесуална правоспособност. Едва след разрешаване на спора ще се установи законосъобразно ли е издаден в полза на член - кооператора актът по чл. 35, ал. 2 ЗЖСК, породил ли е същият конститутивното си действие, преминала ли е собствеността върху спорния обект от жилищностроителната кооперация върху член-кооператора титуляр на акта и ще се внесе яснота по въпроса налице ли са предпоставките на чл. 35, ал. 3 ЗЖСК за прекратяване по силата на закона на учредената жилищностроителна кооперация.

Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, като обсъди доводите на страните във връзка с изложените касационни основания за неправилност на решението и извърши проверка на същото по реда на чл. 290 и чл. 293 ГПК, прие следното:

С обжалваното решение окръжният съд, като въззивна инстанция, е приел за недопустимо исковото производство, образувано по предявен от Ж. „У.-99“, [населено място], против Е. К. Т. отрицателен установителен иск, за признаване за установено, че ответницата не е придобила по реда на чл. 35, ал. 2 ЗЖСК собствеността върху самостоятелен обект – ателие, находящо се в построената от Ж. сграда, за който обект на нейно име е издаден нотариален акт № 167, том IV, рег. № 1950, дело № 265 по описа на нотариус А. П., рег. № 009 на НК.

Производството е прието за недопустимо, тъй като ищецът Ж. „У.-99“, [населено място] не съществува като юридическо лице – субект на правото, поради прекратяването му по право на осн. чл. 35, ал. 3 ЗЖСК, след снабдяване на всички член-кооператори с нотариални актове по чл. 35, ал. 2 ЗЖСК. Прието е, че след като ответницата Е. Т. е последният член-кооператор, който се е снабдил с нотариален акт по чл. 35, ал. 2 ЗЖСК относно процесния обект, то жилищностроителната кооперация е прекратена, независимо от съществуващия между нея и Ж. спор, предявен за разрешаване по исков ред, относно наличието на предпоставките за издаване на нотариалния акт по чл. 35, ал. 2 ЗЖСК на ответницата и придобиване на собственост върху процесното ателие от нея.

С оглед отговора на въпроса, по който е допуснато касационно обжалване на решението, настоящият състав намира същото за неправилно.

Съответен на нормата на чл. 35, ал. 3 ЗЖСК и съобразен с ППВС № 4/1987 г. е изводът на въззивния съд, според който жилищностроителната кооперация се прекратява, след като всички членове бъдат снабдени с нотариални актове, като прекратяването настъпва по силата на закона, а регистрирането на прекратяването по чл. 8, ал. 3 ЗЖСК има не конститутивно, а декларативно действие.

Съдът неправилно е отдал значение единствено на формалното наличие на издаден нотариален акт по чл. 35, ал. 2 ЗЖСК в полза на всички член – кооператори, включително и на ответницата, игнорирайки съществуващия между последната и жилищностроителната кооперация материалноправен спор относно предпоставките по чл. 35, ал. 2 ЗЖСК за снабдяването й с акта и придобиване на собствеността. Не е съобразил, че така възникналият спор съдържа спор и относно осъществяване на условията на чл. 35, ал. 3 ЗЖСК за прекратяване по право на учредената жилищностроителна кооперация, касаещ правоспособността й и възможността да бъде страна в искови производства. Не е съобразил, че преди решаване на спора за собственост не би могло да се прецени законосъобразно ли е издаден в полза на ответницата по иска нотариалният акт по чл. 35, ал. 2 ЗЖСК за процесното ателие, породил ли е този нотариален акт конститутивното си действие, преминала ли е собствеността върху спорния обект от Ж. върху ответницата, осъществили ли са се предпоставките на чл. 35, ал. 3 ЗЖСК за прекратяване по силата на закона на учредената жилищностроителна кооперация.

Като неправилно, въззивното решение следва да бъде отменено и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на окръжния съд и произнасяне по предявения отрицателен установителен иск.

С приключващия делото съдебен акт следва да се определи отговорността и за разноските, направени пред настоящата инстанция, според изхода на спора.

Воден от горното Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 473 от 27. 10. 2016 г. по в. гр. д. № 595/2016 г. на Плевенския окръжен съд, ГО, IV с-в И ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!