№ 207

София, 06 ноември 2018 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в открито заседание на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА

ЧЛЕНОВЕ: СПАС ИВАНЧЕВ

ХРИСТИНА МИХОВА

при участието на секретаря Мира Недева

и в присъствието на прокурора Тома Комов

изслуша докладваното от съдия Евелина Стоянова

дело № 894 по описа за 2018 година.

С присъда № 2 от 09.01.2018 г. по нохд № 2417/17 г. Районният съд-Плевен осъдил подсъдимата Н. Л. К. за деяние, извършено на 29.08.2017 г., на основание чл.343б, ал.3 и чл.55, ал.1 от НК на 3 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване, като на основание чл.55, ал.3 от НК не наложил по-лекото наказание глоба. На основание чл.343г, връзка с чл.343б, ал.3 и чл.37, ал.1, т.7 от НК съдът лишил подсъдимата от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 година. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРС привел в изпълнение наказанието от 1 година лишаване от свобода, наложено на подс.К. с влязла в сила присъда по нохд № 715/15 г. по описа на ПРС, като определил първоначален общ режим на изтърпяване.

По внохд № 156/18 г., образувано по жалба на подсъдимата, Окръжният съд-Плевен отменил присъдата на ПРС и вместо нея постановил нова присъда № 34 от 12.06.2018 г., с която оправдал подс.К. по предявеното й обвинение по чл.343б, ал.3 от НК.

Срещу въззивната нова присъда е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура-Плевен, с който се възразява, че е налице касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК, защото не е приложен правилно материалния закон и се иска връщане на делото за ново разглеждане за осъждане на подс.К.. С протеста е поет ангажимент за депозиране на допълнение по реда на чл.351, ал.4 от НПК, след запознаване с мотивите на атакувания съдебен акт. Такова допълнение е направено на 07.08.2018 г.(Вх.№ 9333 от същата дата, по описа на ПОС), и в него са изложени данни, по своето същество относими към касационното основание по чл.348, ал.1, т.2 от НПК щом: се оспорва оценката на обясненията на подсъдимата, с които е съобщила нови данни, като не е изяснен вида на наркотичното вещество; се твърди, че те са в противоречие с другите източници на доказателства; че те са изолирани, житейски неправдоподобни и се възразява срещу оценката на показанията на свидетелите М. и Н. и др. Пред ВКС прокурорът при Върховната касационна прокуратура поддържа протеста.

Подсъдимата, редовно призована, не се явява. Защитникът й – адв.А. М., изразява становище, че протеста е неоснователен в частта, с която се претендира наличието на основанието по чл.348, ал.1, т.1 от НПК, а в частта, с която се заявява основанието по чл.348, ал.1, т.2 от НПК е недопустим.

Като съобрази горното, доводите на страните и след проверка в пределите по чл.347, ал.1 от НПК, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение установи:

ВКС многократно е имал повод да вземе отношение по това, че касационните основания следва да бъдат ангажирани в срока на обжалване/протестиране на съответния съдебен акт. Те не могат да бъдат допълвани извън последно посочения срок, каквото всъщност е сторил прокурора с допълнението, за което стана дума по-горе. С това допълнение, депозирано след изтичане на срока за обжалване, е заявено за първи път наличието на основанието по чл.348, ал.1, т.2 от НПК. Свързано с казаното вече, това възражение следва да се остави без коментар, защото е поставено на вниманието на ВКС в нарушение на чл.351, ал.1 от НПК.

При изложеното, проверката относно наличието на основанието по чл.348, ал.1, т.1 от НПК е възможна в рамките на фактите, приети за установени от въззивния съд, намерили място в мотивите на новата присъда. Видно е, че ПОС е приел нови фактически положения, след като е извършил нова оценка на доказателствата – събраните при първоинстанционното разглеждане на делото и в хода на проведеното въззивно съдебно следствие.

В рамките на тези факти, като е установил, че подсъдимата е приела наркотични вещества в сградата на РПУ, след като вече е преустановила управлението на моторно превозно средство, иначе казано, че не е управлявала МПС след употреба на такива вещества, съдът е имал основание да я оправдае по предявеното й обвинение по чл.343б, ал.3 от НК.

Водим от горното, като не установи основания за отмяна на оспорената нова присъда, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение на основание чл.354, ал.1, т.1 от НПК

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА нова присъда № 34 от 12.06.2018 г., постановена по внохд № 156/18 г. на Окръжния съд-Плевен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: