Р Е Ш Е Н И Е

№ 188

гр. София,05.12.2018 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Р.Б, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

При секретаря С.Ш като изслуша докладваното от съдия Николова т. д. №2309 по описа за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Н.А.Н. срещу решение №422 от 26.06.2017г. по в.т.д. №522/2017г. на Варненски окръжен съд, ТО, в частта, с която е отменено Решение №995 от 13.03.2017г. по гр.д. №12141/2016г. по описа на Варненски районен съд в частта, с която са отменени като незаконосъобразни взетите на 17.09.2016г. решения на Общото събрание на Земеделска кооперация „Звездица” за: освобождаване на ищеца Н.А.Н. от длъжността председател на кооперацията и на управителния съвет; освобождаване от длъжност на членовете на управителния съвет Д.В.Д., Я. Николова С., Я.Х.Д. и З.Д.С.; избиране на Д.А.Д. в състава на управителния съвет; освобождаване на членовете на контролния съвет – Т.Х.Т., П.Н.В. и А.С.Г.; избиране на С.Щ.С. и З.Ц.П. в състава на контролния съвет – първата за член, а втората – за председател; упълномощаване на управителния съвет за сключване на договор с одиторска фирма, която да направи ревизия на Земеделска кооперация „Звездица” за последните 5 финансови години, както и в частта за разноските, като вместо това е отхвърлен предявеният срещу Земеделска кооперация „Звездица“ иск за отмяна на посочените решения.

В касационната жалба се сочи, че обжалваното решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Касаторът поддържа, че въззивният съд е пренебрегнал факта, че понятието „участие“ е по – широко от „присъствие“ и „гласуване“. Счита, че в случая участието в общото събрание на външни лица се е изразило не само в присъствие и гласуване, но и в ръководене на събранието от лице, което не е имало качеството на член - кооператор, а също и правене на предложения и изказвания, с които незаконно участвалите лица са повлияли на членовете на кооперацията. Моли решението на Варненски окръжен съд да бъде отменено, като предявеният иск по чл.58 ал.1 от ЗК да бъде уважен.

Ответникът по жалбата Земеделска кооперация „Звездица“, [населено място], обл. В., не изразява становище.

С определение №50/05.02.2018г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280 ал.1 т.2 от ГПК /ред.ДВ бр.47/2009г./ за произнасяне по материалноправния въпрос: Участието в общото събрание на лица, които не са член – кооператори, прави ли незаконни взетите от събранието решения?

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, след преценка на данните по делото и заявените касационни основания, съобразно правомощията си по чл.290 ал.2 от ГПК приема следното:

За да отмени частично първоинстанционното решение, въззивният съд е установил от събраните по делото доказателства, че за 17 от общо 34 души, присъствали на проведеното на 17.09.2016г. общо събрание, лично и като пълномощници на други лица, ответникът не е доказал качеството член-кооператори. Приел е, че въпреки това общото събрание не е действало в незаконен състав и решенията му не могат да се смятат за опорочени на това основание. Изтъкнал е, че събранието е проведено при условията на чл.28, ал.2 от устава и чл.17, ал.2 от ЗК – при спадащ кворум, поради което присъствието на 17 член-кооператори на проведеното един час по-късно общо събрание е достатъчно, за да бъде същото законно и да може да взема решения. Изложил е съображения, че законът не забранява на събранието да присъстват и да се изказват лица, които не са член-кооператори. След като присъствалите членове не са се противопоставили на това, останали са на мястото на събранието и са участвали в неговата работа, в т.ч като са гласували по въпросите включени в дневния ред, те конклудентно са одобрили присъствието на лицата, които не са членове на кооперацията. Посочил е, че гласовете на последните, макар и вписани в протокола, са недействителни и не следва да бъдат вземани предвид при изчисляване на резултатите от гласуванията. Счел е последващото приемане решение на ОС на ЗК „Звездица“ от 18.12.2016г. на част от тези лица за членове на кооперацията за ирелевантно. След това е преценил проведеното гласуване за отделните точки на дневния ред като е изключил от преброените гласове гласовете на лицата, които не са били член – кооператори и е преценил, че е налице необходимото мнозинство за приемане на решенията.

Различно становище е изразено във влязлото в сила решение 09.07.2010г. по гр.д.№1780/2010г. на Бургаски районен съд. В мотивите на това решение Бургаски районен съд е приел, че участието в гласуването на лица, които не са били членове на кооперацията, опорочава приетите от общото събрание решения и само това е достатъчно основание за тяхната отмяна.

Настоящият състав на ВКС намира за правилно първото становище, изразено в обжалваното въззивно решение на Варненски окръжен съд.

В разпоредбата на чл.17 ал.1 от Закона за кооперациите е уреден изискуемият кворум за провеждане на Общо събрание на кооперацията. Мнозинството за вземане на решения от Общото събрание на кооперацията е определено в правилото на чл.18 от ЗК и при всички хипотези в зависимост от вида на решението, се изчислява съобразно с броя на присъстващите членове на кооперацията или пълномощници. В този смисъл, решението на Общото събрание на кооперацията е законно, ако броят на присъстващите членове формира кворума по чл.17 от ЗК за редовното провеждане на събранието и ако решението

е взето с предвиденото в нормата на чл.18 от ЗК мнозинство от присъстващите на събранието членове. Изискванията за кворум и мнозинство, наред с изискванията за свикване и разгласяване на общото събрание са въведени с оглед гарантиране на възможността на членовете на кооперацията да упражнят правото си на членство по чл.9, ал.1, т.2 от ЗК – да участват и да гласуват на Общото събрание. В закона не е въведена изрична норма, която да забранява на трети лица, които нямат качеството на член – кооператори, да присъстват при провеждането на общото събрание. Участието на външни лица / например в качеството на преброители, протоколчици, експерти по обсъждани въпроси/ не препятства свободното упражняване на правото на присъстващите член – кооператори да изразят своето становище по обсъжданите въпроси и да упражнят правото си на глас. По тази причина дори и при провеждането на събранието да присъстват и да се изказват лица, които не се легитимират като член - кооператори, това не води до незаконосъобразност на приетите решения, освен ако в устава на съответната кооперация има изрична забрана за присъствие на външни лица.

Участието в гласуването на лица, които нямат качеството на член кооператори към датата на събранието, също не води неминуемо до незаконосъобразност на приетите решения, доколкото това участие не опорочава волеизявленията на гласувалите член – кооператори. В тази хипотеза законосъобразността на приетите решения подлежи на проверка във всеки отделен случай с оглед на изискуемите кворум и мнозинство. Лицата, чието членство в кооперацията не е доказано, не следва да се вземат предвид при проверката на изискуемия кворум за провеждане на Общо събрание на кооперацията. Ако след приспадането на техния брой от броя на присъстващите кооператори, кворумът, предвиден в ЗК или устава на кооперацията, е спазен, то събранието следва да се счита за проведено редовно, освен ако не са налице други нарушения при свикването и провеждането му. Броят на лицата, които не се легитимират като член - кооператори, следва да бъде приспаднат и от броя на гласовете „за“, с които е прието всяко от решенията на съответното събрание. Ако след приспадането на броя на лицата без право на глас, гласувалите в подкрепа на решението кооператори формират необходимото по закон или устав мнозинство за приемане на съответното решение, то същото следва да се счита за прието.

По съществото на касационната жалба.

С оглед дадения отговор на правния въпрос, правилно въззивният съд е взел предвид, че събранието е проведено при условията на чл.28 ал.2 от устава на кооперацията – при спадащ кворум и е осъществил проверка на необходимото мнозинство за всяко прието решение, като е изключил гласовете на лицата, чието членствено правоотношение не е доказано – 17 броя. Съдът е стигнал до извода, че след приспадането на тези 17 гласа, броят на гласувалите член - кооператори е достатъчен за приемането на съответните решения. При този извод е намерил част от приетите решения за законосъобразни – решението за освобождаване от длъжност на председателя и контролния съвет на кооперацията, както и решението да бъде упълномощен УС на кооперацията за сключване на договор с одиторска фирма, която да направи ревизия, доколкото единственият въведен довод за нарушение на закона и устава по отношение на тези решения е участието в гласуването на лица, които не са член кооператори.

По отношение на решенията за избор на М.В.М. за председател на кооперацията, на лицата М.С.И., Н.М.Т. и Ж.И.Е. за членове на управителния съвет и на лицето Д. Г. за член на контролния съвет, съдът е приел, че е налице второто изтъкнато в исковата молба нарушение на закона, а именно в управителните органи са избрани лица, които нямат качеството член - кооператори. Поради това въззивният съд е потвърдил първоинстанционното решение в частта, с което решенията за избор на тези лица са отменени. В потвърдителната му част въззивното решение не е обжалвано, съответно тези решения на общото събрание не са предмет на настоящото производство.

Неоснователни са въведените в касационната жалба оплаквания, че съдът е стеснил понятието участие в общото събрание, тъй като освен присъствие и гласуване, участието в общото събрание в случая включвало и ръководенето на общото събрание от лицето М. М., която нямала качеството на член - кооператор. Макар и правилно да е твърдението на ищеца, че участието в събранието може да се изрази и чрез осъществяване на функциите на председател на събранието, въпросът за възможността да бъде избран за председател на събранието лице, което няма качеството на член - кооператор, изобщо не попада в обхвата на дължимата от въззивния съд проверка. Предмет на производството по чл.58 от ЗК са изчерпателно въведените в исковата молба нарушения на закона и устава, водещи до незаконосъобразност на приетите от събранието решения. Проверката, която съдът извършва при предявен иск по чл.58 ал.1 от ЗК за отмяна решение на ОС на кооперацията, се разпростира до съответствието на решението със закона и устава само по въведените от ищеца основания за отмяна. В настоящата хипотеза в исковата молба са въведени общо две твърдения за незаконосъобразност - участие в събранието на 16 лица, което не са имали качеството на член кооператори. Тези лица са изброени в исковата молба, като между тях не е посочена М.В.М.. Второто основание за отмяна на решенията на общото събрание е избор на лицата М. И., Н. Т. и Ж. Е. за членове на управителния съвет, избор на Д. Г. за член на контролния съвет и избор на М. М. за председател на кооперацията, без те да имат качеството на член кооператори. Оплаквания за нарушения на процедурата по провеждане на събранието чрез избор за председател на събранието на лице, което няма качеството на член кооператор, не са въведени от ищеца, съответно правилно първоинстанционният и въззивният съд са се произнесли само по въведените в исковата молба основания за отмяна. Недопустимо е последващо разширяване на пределите на търсената с иска защита, чрез въвеждане на допълнителни оплаквания и посочване на нови нарушения на закона и устава в отговора на въззивната жалба, съответно с подадената от ищеца касационна жалба срещу въззивното решение.

По изложените съображения настоящият съдебен състав счита, че въззивното решение следва да бъде оставено в сила в обжалваната му част.

На ответника по касация не следва да бъдат присъждани разноски, доколкото такива не са направени в производството.

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Р.Б, Търговска колегия, състав на Първо отделение

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №422 от 26.06.2017г. по в.т.д. №522/2017г. на Варненски окръжен съд, ТО, в обжалваната му част.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Ключови думи
No law branches!