Определение по Гражданско дело 7294/2015г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Гр. София, 21.09.2016 г.

Софийски градски съд, Гражданско отделение, I - 21 състав, в закрито заседание, в състав:

                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА БАЛИНОВА

като разгледа гр.д. № 7294/2015 г., намери следното:

Предмет на настоящото дело е предявен иск по чл. 109 ЗС.

Искът по чл. 109 ЗС е петиторен иск и с него се брани правото на собственика на собственост. Целта на исковата защита е да се отрече правомерността на въздействието от страна на ответника, като се постанови спрямо него със сила на пресъдено нещо правото на ищеца, а в някои случаи - и да се възстанови и фактическото положение, съществувало преди нарушението. Приложното поле на негаторния иск обхваща случаите, когато е налице противоправно посегателство или заплаха спрямо вещното право и това състояние не може да бъде преодоляно с иска за възстановяване на владение по чл. 108 ЗС. Преди обаче да изследва въпроса дали с неоснователните си действия или бездействия ответникът пречи на ищеца да упражнява в пълен обем правото си на собственост съдът следва да формира извод за принадлежността на правото на собственост на ищеца, също както и при ревандикационния иск. С оглед изложеното, искът по чл. 109 ЗС е "иск за собственост” по смисъла на чл. 69, ал. 1, т. 2 ГПК, този иск е оценяем и цената му се определя по правилото на чл. 69, ал. 1, т. 2 ГПК – от данъчната оценка, също както и при ревандикационния иск и при установителния иск за собственост.

Това е иск за защита на правото на собственост на ищеца в случаите, когато ответникът извършва действия, с които нарушава или създава опасност за спокойното упражняване на правото на собственост на ищеца върху вещта му.

            В настоящия случай, видно от исковата молба и от молба – уточнение от 04.04.2016 г. /стр. 2 от същата/ ищците изрично са посочили, че предявената претенция по чл. 109 ЗС е правото на собственост само върху жилищната сграда с идентификатор 68134.509.502.1., която съгласно представената скица на сграда 15-395225-11.09.2015 г. /л. 43 от делото/, за която се твърди да е и обект на противоправно въздействие. Данъчната оценка, съгласно представеното удостоверение /л. 44 от делото/ е 7 253,40 лв., какъвто е размерът на цената на иска, поради което искът на основание чл. 104, т. 3 ГПК е подсъден на районния съд. Без значение е обстоятелството, че ищците в исковата молба са посочили, че считат, че разходите за възстановяване на имота са в размер на 25 010 лв., доколкото предмет на делото е иск по чл. 109 ЗС, а не иск с предмет вземане за парична сума, още повече, че сумата от 25 010 лв. се претендира и от тримата ищците /т.е. дори да бяха предявени три иска – по един от всеки ищец за парични вземания в общ размер от 25 010 лв., т.е. цената на всеки един от субективно съединените би бил под 25 000 лв./.

            Дори да се приеме, че искът по чл. 109 ЗС е неимуществен, каквото е другото застъпено в съдебната практика становище, то той винаги би бил подсъден на районния съд.

            По горните съображения делото следва да бъде прекратено и изпратено по подсъдност на Софийски районен съд.

            Мотивиран от горното, СГС

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството гр.д. № 7294/2015 г. по описа на СГС, като ИЗПРАЩА делото по родовата компетентност на Софийски районен съд, на основание чл. 103 ГПК вр. чл. 118, ал. 2 ГПК.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от връчване на препис на страните. 

            След влизане в сила на определението делото да се изпрати на Софийски районен съд.

           

                                                                                                            СЪДИЯ: