Определение по Гражданско дело 7817/2016г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. С., 16.09.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО, II -Г въззивен състав, в закрито заседание, в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ДИМИТРОВА

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:  НИКОЛА ЧОМПАЛОВ

                                                                                            САВА ШИШЕНКОВ

като разгледа докладваното от младши съдия Шишенков ч.гр.д.№ 7817 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е образувано по повод подадена от П.Г.С. и  В.С.С. – длъжници по изпълнително дело № 20137810401482 на частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ Г.Д., рег. № 781 на Камарата на ЧСИ, с район на действие СГС - жалба срещу постановление за възлагане на недвижим имот, находящ се в гр. С., СО р-н „****“, ж.к. „**** - 8“, блок № ***, вх. „А“, ет. 6, ап 17.

            В жалбата са наведени доводи, че ЧСИ е връчил заверен препис от неподписано постановление за възлагане, съдържащо празнини в текста, отнасящи се до идентификацията на имота – предмет на изпълнение. Посочено е, че постановление за възлагане от 29.03.2016 година е неправилно, тъй като публичната продан е била извършена при нередовно уведомяване на длъжниците за насрочването й и имотът не е бил възложен на най – високата предложена цена. Изложени са съображения, че длъжниците не са били редовно уведомени, тъй като всички съобщения на ЧСИ не съдържали точна и ясна идентификация на имота, предмет на публичната продан. Аргументирано е също, че имотът не е бил възложен по най – високата предложена цена, тъй като не е бил надлежно идентифициран и не могъл да бъде надлежно оценен.

Поискано е от съда да отмени постановлението за възлагане като незаконосъобразно.

            В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК е постъпило възражение от „Ц.К.Б.“ АД, с което подадената жалба е определена като недопустима.  Релевирано е, че в ч. 435, ал.2 и ал. 3 ГПК са посочени изрично и лимитативно действията на съдебния изпълнител, които могат да бъдат обжалвани от длъжника,  като постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника поради това, че наддваването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най – високата предложена цена. Изложени са доводи, че длъжниците са очертали възражения за незаконосъобразност на обжалвания акт единствено досежно описанието на имота, предмет на изпълнение. Поискано е от съда да отхвърли исканията на жалбоподателите.

По делото са депозирани мотиви от ЧСИ, в които се изразява становище за неоснователност на жалбата. Посочено е, че обжалването на постановление за възлагане на недвижим имот е възможно само на лимитативно изброени основания. Аргументирано е, че в случая не е налице основание да се приеме, че имотът не е възложен на най – високата предложена цена, тъй като липсват оплаквания в тази насока. Мотивирано е, че в проданта е извършена надлежно и за купувач е обявено лицето, предложило най – високата цена за имота. Касателно наведените твърдения за неточно описание на имота е цитирано удостоверение за идентичност на „ГИС“ С. с вх. № 23558/28.12.2015 година, съгласно което стар адрес- ж.к. ****, бл. ***, вх. В, вх. Г и вх. Д се отнася за многомаилна жилищна сграда с три входа – тяло Б, отразена със следния настоящ адрес: сграда с идентификатор 68134.4358.301.4, стар вход В с адрес ж.к. ****, бл. ***, вх. А.

Съдът, като обсъди доводите на страните и представените по делото писмени доказателства, съдът намира жалбата за недопустима поради следните съображения:

В разпоредбата на чл. 435, ал. 3 ГПК изчерпателно са посочени субектите и действията на съдебния изпълнител, които могат да бъдат обжалвани относно постановлението за възлагане. Длъжникът може да обжалва тези актове единствено ако наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най – високата предложена цена.

Под посоченото в първата посочена хипотеза- когато наддаването при публичната продан не е извършено надлежно – законодателят е предвидил атакуване на самата процедура при наддаването за имота. Правилата за провеждане на наддаване при търга са подробно описани в чл. 489 и чл. 490 ГПК и касаят внасянето на задатък, оформянето на наддавателното предложение, мястото и реда за подаването му и лицата, които нямат право на участие в наддаването. В този смисъл е и приетото с Тълкувателно решение 2/2013 от 26.06.2015 година ОСГТК, съгласно което връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най-високата предложена цена.

При втората хипотеза, в случаите когато имуществото не е възложено по най – високата предложена цена, законодателят е предвидил възможност за обжалване на постановлението, когато при участието на няколко купувачи с различни наддавателни предложения имотът не бъде възложен на онзи, който е предложил най – високата цена.

С оглед изложеното в жалбата видно е, че длъжниците намират наддаването за ненадлежно извършено поради неточно описание на административния адрес на имота, предмет на публичната продан, което според тях е довело и до продажбата му не по най – високата предложена цена. Видно от приетото с т. 8 от цитираното тълкувателно решение 2/2013 от 26.06.2015 година ОСГТК наведените от страната аргументи са неотносими към надлежността на наддаването и към възлагането на имота на най – високата предложена цена. Поради тази жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството – прекратено.

            Така мотивиран, Софийски градски съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба с вх. № 5722 от 13.04.2016 година от П.Г.С. и В.С.С. против Постановление на ЧСИ Г.Д., рег № 781 на КЧСИ за възлагане на недвижим имот по изп. Дело № 20137810401482.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№ 7817/16 на СГС като НЕДОПУСТИМО.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.                               2.