Определение по Гражданско дело 10445/2016г.

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

              гр.С., 17.10.2016 год.

   

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО, ІV-В въззивен състав в закрито заседание седемнадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З.Ч

ЧЛЕНОВЕ: Х.М

П.М

като разгледа докладваното от съдия Х.М ч. гр. дело №10445 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 435 – 438 от ГПК.

Образувано е по жалба от 14.07.2016 год. на длъжника „А.И.“ ЕООД, чрез управителя Л.М.С. и на ипотекарния длъжник „Б.С.“ ЕООД, чрез управителя С.Г.С., срещу постановлението от 06.07.2016 год. за възлагане на недвижим имот – самостоятелен обект с идентификатор 68134.1935.1988.1.3, в сграда №1, с предназначение на обекта за жилище, апартамент, с адрес: гр.С., ул.“А.“ №*, при съседи: на същия етаж – няма, под обекта – имот с идентификатор 68134.1935.1988.1.2, над обекта – няма, представляващ АПАРТАМЕНТ №8, находящ се в блок А, на втори етаж, кота + 6.25 м., съгласно инвестиционен проект, одобрен на 10.04.2008 год. от главния архитект на СО – район „Витоша“, със застроена площ от 63.40 кв.м., състоящ се от дневна и кухненски бокс, баня с тоалетна, спалня и една тераса, при съседи: съгласно одобрен инвестиционен проект: север – двор, изток – апартамент №7, юг – коридор, запад – стълбище, заедно със СКЛАД №9 на сутерена, с площ от 3.60 кв.м., при съседи: север – коридор, изток – коридор, юг – склад №10, склад №8, заедно с 1.77 % ид.ч. от общите части на сградата и толкова идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор   68134.1935.1988, при съседи съгласно скица №8764/21.02.2012 год. на СГКК-С.: имоти с идентификатори 68134.1935.1361, 68134.1935.429, 68134.1935.1095, 68134.1935.431, с площ съгласно кадастрална скица от 1 757 кв.м., а съгласно нотариален акт с площ от 1 770 кв.м., който имот представлява УПИ ХІІ-430, 974 и 975 от кв.14 по плана на гр.С., местността „ж.к. *****“, при граници: УПИ І – за училище, УПИ Х-429, улица и УПИ ХV-431, по изпълнително дело №20138440400666 по описа на частен съдебен изпълнител С.Я., с рег.№844 на КЧСИ.

Жалбоподателите поддържат, че обжалваното постановление за възлагане е незаконосъобразно, тъй като не им били връчени покани за доброволно изпълнение по предвидения процесуален ред; не били уведомени за извършването на опис на ипотекирания недвижим имот за задължението на дружеството-длъжник; не били взети предвид извършените подобрения в имота и оценката на последния била занижена. Във връзка с извършването на публичната продан частният съдебен изпълнител бил уведомен на 02.06.2016 год., че за процесния имот има потенциален купувач, който желае да го закупи за сумата от 32 500 евро, с оставен наличен депозит в размер на 500 лв. в „Б.С.“ ЕООД и готовност за заплащане на цялата сума след издаването на писмо за ангажимент и заличаване на ипотеката и наложената възбрана. Ето защо молят обжалваното постановление да бъде отменено.

Взискателят „У.К.Б.“ АД счита, че жалбата е процесуално недопустима, евентуално поддържа, че същата се явява  неоснователна.

Обявеният за купувач на имота А.Д.М. счита, че жалбата е неоснователна.

В мотивите си по чл. 436, ал. 3 ГПК частният съдебен изпълнител заявява становище за недопустимост на жалбата, евентуално за нейната неоснователност.

Софийският градски съд, след служебно извършена проверка за редовността и допустимостта на подадената жалба, приема следното:

Жалбата е процесуално недопустима.

За разлика от отменената процесуална уредба, по новият ГПК подлежащите на обжалване действия на съдебния изпълнител са изчерпателно изброени в разпоредбата на чл. 435 ГПК, като жалби срещу други действия не са допустими.

В частност предмет на обжалване е постановление за възлагане на изнесен на публична продан недвижим имот.

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 3 ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Видно от разпоредбата е налице ограничена легитимация по отношение на субектите на обжалване, а също е ограничен и обхватът на обжалване – допустимо е такова само с доводи, че наддаването не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена /дадената от страната правна квалификация на доводите в жалбата, респ. основанието за обжалване, не обвързва съда – той е длъжен служебно да я определи/, като според задължителните за съдилищата разяснения, дадени с т. 8 от Тълкувателно решение № 2/2013 год. на ВКС по тълк. дело № 2/2013 год., ОСГТК, действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка са част от наддаването и надлежното им извършване подлежи на проверка по жалба срещу постановлението за възлагане.

В разглеждания случай жалбата е подадена в законоустановения срок, установен в разпоредбата на чл. 436, ал. 1 от ГПК и жалбоподателите – „А.И.“ ЕООД – в  качеството на длъжник, а „Б.С.“ ЕООД – в качеството на ипотекарен длъжник, който има правното положение на длъжник, са легитимирани да обжалват процесното постановление, но изтъкнатите от тях оплаквания не са от допустимите такива по чл. 435, ал. 3 ГПК. Не се оспорва нито надлежното извършване на наддаването, нито възлагането според най-високата цена, а се изтъкват единствено възражения, свързани с невръчване на покани за доброволно изпълнения, неуведомяване за извършването на опис на процесния недвижим имот, приемането на занижена оценка на същия, неотчитане на извършени подобрения в него и се сочи наличието на предложение за закупуване на имота, което обаче не се твърди да има характера на наддавателно по смисъла на чл. 489 ГПК, които действия СГС приема, че са извън предмета на проверката при обжалване на постановлението за възлагане. Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото, както и разгласяването на проданта, само подготвят, но не са част от наддаването /виж т. 8 от горепосоченото Тълкувателно решение/.

Ето защо жалбата се явява процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложените съображения, Софийският градски съд,

                              

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата с вх.№034787 от 14.07.2016 год. на длъжника „А.И.“ ЕООД и на ипотекарния длъжник „Б.С.“ ЕООД срещу постановлението от 06.07.2016 год. за възлагане на недвижим имот – самостоятелен обект с идентификатор 68134.1935.1988.1.3, в сграда №1, с предназначение на обекта за жилище, апартамент, с адрес: гр.С., ул.“А.“ №6, при съседи: на същия етаж – няма, под обекта – имот с идентификатор 68134.1935.1988.1.2, над обекта – няма, представляващ АПАРТАМЕНТ №8, находящ се в блок А, на втори етаж, кота + 6.25 м., съгласно инвестиционен проект, одобрен на 10.04.2008 год. от главния архитект на СО – район „Витоша“, със застроена площ от 63.40 кв.м., състоящ се от дневна и кухненски бокс, баня с тоалетна, спалня и една тераса, при съседи: съгласно одобрен инвестиционен проект: север – двор, изток – апартамент №7, юг – коридор, запад – стълбище, заедно със СКЛАД №9 на сутерена, с площ от 3.60 кв.м., при съседи: север – коридор, изток – коридор, юг – склад №10, склад №8, заедно с 1.77 % ид.ч. от общите части на сградата и толкова идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор   68134.1935.1988, при съседи съгласно скица №8764/21.02.2012 год. на СГКК-С.: имоти с идентификатори 68134.1935.1361, 68134.1935.429, 68134.1935.1095, 68134.1935.431, с площ съгласно кадастрална скица от 1 757 кв.м., а съгласно нотариален акт с площ от 1 770 кв.м., който имот представлява УПИ ХІІ-430, 974 и 975 от кв.14 по плана на гр.С., местността „ж.к. *****“, при граници: УПИ І – за училище, УПИ Х-429, улица и УПИ ХV-431, по изпълнително дело №20138440400666 по описа на частен съдебен изпълнител С.Я., с рег.№844 на КЧСИ.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред САС в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

                   

ЧЛЕНОВЕ: 1/                                         

2/