Решение по Гражданско дело 14019/2010г.

                                              Р Е Ш Е Н И Е

                                          гр.София, 26.08.2016г.

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ   ГРАДСКИ  СЪД,  Гражданско отделение,  ІV В с-в  в публично заседание на тридесет и първи март през две хиляди и шестнадесета година в състав :

                         Председател:   М.Я

                                                             Членове:   Х.М

                                                                               АтА.с Маджев 

при секретаря В. И. като разгледа докладваното от  съдия Маджев    гр. д. № 14019 по описа за 2010г. година и за да се произнесе, взе предвид следното :

               Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК.

                 С решение от 07 септември 2010г. постановено по гр. д. № 14/2009г., Софийски районен съд, 55 състав е допуснал извършването на съдебна делба между Г.Д.В. с ЕГН ********** и адрес ***, С.Д.В. с ЕГН ********** и адрес ***, М.Д.К. с ЕГН ********** и адрес ***, А.Б.Г. с ЕГН ********** и адрес ***, Ц.А.С. с ЕГН ********** и адрес ***, А.Б.Г. с ЕГН ********** и адрес ***, Р.Б.Г. с ЕГН ********** и адрес ***, К.Д.Д. с ЕГН ********** и адрес *** и В.Д.Д. с ЕГН ********** и адрес *** на следните недвижими имоти: 1) нива с площ от 0,100 дка, съставляваща имот №002062, м. Ш. по картата на землището на с. К., община П., с граници: имот №002056, имот №000090 и имот №002056; 2) нива с площ от 1,901 дка, съставляваща имот №005017, м. Г.Б. по картата на землището на с. К., община П., с граници:имот №005016, имот №005018, имот №005032, имот №005033, имот №005034 и имот №005036; 3) нива с площ от 0,941 дка, съставляваща имот 006141 м. Б. по картата на землището на с. К., община П., с граници: имот №006140, имот №006142, имот №006143 и имот №006045; 4) нива с площ от 0,801 дка, съставляваща имот №007055, м. Р. по картата на землището на с. К., община П., с граници: имот №007060, имот №007056, имот №007054 и имот №007195; 5) ливада с площ от 0,813 дка, съставляваща имот №007111, м. Р. по картата на землището на с. К., община П., с граници: имот №007088, имот №007089, имот №007110 и имот №007122; 6) нива с площ от 1,540 дка, съставляваща имот №007134, м. Р. по картата на землището на с. К., община П., с граници: имот №007133, имот №007128, имот №007127, имот №007137 и имот №007135; 7) нива с площ от 1,006 дка, съставляваща имот №007222, м. Р. по картата на землището на с. К., община П., с граници: имот №007212, имот №007221, имот №007230 и имот №007214; 8) ливада с площ от 0,501 дка, съставляваща имот №007230, м. Р. по картата на землището на с. К., община П., с граници: имот №007229, имот №007222, имот №007214, имот №007231, имот №007245 и имот №007246; 9) ливада с площ от 1,100 дка, съставляваща имот №009032, м. Гуната по картата на землището на с. К., община П., с граници: имот №009061, имот №009021, имот №009033, имот №009058 и имот №009031; 10) ливада с площ от 5,175 дка, съставляваща имот №009051, м. Гуната по картата на землището на с. К., община П., с граници: имот №009060, имот №009043, имот №009044, имот №009045, имот №009062 и имот №000009; 11) ливада с площ от 0,997 дка, съставляваща имот №011014, м. Високата круша по картата на землището на с. К., община П., с граници: имот №011020, имот №011012, имот №011013 и имот №011046; 12) ливада с площ от 1,701 дка, съставляваща имот №018014, м. Усадите по картата на землището на с. К., община П., с граници: имот №024013, имот №024010, имот №024009, имот №018007, имот №018015, имот №018016, имот №018017, имот №018018, имот №018019 и имот №000149; 13) ливада с площ от 0,101 дка, съставляваща имот №025094, м. Ливаге по картата на землището на с. К., община П., с граници: имот №025093, имот №025107, имот №025095 и имот №000132; 14) ливада с площ от 1,701 дка, съставляваща имот №027004, м. Раков дол по картата на землището на с. К., община П., с граници: имот №027003, имот №027002, имот №026087, имот №027033 и имот №027005; 15) ливада с площ от 0,617 дка, съставляваща имот №029067, м. Овнарица по картата на землището на с. К., община П., с граници: имот №029066, имот №029068, имот №029190 и имот №029059; 16) ливада с площ от 3,100 дка, съставляваща имот №030114, м, Р. по картата на землището на с. К., община П., с граници: имот №030113, имот №030115, имот №030116, имот №030166 и имот №030111; 17) ливада с площ от 1,367 дка, съставляваща имот №030139, м. Р. по картата на землището на с. К., община П., с граници: имот №030138, имот №030137, имот №030141, имот №030140, имот №030239, имот №030116 и имот №030120; 18) ливада с площ от 0,750 дка, съставляваща имот №030211, м. Р. по картата на землището на с. К., община П., с граници: имот №030212, имот №030213, имот №030210, имот №057045 и имот №057046; 19) ливада с площ от 2,204 дка, съставляваща имот №030221, м. Р. по картата на землището на с. К., община П., с граници: имот №057040, имот №057046, имот №057045, имот №030220 и имот №030222; 20) ливада с площ от 1,200 дка, съставляваща имот №032004, м. Г.К. по картата на землището на с. К., община П., с граници: имот №032005, имот №057007, имот №000176, имот №032003 и имот №000170; 21) ливада с площ от 1,101 дка, съставляваща имот №006034, м. Б. по картата на землището на с. К., община П., с граници: имот №006028, имот №006153, имот №006012 и имот №006035; 22) нива с площ от 1 758 кв.м., находяща се в землището на с. К., м. Т., представляваща част от имот №4323, кадастрален лист Г-12-6-В и Г-13-6-А от кадастрален план на с. К., изработен на база летене от 1954г., приет с протокол от 19.04.1995г. на Регионална служба „Кадастър, Геодезия и РНС”- София /комбиниран план приет с протокол от 12.06.1997г./, идентична с имот с кадастрален №4323а, нанесен в действащия кадастрален план, планови лист Г- 12-6-В и Г-13-6-А, с планоснимачен №1054, с граници: имот кад. №4322, имот кад. №4343, имот кад. №4342, имот кад. №1738 и имот кад. №1826; при следните квоти:

-1/6 идеални части за Г.Д.В.,

-1/6 идеални части за С.Д.В.,

-1/6 идеални части за М.Д.К.,

-1/12 идеални части за А.Б.Г.,

-1/12 идеални части за Ц.А.С.,

-1/12 идеални части за А.Б.Г.,

-1/12 идеални части за Р.Б.Г.,

-1/12 идеални части за К.Д.Д. и

-1/12 идеални части за В.Д.Д..

                Срещу решението в частта, в която е допусната делба на имот описан в пункт 22, като нива с площ от 1 758 кв.м., находяща се в землището на с. К., м. Т., представляваща част от имот №4323, кадастрален лист Г-12-6-В и Г-13-6-А от кадастрален план на с. К., изработен на база летене от 1954г., приет с протокол от 19.04.1995г. на Регионална служба „Кадастър, Геодезия и РНС”- София /комбиниран план приет с протокол от 12.06.1997г./, идентична с имот с кадастрален №4323а, нанесен в действащия кадастрален план, планови лист Г- 12-6-В и Г-13-6-А, с планоснимачен №1054, с граници: имот кад. №4322, имот кад. №4343, имот кад. №4342, имот кад. №1738 и имот кад. №1826 е упражнено право на жалба от съделителите – В.Д.Д. и К.Д.Д., като отправят оплакване, че в тази си част решението е неправилно и постановено при допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Възразява се по изводите на съда, че жалбоподателите в качеството им на наследници на Д. В. са се ползвали от оспорения от тях констативен нотариален акт от 2001 г., включително в частта му обхващаща процесния недвижим имот. Посоченият нотариален акт, доколкото е констативен е издаден от нотариуса при ангажиране на документи от част от наследниците, които са имали интерес от снабдяването с него. Позовават се, че те не попадат в този кръг от заинтересовани наследници, там не попада и техния баща, за които посочват, че докато е бил жив не е знаел за съставения констативен нотариален акт. Жалбоподателите разбрали за същия едва при представянето му в кориците на настоящото дело. Нямало ангажирани и доказателства, че жалбоподателите по някакъв начин изобщо са се ползвали от цитирания нотариален акт. Излагат се аргументи, че първата инстанция в разрез с установените правила за доказване е отказала да допусне поисканите от жалбоподателите редица доказателства – писмени и гласни, което е препятствало същите да проведат доказване на възражението им, че имота не е съсобствен между всички съделители участващи в настоящата съдебна делба, а само между една част от тях, което налага неговото изключване от делбената маса.

            Част от ответните по жалбата страни в лицето на А., Р. и А.Г. са оспорили подадената против решението жалба, като са релевирали довод, че претенцията на жалбоподателите за това, че посочения от тях недвижим имот - нива с площ от 1 758 кв.м., находяща се в землището на с. К., м. Т. следва да бъде изключен от предмета на провежданата съдебна делба е неоснователна. Поддържат, че първоначални собственици на посочената нива са били общите наследодатели на всички страни, а именно – Д. И. и Р.В.. Очертават и съображение, че представеното по делото решение от 19.02.1998 г. на ПК – П. е издадено при нарушения правилата на чл. 14, т. 1 ЗСПЗЗ, доколкото към него не е изработена скица на имота и отсъства индивидуализирането му чрез посочване на граници и съседи. Поддържат, че издаденото по-късно решение на ПК – П., а именно 29.11.1999 г. е акта чрез които действително се възстановява собствеността върху спорната нива и това е станало в полза на наследниците на Д. И. и Р.В., които са всички участващи в делбата лица. Въз основа на именно така издаденото решение на органа по поземлена собственост бил съставен и нотариалния акт от 2001 г. Не отговаряло на истината поддържаното от жалбоподателя становище, че едва със стартиране на делбения процес те научили за съществуването на този нотариален акт. Аргумент в тази насока били ангажираните доказателства от СО – Дирекция „ПАМДТ“ – П., които установявали, че Д. редовно са изпълнявали задължението си да заплащат данък по отношение полагащата им се идеална част от спорната нива. С оглед на това се иска решението, чиято част е предмет на обжалване да бъде потвърдено от СГС, като се приеме, че спорната нива, находяща се в село К., местност „Т.“ е притежание на всички участващи в делбата лица.       

Софийски градски съд, след преценка на доказателствата, доводите и възраженията на страните, намира следното:  

         Спорът пред въззивния съд по делбеното производство във фазата на допускането на делбата е пренесен по жалба на ответници по исковете за делба с искане за отмяна на обжалваното решение по отношение допускането до делба на нива с площ от 1 758 кв.м., находяща се в землището на с. К., м. Т., представляваща част от имот №4323, кадастрален лист Г-12-6-В и Г-13-6-А от кадастрален план на с. К., изработен на база летене от 1954г., приет с протокол от 19.04.1995г. на Регионална служба „Кадастър, Геодезия и РНС”- София /комбиниран план приет с протокол от 12.06.1997г./, идентична с имот с кадастрален №4323а, нанесен в действащия кадастрален план, планови лист Г- 12-6-В и Г-13-6-А, с планоснимачен №1054, с граници: имот кад. №4322, имот кад. №4343, имот кад. №4342, имот кад. №1738 и имот кад. №1826.

         В исковата молба на ищеца – Г.В. е поискана делба на наследството на Д.В.И., починал на 27.07.1969г. и Р.Г.В., починала на 27.07.1969г., чиято  собственост в лицето на наследниците им върху делбените имоти е била възстановена по реда на ЗСПЗЗ с решение №1651/21.03.2006г. на ОСЗГ „П.”.

         Ответниците по исковете-Д. и жалбоподатели в настоящото производство, са оспорили иска за делба с възражение, че посочения по-горе

имотите са принадлежали само на наследодателя им М.Н.В..

          Правото на собственост върху земеделски земи се възстановява по реда на ЗСПЗЗ на лицата, притежавали тези земи преди образуване на ТКЗС или на техните наследници. За целта е необходимо постановяване на решение на Общинската служба по земеделие и гори/земеделие (поземлена комисия). То представлява административен акт поначало с конститутивно действие (тогава, когато възстановяването на собствеността е извършено в съществуващи или възстановими стари реални граници). С оглед правните последици на производството по възстановяване на собствеността и на крайния административен акт, постановен в това производство, правото на собственост преминава в патримониума на лицата, посочени в завършващия реституцията акт, от момента на влизането му в сила, когато се формира и конкретна вещ като обект на възстановеното право на собственост.

           В случая се установява, че с представеното по делото влязло в сила решение № 5462/29.11.1999 г. на ОСЗГ “П.”, придружено със скици, на основание чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ е възстановено правото на собственост на наследниците на Д. И. и Р.В. в съществуващи /възстановими/ стари реални граници върху процесната нива с площ от 1,758 дка., като в решението има ясна индивидуализация на реституирания имот чрез посочване на неговите съседи.    

           Отсъства спор относно обстоятелството, че страните вземащи участие, като съделители по делото са наследници на Д.В.И., починал на 27.07.1969г. и Р.Г.В., починала на 27.07.1969г. Кръгът на законните наследници на възстановената собственост се определя към момента на смъртта на наследодателя (т.2 от ТР № 1 от 04.11.1998 г. по гр. д. № 1/1998 г., ОСГК). Към  1969 г. наследници на починалите наследодатели (съгласно удостоверения за наследници са техните деца. Съгласно чл. 5, ал. 1 от Закона за наследството влязъл в сила, считано от 1949 г., които е действал към момента на откриване на наследството на Д.В.И. и Р.Г.В. е възприето правилото, че децата на починалия наследяват равни части от оставеното им наследство. В жалбата няма оплаквания относно начина на формиране на квотите по отношение на поделяното недвижимо имущество, поради което настоящата инстанция не намира за необходимо повторно да обсъжда този въпрос, като изцяло препраща към изложените от СРС мотиви обосноваващи, какъв е дела на всеки един от наследниците участващи в делбата на имота, по отношение на които е налице упражненото право на жалба.

         Основният спорен въпрос между страните е това, дали  нива с площ от 1 758 кв.м., находяща се в землището на с. К., м. Т., която е ясно индивидуализирана по-горе в съдебния акт се притежава от всички съделители, както е приела и първата инстанция или кръгът на носителите на правото на собственост върху нея е ограничен измежду Г.В., С.В., В.Д. и К.Д.. Отговорът на този въпрос е намерил разрешение с постановяване на решение от 09.07.2014 г. на СРС,  33 състав по гр. дело № 54245/2012 г., с което е отхвърлен предявения от В.Д.Д. и К.Д.Д. против А.Б.Г., А.И.С., Ана Б.Г., Р.Б.Г., Г.Д.В., М.Д.К., Д.С.Д., С.С.П. иск с правно основание чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ за признаване за установено, че братята Д., С. и Г. Велеви, са били собственици към момента на масовизацията – 1959 г. на нива, находяща се в землището на село К., м. Т., с площ от 2 дка., при съседи – път, нива на С.Д.С. и от две страни ниви на К.К.П. и които е идентичен с ПИ с идентификатор 37914.6848.1054 по кадастралната карта на село К., общ. С., която е одобрена със Заповед  № РД- 18-76/21.12.2010г. на Изп. директор на АГКК, с площ от 1 700 кв.м. при съседи – ПИ с идентификатор 37914.6848.1157; 37914.6848.897; 37914.6848.955; 37914.6848.993; 37914.6848.1440; 37914.6848.1166; 37914.6848.949. По силата на така постановеното съдебно решение, което е отбелязано да е влязло в сила на 10.02.2005 г. е разрешено със силата на пресъдено нещо това, че Д. В. /наследодател на жалбоподателите Д./ към момента на масовизацията осъществила се през 1959 г. не е притежавал в собственост описания в решението недвижим имот, които е идентичен с този по отношение, на които е развит спора в настоящата инстанция. Следователно повдигнатото от жалбоподателите –Д. възражение в обратния смисъл се явява неоснователно, доколкото настоящата инстанция е длъжна на основание чл. 298 ГПК да се съобрази с пределите на силата на пресъдено нещо, която е формирало цитираното по-горе решение по развилото се производство имало за предмет иск по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. Така единствения възможен извод, които следва да се възприеме от настоящия съдебен състав е този, че спорната нива, за която е осъществено обжалване на решението на СРС към момента на масовизацията се е притежавала от  Д.В.И. и Р.Г.В., като с решението от 2006 г. на органа по поземлена реституция тази нива, съответно на правата на наследниците по закон на посочените две лица е била възстановена в тяхна собственост. При положение, че въпросния недвижим имот се намира в съсобственост между всички страни в развилото се делбено производство, то същия правилно е включен от съда в делбената маса и по отношение на него е била допусната съдебна делба.         

            По горните съображения искането към въззивния съд за отмяна на решението на първоинстанционния съд в обжалваната му част и отхвърляне на иска за делба относно нива с площ от 1 758 кв.м., находяща се в землището на с. К., м. Т. не може да бъде удовлетворено, поради  което и поради съвпадане на правните изводи на въззивния съд с тези на първоинстанционния съд относно съсобствеността обжалваното решение следва да се потвърди.

           Водим от изложеното, Софийски градски съд

                                                     Р Е Ш И :

         ПОТВЪРЖДАВА решението от 07.09.2010 г. по гр. д. № 14/2009г. на Софийски районен  съд, 55 състав, в обжалваната му част.   

          Решението може да се обжалва,  при условията на  чл. 280, ал. 1 ГПК, пред ВКС на РБ в едномесечен срок то връчването му.

         Председател:                               Членове:1.                     2.