Решение по Гражданско дело 17545/2013г. Р Е Ш Е Н И Е

                                                                

гр. С., 09.09.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, І Г.О., 8 с-в в открито заседание на двадесет и четвърти март, през две хиляди и шестнадесета година, в състав :

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТЕФАН  КЮРКЧИЕВ

при участието на секретаря Б.Ш.,

като изслуша докладваното от съдията  гр. д. № 17545 по описа за 2013г., за  да се произнесе взе предвид следното:

Съдът е сезиран с иск с правно осн. чл. 19, ал. 3 от ЗЗД.

Ищцата И.В.Т. поддържа твърдение, че по силата на Предварителен договор от 08.05.2013г., сключен с ответника С.С.И. и с Ц.К.И. (починала на 01.08.2013г. съпруга на ответника) страните се съгласили да сключат бъдещ договор за покупко- продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 9, с местонахождение се в гр. С., ж.к. „*******”  V-та част, бл. ******, на IV-ти етаж, състоящ се от три стаи, кухня и сервизи, застроен на 89.85 кв.м. (осемдесет и девет цяло осемдесет и пет стотни квадратни метра), заедно с мазе № 9 (девет) с площ 3.79 (три цяло и седемдесет и девет стотни) кв.м., заедно с 4.466% (четири цяло четиристотин шестдесет и шест хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, който имал кадастрален идентификатор № 68134.2820.2003.14.09. По силата на договора ищцата следвало да придобие собствеността върху имота срещу заплащане на продажна цена в размер на сумата от 32 000 лева и с краен срок за сключване на окончателен договор до 08.08.2013г. Ищцата изплатила на продавачите сумата от 5 000 лева, като част от продажната цена, още при сключване на предварителния договор т.е. на 08.05.2013г., а в последствие, по силата на Анекс от 09.09.2013г. изплатила допълнително, само на ответника на С.И. сумата от 10 000 лева. На 12.09.2013г., ищцата изплатила на ответника С.И. допълнително сумата от 10 000 лева. Въпреки надлежното изпълнение на задълженията си, ответникът И. не изпълнил задължението си да прехвърли на ищцата собствената си ½ идеална част от процесния недвижим имот. При изложените фактически твърдения и съобразно с уточнителна молба вх. № 107490/ 18.09.2014г., ищцата претендира за постановяване на конститутивно съдебно решение, по силата на което да бъде обявен за окончателен процесния предварителен договор за притежаваната от ищеца към момента на предявяването на иска ½ идеална част от правото на собственост на ответника върху процесния недвижим имот. С оглед изхода на спора – ищцата претендира за осъждане на ответника, да й заплати направените съдебни разноски, за които представя списък.

Ответникът С.С.И., след като е редовно призован за участие в процеса не изразява изрично становище по иска.

Съдът, като прецени становищата на страните, взети предвид съобразно събраните по делото доказателства по реда на чл. 235 от ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:

Съдържанието на приет като доказателство Предварителен договор за покупко- продажба на незастроени недвижими имоти от 08.05.2013г.установява сключването и съдържанието на възникналото договорно правоотношение между ищцата И.В.Т. от една страна като купувач, а от друга страна -  продавачите С.С.И. и с Ц.К.И., относно сключването на бъдещ (окончателен) договор за покупко- продажба на недвижим  имот,  представляващ апартамент № 9, с местонахождение се в гр. С., ж.к. „*******” V-та част, бл. ******, на IV-ти етаж, състоящ се от три стаи, кухня и сервизи, застроен на 89.85 кв.м. (осемдесет и девет цяло осемдесет и пет стотни квадратни метра), заедно с мазе № 9 (девет) с площ 3.79 (три цяло и седемдесет и девет стотни) кв.м., заедно с 4.466% (четири цяло четиристотин шестдесет и шест хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Установява се, че страните са уговорили продажна цена в размер на 32 000 лева, платима на отделни вноски, както следва: 5 000 лева при сключването на договора и 27 000 лева преди прехвърляне на собствеността.

 Като доказателство по делото са приет документ, озаглавен „Анекс към договор от 08.05.2013г.“ от чието съдържание се установява, че е съставен на 09.09.2013г., за да установи факта, че С.С.И. е получил от И.В.Т. сумата от 10 000 лева, като част от продажната цена на недвижимия имот.

Като доказателство по делото са приет документ, озаглавен „Анекс към договор от 08.05.2013г.“ от чието съдържание се установява, че е съставен на 12.09.2013г., за да установи факта, че С.С.И. е получил от И.В.Т. сумата от 10 000 лева, като част от продажната цена на недвижимия имот.

Приетия като доказателство и неоспорен от страните препис от Удостоверение за сключен граждански брак от 03.12.2001г. на Район Сердика при Столична община /на л. 11 от делото/ установява, че на 13.05.1962г. е бил сключен граждански брак между С.С.И. и с Ц.К.И..

Приетия като доказателство и неоспорен от страните препис от Удостоверение за наследници № 983/26.08.2013г. на Ц.К.И. установява, че същата е починала на 01.08.2013г. и оставила за наследници по закон С.С.И. (съпруг) и А.С.В. (дъщеря).

Приетият като доказателство Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка № 83, том ХХІV, дело № 3945/1988г. установява, че на 24.08.1983г., приобретателите С.С.И. и Ц.К.И. са придобили правото на собственост върху процесния недвижим имот, по силата на договор за издръжка и гледане срещу прехвърляне на недвижим имот.

Приетата като доказателство Справка от електронния регистър на Агенция по вписванията сочи, че към момента на вписване на исковата молба по настоящото дело, по партидата на ответника е вписано придобивното основание за притежание на правото на собственост върху процесния недвижим имот, заедно с Ц.К.И..

Приетите като доказателства по делото кадастрални схеми с № 77094/20.12.2013г.  и С № 15- 45192-02.02.2016г. изд. от СГКК – С., при АГКК /лист 20 и 92 от делото/ сочат индивидуализиращите белези на процесния апартамент, с отразен в схемите собственик - С.С.И. и Ц.К.И., а именно: апартамент № 9, с местонахождение се в гр. С., ж.к. „*******” V-та част, бл. ******, на IV-ти етаж, състоящ се от три стаи, кухня и сервизи, застроен на 89.85 кв.м. (осемдесет и девет цяло осемдесет и пет стотни квадратни метра), заедно с мазе № 9 (девет) с площ 3.79 (три цяло и седемдесет и девет стотни) кв.м., заедно с 4.466% (четири цяло четиристотин шестдесет и шест хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, който има кадастрален идентификатор № 68134.2820.2003.14.09.

Въз основа на приет като доказателство прпис от искова молба с вх. № 95227/ 06.08.2014г. и след служебна проверка в деловодството на съда, съдът приема за установен факта, че с Решение от 18.12.2015г. постановено по гр.д. № 12033/2014г. на І-20 състав при СГС е бил обявен за окончателен сключения на 08.05.2013 г. в град С., предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, между С.С.И. и Ц.К.И. (починала на 01.08.2013 г.) – продавачи и И.В.Т.- купувач, по отношение на 1/4 (една четвърт) ид. ч. от процесния апартамент, по иск на купувача И.В.Т., против А.С.В., в качеството на ответницата на наследник на продавача Ц.К.И. и по отношение на 1/4 (една четвърт) ид. ч. от процесния недвижим имот против С.С.И., в качеството на наследник на продавача Ц.К.И.. Налице е и деловоден запис, че решението е влязло в сила на 27.01.2016г. /електронен документ- извлечение от деловодна програма на СГС/.

От съдържанието на прието като доказателство Удостоверение за данъчна оценка на имота по чл. 264, ал.1 от ДОПК изд. 19.02.2016г. се установява, че данъчната оценка на процесния имот при приключване на устните състезания възлиза на 31 009, 30 лева.

            При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

По предявения иск с правно основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД.

            Предявеният конститутивен иск е процесуално допустим. Предмет на спора е заявеното от ищцата преобразуващо право, чиито правни последици се изразяват в прехвърляне на идеална част от правото на собственост върху описания в предварителния договор недвижим имот – от патримониума на ответника, в патримониума на ищцата.

            Основателността на иска, който настоящият съд е сезиран да разгледа е обусловена от преценка за правното действие и правните последици на процесния Предварителен договор от 08.05.2013г., както и от проверка на предпоставките за прехвърляне на собствеността върху процесната ½ идеална част от правото на собственост върху процесния имот, съгласно изискванията на чл. 363 от ГПК.

Събраните в хода на делото писмени доказателства установиха, че между страните е бил сключен валиден предварителен договор за покупко- продажба на недвижим имот. Договорът е породил правно действие, доколкото е спазена предвидената от закона (чл. 19, ал. 1 от ЗЗД) писмена форма за неговата действителност, с оглед спецификата на неговия предмет – възмездно прехвърляне на вещно право на собственост  върху недвижим имот, чрез бъдещ договор за покупко- продажба.

Приетите като доказателства платежни документи установиха, че при сключването на процесния предварителен договор, имотът е бил в режим на съпружеска имуществена общност. Настъпилата смърт на съдоговорителката Ц.К.И. (починала на 01.08.2013 г.). е юридически факт със съществено правно значение за предварителния договор. Тя е  настъпила преди уговорения в чл. 4.3. от Предварителния договор краен срок за прехвърляне на собствеността - на 08.08.2013г. и е довела до прекратяването на режима на имуществена общност – бездялова съсобственост върху процесния недвижим имот. Но този юридически факт, от категорията на юридическите събития не съставлява обективна пречка пред другия съдоговорител – ответника в настоящия процес С.С.И. да изпълни поетото договорно задължение, само по отношение на лично притежаваната от него идеална част от правото на собственост върху имота.

Режимът на съсобственост върху процесния имот е нов юридически факт, установен на 01.08.2013г. между  ответника И. и друго призовано към наследяване по закон лице (А.С.В.). За И., дяловете в съсобствеността произтичат на две самостоятелни основания – ½ идеална част, представляваща трансформирана  по аргумент от чл. 27, ал.1 СК във вр. с чл. 26, ал.1 пр. първо от СК бездялова съпружеска общност – поради прекратяване на брака с починалата Ц.К.И. и ¼ идеална част, произтичаща от наследяване по закон в хипотезата на чл. 9, ал.1 от ЗН.

За настоящия процес обаче е релевантна онази ½ иделна част, която произтича от прекратяването на режима на СИО, защото тя е посочена като предмет на делото. Останалата част в режима на съсобственост е била предмет на вече приключилото с Решение от 18.12.2015г. гр.д. по описа на № 12033/2014г. на І-20 състав при СГС, чиито правни последици настоящият съд е длъжен да зачете.

Към момента на предявяването на иска е изтекъл уговореният в предварителния договор срок за изпълнение на задължението на ответника – да прехвърли на ищеца правото на собственост върху притежаваната от него ½ иделна част от процесния недвижим имот.

С оглед съдържаението на приетите писмени доказателства, съдът приема, че ищцата е заплатила лично на С.С.И. дължимата се част от продажната цена на недвижимия имот, понеже приетите като доказателства документи „Анекс към договор от 08.05.2013г.“ установяват, че на основание на този договор той е получил в лично качество, след смъртта на съпругата си, общо сумата от 20 000 лева ( от които 10 000 лева на 09.09.2013г. и още 10 000 лева на 12.09.2013г.), а стойността на неговия личен дял в съсобствеността не превишава платените 20 000 лева, при условие, че уговорената цена на целия имот е била в размер на 32 000 лева.

Предявеният иск е основателен и като такъв следва да бъде уважен.

Въпреки уговореното в чл. 4.1. от Предварителния договор съгласие за това, страните да понесат поравно разноските по прехвърляне на собствеността - разпоредбата на чл. 364, ал. 1 от ГПК повелява само ищцата следва да бъде осъдена да заплати следващите се разноски за прехвърлянето на съответно прехвърлимото по силата на решението по настоящото дело право на собственост върху ½ идеална част от имота. Тези разноски са нотариална такса за прехвърляне на собствеността на ½ идеална част от процесния имот, платима по сметката на Софийски градски съд, чиито размер се определя от чл. 85, ал.2 вр. с чл. 87 от ЗННД, съгласно раздел  ІІ, т. 8, пр. трето от Тарифата към този закон и възлиза общо на 168, 25 лева и местен данък за придобиване на ½ идеална част от правото на собственост върху процесния недвижим имот платим по сметката на съответната териториална Дирекция ПАМДТ при Столична община, чиито размер се изчислява на 400 лева, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ и чл.35, ал. 2 от Наредба на Столичен общински съвет за определяне на размера на местните данъци (2,5 % върху оценката на за прехвърлимата по силата на настоящото решение ½ идеална част от имота).

При това, до заплащането на разноските съдът е длъжен да нареди вписване на възбрана върху имота, а таксите за нея са за сметка на ищцата.

За да бъде издаден заверен препис от настоящото решение, следва да бъдат представени и доказателства, че за процесния недвижим имот няма непогасени публични задължения, защото съгласно чл. 364, ал. 2 от ГПК - при съществуването на това задължение  не може да бъде издаден препис от настоящото съдебно решение.

По отношение на съдебните разноски:

С оглед изхода на процеса, ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати на ищцата направените от нея съдебни разноски, съобразно представения списък по чл. 80 от ГПК. Разноските, които се дължат на ищцата възлизат общо на 1716, 66 лева и включват дължимо заплатения размер на държавна такса за съответната ½ идеална част от процесния недвижим имот от 316, 66 лева и разноски и възнаграждение на един адвокат в размер на сумата  1400 лева.

Така мотивиран, съдът

Р Е Ш И  :

            ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключения между продавачите С.С.И. и Ц.К.И. (починала на 01.08.2013г.) и купувача И.В.Т. Предварителен договор за покупко- продажба на недвижим имот от 08.05.2013г. - в частта по отношение поетото от С.С.И. с ЕГН ********** задължение да продаде на купувача И.В.Т. с ЕГН **********, правото на собственост върху една втора идеална част от следния недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 9 (девет), с местонахождение в жилищната сграда на гр. С., ж.к. „В. -1”  бл. ******, етаж 4 (четири), състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, застроен на обща площ от 89.85 кв.м. (осемдесет и девет цяло осемдесет и пет стотни квадратни метра), при съседи – стълбище, от три страни двор и апартамент № 10, заедно с МАЗЕ № 9 (девет) с площ 3.79 (три цяло и седемдесет и девет стотни) кв.м., заедно с 4.466% (четири цяло четиристотин шестдесет и шест хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, с кадастрален идентификатор № 68134.2820.2003.14.09. съгласно кадастрална схема № 15- 45192-02.02.2016г. изд. от СГКК – С., при АГКК, по предявения иск с правно основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД от И.В.Т., с адрес *** срещу С.С.И. с адрес ***.

ОСЪЖДА И.В.Т. да заплати  по сметката на Дирекция „ПАМДТ” при  Столична община, на основание чл. 364, ал.1 от ГПК - сумата от 400 лева (четиристотин лева), представляваща местен данък, дължим съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ  вр. с чл.35, ал. 2 от Наредба на Столичен общински съвет за определяне на размера на местните данъци. и по сметката на Софийски градски съд - сумата от 168, 25 лева (сто шестдесет и осем лева и двадесет и пет ст.), представляваща дължима такса по прехвърляне на имота, съгласно Тарифата към ЗННД.

НАРЕЖДА ДА СЕ ВПИШЕ ВЪЗБРАНА върху описания по-горе недвижим имот, на основание чл. 364, ал. 1 ГПК - до заплащане на дължимите по решението разноски по прехвърлянето на имота и във връзка с това осъжда И.В.Т., да заплати по сметка на Агенция по вписвания- С., Имотен регистър, сумата от 16 лева (шестнадесет лева), представляваща такса за вписване на възбраната.

ОСЪЖДА ответника С.С.И., да заплати на ищцата И.В.Т., на основание чл. 78, ал.1 от ГПК – сумата от 1716, 66 лева (хиляда седемстотин и шестнадесет лева и шестдесет и шест ст.), представляваща общия размер на съдебните разноски пред Софийски градски съд.

            УКАЗВА на ищцата И.В.Т., че следва да извърши отбелязване на вписването за настоящото решение в Службата по вписванията – С. при Агенция по вписванията, до изтичане на шестмесечен срок, съгласно чл. 115, ал. 2 от ЗС. Решението подлежи на вписване, въз основа на издаден от съда заверен препис от него, който може да бъде издаден само след като бъдат представени доказателства за заплащане на посочените в решението разноски по прехвърлянето, местни данъци и такси, както и след представяне на официален удостоверителен документ за липса на данъчни задължения за имота.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба, пред Апелативен съд С., в двуседмичен срок от връчване на препис от него.

                                                                                                                         СЪДИЯ: