Решение по Гражданско дело 9206/2016г.

РЕШЕНИЕ

В ИМЕТО НА НАРОДА

гр. С., 19.09.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Гражданско отделение, II „А” състав в закрито заседание на деветнадесети септември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА РУБИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВИОЛЕТА ЙОВЧЕВА

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ

като разгледа докладваното от мл. съдия В.А ч. гр. д. № 9206/2016 г. по описа на СГС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 435 от ГПК.

Образувано е по жалби на „Р.Т.Б.“ ЕООД, „Д. ЕООД“ и „М.Х.“ ЕООД срещу Постановления за възлагане по изпълнително дело № 2014*0402529 по описа на ЧСИ С.Я., рег. № * от КЧСИ, с район на действие СГС.

Жалбоподателят „Р.Т.Б.“ ЕООД твърди, че издадените постановления за възлагане, които му били предявени със съобщения с изх. № 024047/11.05.2016 г.; изх. № 024140/11.05.2016 г.; изх. № 024121/11.05.2016 г.; изх. № 024057/11.05.2016 г.; изх. № 024282/12.05.2016 г; изх. № 024107/11.05.2016 г.; изх. № 024342/12.05.2016 г. са недопустими и неправилни, като са постановени в нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Поддържам, че имуществото не било възложено по най-висока цена, тъй като ако първоначалната цена била поне данъчната оценка, то би се стигнало до предложена най-висока цена, но в случая цената била занижена. Поддържа, че постановленията за възлагане не били правилни и законосъобразни, тъй като нямало произнасяне по жалбата на „Д.“ ЕООД, което лице е собственик на имота срещу разпределение извършено от съдебния изпълнител. Навежда доводи, че постановленията за възлагане са на цена по-ниска от данъчната оценка на всеки от съответните имоти, което аргументира подробно. Излага подробни съображения, че оценката на имотите не е съобразена с правилото на чл. 485, ал. 2 от ГПК, което се отразявало на наддаването, което не можело да започне от цена под данъчната оценка. Твърди, че публичната продан не е разгласена надлежно, както и че в наддавателните предложения нямало решения от управителния съвет на взискателя „У.Б.“ АД, както и декларация по ЗМСИЗП. Иска отмяна на обжалваните постановления за възлагане.

Жалбоподателят „Д. ЕООД“ твърди, че издадените постановления за възлагане, които му били предявени със съобщения с изх. № 029450/15.06.2016 г.; изх. № 029429/15.06.2016 г.; изх. № 029474/15.06.2016 г.; изх. № 029441/15.06.2016 г.; изх. № 029475/15.06.2016 г. са недопустими и неправилни, като са постановени в нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Поддържам, че имуществото не било възложено по най-висока цена, тъй като ако първоначалната цена била поне данъчната оценка, то би се стигнало до предложена най-висока цена, но в случая цената била занижена. Поддържа, че постановленията за възлагане не били правилни и законосъобразни, тъй като нямало произнасяне по жалбата на „Д.“ ЕООД, което лице е собственик на имота срещу разпределение извършено от съдебния изпълнител. Навежда доводи, че постановленията за възлагане са на цена по-ниска от данъчната оценка на всеки от съответните имоти, което аргументира подробно. Излага подробни съображения, че оценката на имотите не е съобразена с правилото на чл. 485, ал. 2 от ГПК, което се отразявало на наддаването, което не можело да започне от цена под данъчната оценка. Твърди, че публичната продан не е разгласена надлежно, както и че в наддавателните предложения нямало решения от управителния съвет на взискателя „У.Б.“ АД, както и декларация по ЗМСИЗП, както и че в обявленията няма посочени единични цени на имотите и не са обявени вещните тежести. Иска отмяна на обжалваните постановления за възлагане.

Жалбоподателят „М.Х.“ ЕООД твърди, че издадените постановления за възлагане, които му били предявени със съобщения с изх. № 029461/15.06.2016 г. и изх. № 029418/15.06.2016 г. са недопустими и неправилни, като са постановени в нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Поддържам, че имуществото не било възложено по най-висока цена, тъй като ако първоначалната цена била поне данъчната оценка, то би се стигнало до предложена най-висока цена, но в случая цената била занижена. Поддържа, че постановленията за възлагане не били правилни и законосъобразни, тъй като нямало произнасяне по жалбата на „Д.“ ЕООД, което лице е собственик на имота срещу разпределение извършено от съдебния изпълнител. Навежда доводи, че постановленията за възлагане са на цена по-ниска от данъчната оценка на всеки от съответните имоти, което аргументира подробно. Излага подробни съображения, че оценката на имотите не е съобразена с правилото на чл. 485, ал. 2 от ГПК, което се отразявало на наддаването, което не можело да започне от цена под данъчната оценка. Твърди, че публичната продан не е разгласена надлежно, както и че в наддавателните предложения нямало решения от управителния съвет на взискателя „У.Б.“ АД, както и декларация по ЗМСИЗП, както и че в обявленията няма посочени единични цени на имотите и не са обявени вещните тежести. Иска отмяна на обжалваните постановления за възлагане.

В срока по чл. 436, ал. 3 от ГПК Р.Т.Б.“ ЕООД и „М.Х.“ ЕООД са подали идентични възражения срещу жалбите на „Р.Т.Б.“ ЕООД, „Д. ЕООД“ и „М.Х.“ ЕООД, в които изцяло поддържат последните и искат отмяна на обжалваните постановления за възлагане.

В срока по чл. 436, ал. 3 от ГПК взискателят „У.Б.“ АД е подал сходни възражения срещу жалбите на „Р.Т.Б.“ ЕООД, „Д. ЕООД“ и „М.Х.“ ЕООД, в които се твърди, че жалбите са недопустими, евентуално неоснователни. Поддържа, че не е посочена нито една от хипотезите на чл. 435, ал. 3 от ГПК, а имало само бланкетно позоваване. Навежда изричен довод, че жалбоподателят обвързва възлагането на имуществото по най-висока цена с определянето на началната цена, но липсвали доводи, че имуществото не било възложено по най-високата предложена цена. Твърди, че доводите по отношение на разпределението не попадат в предвидените от закона хипотези, както и тези, че публичната продан не е разгласена надлежно, съответно в наддавателните предложения нямало решения от управителния съвет на взискателя „У.Б.“ АД, както и декларация по ЗМСИЗП, както и че в обявленията няма посочени единични цени на имотите и не са обявени вещните тежести. Сочи аргументи, че извън наддаването, всички други действия по публичната продан не подлежат на обжалване. Поддържа, че наддаването и възлагането е извършено надлежно – по най-високата предложена цена. Твърди, че аргументите за нарушение на чл. 485, ал. 2 от ГПК при определяне на начална цена са неоснователни, като навежда изричен довод, че се в случая се касае за първа продан, а цената била определена към 18.11.2014г., при различна редакция на ГПК. Излага съображения, че представени от жалбоподателите доказателства – данъчни оценки са ирелевантни. Иска оставянето на жалбите без разглеждане, евентуално отхъврлянето им като неоснователни.

На основание чл. 436, ал. 3, изр. 2 от ГПК и в срок, ЧСИ е изложил мотиви, в които твърди, че жалбата е неоснователна. Поддържа, че липсва процесуална пречка постановленията за възлагане да бъдат издадени преди произнасянето по жалбата на собственика срещу последното, съответно имало произнасяне. Навежда доводи, че са неоснователни твърденията за липса на декларация по ЗМСИЗП и за необявяване на вещните тежести. Счита, че подадените жалби са неоснователни.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното от фактическа и правна страна.

Жалбите са допустими, тъй като са подадени в срока по чл. 436, ал. 1 от ГПК, от легитимирани лица и са насочени срещу действие на съдебния изпълнител, което подлежи на съдебен контрол – арг. чл. 435, ал. 3 от ГПК. В този смисъл, неоснователни са явяват възраженията за недопустимост на жалбата, доколкото допустимостта на жалбата е предпоставена от твърденията на страната. Последната сочи доводи за липса на надлежно наддаване, както и че имотите не са били възложени по най-висока цена, които обуславят допустимостта на жалба.

Съгласно чл. 435, ал. 3 от ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В т. 8 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК е изяснено, че  „връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най-високата предложена цена.“. Следователно, доколкото част от доводите на страните в настоящото производство попадат извън обхвата на правилото на чл. 435, ал. 3 от ГПК и извън рамките на цитираното тълкувателно решение, поради което и настоящата инстанция намира, че последните не следва да се обсъждат, а на проверка подлежат единствено съображенията изтъкнати страните по същество, които попадат в обхвата на проверката за процесуална законосъобразност действията на ЧСИ, очертани от ГПК.

Изпълнително дело № 2014*0402529 по описа на ЧСИ С.Я., рег. № * от КЧСИ, с район на действие СГС е образувано по молба на „У.Б.“ АД, въз основа на изпълнителен лист от 07.10.2013 г., издаден по ч. гр. д. № 40715/2013 г. по описа на СРС, 47-ми състав.

Приложени са Постановления за възлагане на недвижим имот и наддавателни предложения, както следва:

- Постановления за възлагане на недвижим имот, представляващ УПИ, с идентификатор 68134.403.45, находящ се в гр. С., СО – район „*****“, на ул. „*****“ (бивша ул. „*****) № 1, целият с площ 270 кв. м., съгласно Кадастрална карта с данни от КРНИ, с площ от 273 кв.м., съставляващ УПИ  IV-10, от квартал 710 по плана на гр. С., местност „ГГЦ – З. Г-14“, при съседи ул. „*****“ (бивша ул. „*****) № 1, УПИ V-11, УПИ VI-12, УПИ VIII-2, УПИ III-9 и съседи по кадастрална карта 68134.403.49, 68134.403.47, 68134.403.46, 68134.403.356, 68134.403.44, 68134.403.50. Имотът е възложен въз основа на наддавателно предложение на „У.Б.“ АД за сумата от 314015,00 лева.

- Постановления за възлагане на недвижим имот, представляващ Магазин № 2, с идентификатор 68134.403.222.1.92, по кадастрална карта и кадстралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. С., р-н „*****“, ул. „И.“ № **, ет. 1, който самостоятелен обект се намира в сграда I, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.403.222, находящ се в гр. С., СО- район „*****“, на I етаж, на кота 0.00 м. в сградата на ул. „И.“ № **, със застроена площ от 68,17 кв. м., състоящ се от зала и тоалетна, при съседи от север – магазин № 4, от юг – улица, от запад фоайе, от изток – магазин № 3, отдолу – гараж № 5 и гараж № 6 и отгоре – апартамент № 4, заедно със съответните ид. части общите части на сградата и правото на строеж, върху което е построена сградата, съставляващо съгласно акт за собственост УПИ VIII-10, 10a, от квартал 521 по плана на гр. С., местност „ГГЦ- З. Г – 14“, с обща площ от 556 кв. м., при съседи по акт за собственост и по скица: от две страни – улица, УПИ VII-9 и УПИ IX-17, и при съседи по нотариален акт: улица „Ч.“, ул. „И.“, УПИ VII-9 и УПИ IX-11, и при съседи, съгласно копие от кадастрална карта № 30022/18.08.2014 г. на същия етаж: 68134.403.222.1.93, 68134.403.222.1.95, 68134.403.222.1.94, под обекта: няма и над обекта: 68134.403.222.1.50, 68134.403.222.1.49, 68134.403.222.1.48 и 68134.403.222.1.46. Имотът е възложен въз основа на наддавателно предложение на „У.Б.“ АД за сумата от 93000,00 лева.

- Постановление за възлагане на недвижим имот, представляващ Магазин № 3, с идентификатор 68134.403.222.1.93 по кадастрална карта и кадстралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. С., р-н „*****“, ул. „И.“ № **, ет.1, с площ от 40,84 кв. м., с вход от ъгъла на сградата с вътрини към двете улици и съседи – магазин № 2 с идентификатор 68134.403.222.1.92, 68134.403.222.1.95, улица „И.“ и улица „Ч.“. Който магазин № 3, по нот. акт и ипотекиран в полза на взискателя по изпълнителното дело, е разделен на два магазина, нанесени в кадастралната карта с идентификатор 68134.403.222.1.93 и идентификатор 68134.403.222.1.95, които самостоятелни обекти се намира в сградата разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.403.222, находящ се в гр. С., СО- район „*****“, на I етаж, на кота 0.00 м. в сградата на ул. „И.“ № **, със застроена площ от 40,84 кв. м., състоящ се от зала и тоалетна, при съседи: на същия етаж - 68134.403.222.1.92 и 68134.403.222.1.95, под обекта няма и над обекта - 68134.403.222.1.49 и 68134.403.222.1.48, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото – 6,41 кв. м. ид. ч. от сградата и 7,65 кв. м. ид. части от терена, върху което е построена сгарадата, съставляващо съгласно акт за собственост УПИ VIII-10, от квартал 521 по плана на гр. С., местност „ГГЦ- З. Г – 14“, с обща площ от 556 кв. м., при съседи по акт за собственост: от две страни – улица, УПИ VII-9 и УПИ IX-17, и при съседи по нотариален акт: улица „Ч.“, ул. „И.“, УПИ VII-9 и УПИ IX-11. Имотът е възложен въз основа на наддавателно предложение на „У.Б.“ АД за сумата от 56000,00 лева.

- Постановление за възлагане на недвижим имот, представляващ Магазин № 4, с идентификатор 68134.403.222.1.94 по кадастрална карта и кадстралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. С., р-н „*****“, ул. „И.“ № **, ет.1, който самостоятелен обект се намира в сграда I, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.403.222, находящ се в гр. С., СО- район „*****“, на I етаж, на кота 0.00 м. в сградата на ул. „И.“ № **, със застроена площ от 81,86 кв. м., състоящ се от зала и тоалетна, при съседи от север – рампа, от юг – магазин № 2 и магазин № 3, от запад - стълбище, от изток – улица, отдолу – гараж № 1, гараж № 2 и фитнес и отгоре – апартамент № 1 и апартамент № 2, заедно със съответните ид. части общите части на сградата и правото на строеж, върху което е построена сградата, съставляващо съгласно акт за собственост УПИ VIII-10, 10a, от квартал 521 по плана на гр. С., местност „ГГЦ- З. Г – 14“, с обща площ от 556 кв. м., при съседи по акт за собственост и по скица: от две страни – улица, УПИ VII-9 и УПИ IX-17, и при съседи по нотариален акт: улица „Ч.“, ул. „И.“, УПИ VII-9 и УПИ IX-11, и при съседи, съгласно копие от кадастрална карта № 30022/18.08.2014 г. на същия етаж: 68134.403.222.1.92, 68134.403.222.1.95, под обекта: няма и над обекта: 68134.403.222.1.48, 68134.403.222.1.47 и 68134.403.222.1.46. Имотът е възложен въз основа на наддавателно предложение на „У.Б.“ АД за сумата от 108000,00 лева.

- Постановление за възлагане на недвижим имот, представляващ Магазин № 1, с идентификатор 68134.403.222.1.91 по кадастрална карта и кадстралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. С., р-н „*****“, ул. „И.“ № **, ет.1, който самостоятелен обект се намира в сграда I, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.403.222, находящ се в гр. С., СО- район „*****“, на I етаж, на кота 0.00 м. в сградата на ул. „И.“ № **, със застроена площ от 49,07 кв. м., състоящ се от зала и тоалетна, при съседи: от север – студио № 1а и фоайе, от юг – улица, от запад – калкан и вградено МКТПО, от изток – фоайе, отдолу – гараж № 8, гараж № 9 и гараж № 10 и отгоре ателие № 7 и ателие № 8, заедно със съответните идеални части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо съгласно акт за собственост УПИ VIII-10, 10a, от квартал 521 по плана на гр. С., местност „ГГЦ- З. Г – 14“, с обща площ от 556 кв. м., при съседи по акт за собственост и по скица: от две страни – улица, УПИ VII-9 и УПИ IX-17, и при съседи по нотариален акт: улица „Ч.“, ул. „И.“, УПИ VII-9 и УПИ IX-11, и при съседи, съгласно копие от кадастрална карта № 30022/18.08.2014 г. на същия етаж: 68134.403.222.1.97, 68134.403.222.1.96, под обекта: няма и над обекта: 68134.403.222.1.51 и 68134.403.222.1.52. Имотът е възложен въз основа на наддавателно предложение на „У.Б.“ АД за сумата от 67000,00 лева.

- Постановление за възлагане на недвижим имот, представляващ Магазин № 5, с идентификатор 68134.403.222.1.95 по кадастрална карта и кадстралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. С., р-н „*****“, ул. „И.“ № **, ет.1, с площ от 28,64 кв. м., с вход към улица „И.“ и съседи: магазин № 3 с идентификатор 68134.403.222.1.93, 68134.403.222.1.94, и магазин № 2 с идентификатор 68134.403.222.1.92 и улица „И.“. Който магазин № 3, по нот. акт и ипотекиран в полза на взискателя по изпълнителното дело, е разделен на два магазина, нанесени в кадастралната карта с идентификатор 68134.403.222.1.93 и идентификатор 68134.403.222.1.95. Самостоятелният обект с идентификатор 68134.403.222.1.95 се намира в сградата, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.403.222, находящ се в гр. С., СО- район „*****“, на I етаж, на кота 0.00 м. в сградата на ул. „И.“ № **, със застроена площ от 28,64 кв. м., състоящ се от зала и тоалетна, при съседи: на същия етаж: 68134.403.222.1.92, 68134.403.222.1.93 и 68134.403.222.1.94; под обекта – няма; над обекта - 68134.403.222.1.49 и 68134.403.222.1.48, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото – 4,49 кв. м. ид. ч. от сградата и 5,37 кв. м. ид. ч. от терена, върху който е построена сградата, съставляващо съгласно акт за собственост УПИ VIII-10, от квартал 521 по плана на гр. С., местност „ГГЦ- З. Г – 14“, с обща площ от 556 кв. м., при съседи по акт за собственост: от две страни – улица, УПИ VII-9 и УПИ IX-17, и при съседи по нотариален акт: улица „Ч.“, ул. „И.“, УПИ VII-9 и УПИ IX-11. Имотът е възложен въз основа на наддавателно предложение на „У.Б.“ АД за сумата от 40000,00 лева.

- Постановление за възлагане на недвижим имот, представляващ УПИ, с идентификатор 68134.403.44, находящ се в гр. С., СО – район „*****“, на ул. „*****“ (бивша ул. „*****) № 3, целият с площ по нотариален акт от 307,50 кв. м., а съгласно кадастрална карта с площ от 302 кв. м., съставляващ съгласно скица УПИ III-9, с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди и трайно предназначение на територията – урбанизирана, от квартал 710 по плана на гр. С., местност „ГГЗ- З. Г- Ж“, при съседи по нот. акт: Г. Г., К.К.С., Н.А. и улица, и при съседи по скица: ул. „*****“ (бивша ул. „*****), УПИ IV-10, УПИ IX-3, УПИ Х-4 и УПИ II-8  I съседи по кадастрална карта 68134.403.50, 68134.403.45, 68134.403.356, 68134.403.43, 68134.403.51. Имотът е възложен въз основа на наддавателно предложение на „У.Б.“ АД за сумата от 357628,00 лева.

При проверката на подадените от „У.Б.“ АД наддавателни предложения, настоящата инстанция намира, че последните са редовни, тъй като са подадени в срок, от легитимирано лице – тоест такова, което е извън кръга на лицата очертани в разпоредбите на чл. 490 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД. Съгласно правилото на чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатък 10 на сто върху началната цена. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. В цитираната разпоредба законодателят е уредил условията за действителност на наддавателните предложения. В случая всички наддавателни предложения са подадени без изискуемия от закона задатък, но попадат в изключението по чл. 489, ал. 1, изр. 2 от ГПК, тъй като наддавач се явява взискателя по изпълнителното дело - „У.Б.“ АД, чието вземане е по-голямо от всеки от изискуемите задатъци. Ето защо, в случая е възникнало надлежно процесуално отношение между взискателя-наддавач и органа по изпълнението, тоест не е била налице процесуална пречка за участие в публичната продан, съответно за възлагането на имота.

От протоколите за обявяване на наддавателни предложения се установява, че на всички проведени публични продани, наддавачът „У.Б.“ АД е бил единствен, като е предложил цена по-висока от тази на която публичната продан е започнала. Следователно, правилно съдебният изпълнител е възложил имотите на лицето, което е предложило най-висока цена, в случая единственият наддавач – арг. чл. 492, ал. 1 от ГПК.

Неоснователно е възражението, че нямало към наддавателните предложения нямало решения от управителния съвет на взискателя – „У.Б.“ АД, както и декларация по ЗМСИЗП. Законодателят не е предвидил, подобно приложение към наддавателните предложения. Доколкото последните са подписани от надлежно упълномощен пълномощник – от изпълнителните директори, вписани в търговския регистър, чиято представителна власт не се оспорва, то са налице и валидно подадени наддавателни предложения. Нещо повече, по аргумент и по аналогия от чл. 236, ал. 4 от ТЗ, дори решение на управителния съвет да беше необходимо, то липсата му не води до недействителност на публичните продани, респ. не препятства техните последици, а обуславя само евентуалната отговорност за вреди на представителя на наддавача. За пълнота е необходимо да се изясни, че декларация по ЗМСИЗП има административен характер, поради което, последната би могла да има за последица административно-наказателна отговорност, но не може да доведе до препятстване на придобиването на имот на публична продан.

Ирелевантни са доводите за начина на определяне на началната цена на имотите, доколкото същата не подлежи на съдебен контрол, в този смисъл е налице друг процесуален ред, в случай, че жалбоподателите твърдят, че правата им са нарушени. За пълнота е необходимо да се изясни, че в случая жалбоподателите са представили данъчни оценки от 2010 г., а съгласно чл. 2, ал. 4 от Приложение № 2 към ЗМДТ са валидни до края на текущата година.

Недопустими и неотносими са твърденията, че липсва произнасяне по обжалваното разпределение по изпълнителното дело. Това обстоятелство е извън предмета на настоящото производство. Нещо повече, жалбата срещу разпределението не води до спиране на изпълнителното дело.

Тъй като изводите на съда, съответстват на доводите на съдебния изпълнител, то обжалваните постановления за възлагане следва да бъдат потвърдени.

Съгласно правилото на чл. 437, ал. 4, изр. 2 от ГПК, решението не подлежи на обжалване.

Така мотивиран, Софийският градски съд

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА издадените по изпълнително дело № 2014*0402529 по описа на ЧСИ С.Я., рег. № * от КЧСИ, с район на действие СГС, постановления за възлагане на недвижим имот, както следва: 1) Постановления за възлагане на недвижим имот, представляващ УПИ, с идентификатор 68134.403.45, находящ се в гр. С., СО – район „*****“, на ул. „*****“ (бивша ул. „*****) № 1, целият с площ 270 кв. м., съгласно Кадастрална карта с данни от КРНИ, с площ от 273 кв.м., съставляващ УПИ  IV-10, от квартал 710 по плана на гр. С., местност „ГГЦ – З. Г-14“, при съседи ул. „*****“ (бивша ул. „*****) № 1, УПИ V-11, УПИ VI-12, УПИ VIII-2, УПИ III-9 и съседи по кадастрална карта 68134.403.49, 68134.403.47, 68134.403.46, 68134.403.356, 68134.403.44, 68134.403.50; 2) Постановления за възлагане на недвижим имот, представляващ Магазин № 2, с идентификатор 68134.403.222.1.92, по кадастрална карта и кадстралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. С., р-н „*****“, ул. „И.“ № **, ет. 1, който самостоятелен обект се намира в сграда I, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.403.222, находящ се в гр. С., СО- район „*****“, на I етаж, на кота 0.00 м. в сградата на ул. „И.“ № **, със застроена площ от 68,17 кв. м., състоящ се от зала и тоалетна, при съседи от север – магазин № 4, от юг – улица, от запад фоайе, от изток – магазин № 3, отдолу – гараж № 5 и гараж № 6 и отгоре – апартамент № 4, заедно със съответните ид. части общите части на сградата и правото на строеж, върху което е построена сградата, съставляващо съгласно акт за собственост УПИ VIII-10, 10a, от квартал 521 по плана на гр. С., местност „ГГЦ- З. Г – 14“, с обща площ от 556 кв. м., при съседи по акт за собственост и по скица: от две страни – улица, УПИ VII-9 и УПИ IX-17, и при съседи по нотариален акт: улица „Ч.“, ул. „И.“, УПИ VII-9 и УПИ IX-11, и при съседи, съгласно копие от кадастрална карта № 30022/18.08.2014 г. на същия етаж: 68134.403.222.1.93, 68134.403.222.1.95, 68134.403.222.1.94, под обекта: няма и над обекта: 68134.403.222.1.50, 68134.403.222.1.49, 68134.403.222.1.48 и 68134.403.222.1.46; 3) Постановление за възлагане на недвижим имот, представляващ Магазин № 3, с идентификатор 68134.403.222.1.93 по кадастрална карта и кадстралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. С., р-н „*****“, ул. „И.“ № **, ет.1, с площ от 40,84 кв. м., с вход от ъгъла на сградата с вътрини към двете улици и съседи – магазин № 2 с идентификатор 68134.403.222.1.92, 68134.403.222.1.95, улица „И.“ и улица „Ч.“. Който магазин № 3, по нот. акт и ипотекиран в полза на взискателя по изпълнителното дело, е разделен на два магазина, нанесени в кадастралната карта с идентификатор 68134.403.222.1.93 и идентификатор 68134.403.222.1.95, които самостоятелни обекти се намира в сградата разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.403.222, находящ се в гр. С., СО- район „*****“, на I етаж, на кота 0.00 м. в сградата на ул. „И.“ № **, със застроена площ от 40,84 кв. м., състоящ се от зала и тоалетна, при съседи: на същия етаж - 68134.403.222.1.92 и 68134.403.222.1.95, под обекта няма и над обекта - 68134.403.222.1.49 и 68134.403.222.1.48, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото – 6,41 кв. м. ид. ч. от сградата и 7,65 кв. м. ид. части от терена, върху което е построена сгарадата, съставляващо съгласно акт за собственост УПИ VIII-10, от квартал 521 по плана на гр. С., местност „ГГЦ- З. Г – 14“, с обща площ от 556 кв. м., при съседи по акт за собственост: от две страни – улица, УПИ VII-9 и УПИ IX-17, и при съседи по нотариален акт: улица „Ч.“, ул. „И.“, УПИ VII-9 и УПИ IX-11; 4) Постановление за възлагане на недвижим имот, представляващ Магазин № 4, с идентификатор 68134.403.222.1.94 по кадастрална карта и кадстралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. С., р-н „*****“, ул. „И.“ № **, ет.1, който самостоятелен обект се намира в сграда I, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.403.222, находящ се в гр. С., СО- район „*****“, на I етаж, на кота 0.00 м. в сградата на ул. „И.“ № **, със застроена площ от 81,86 кв. м., състоящ се от зала и тоалетна, при съседи от север – рампа, от юг – магазин № 2 и магазин № 3, от запад - стълбище, от изток – улица, отдолу – гараж № 1, гараж № 2 и фитнес и отгоре – апартамент № 1 и апартамент № 2, заедно със съответните ид. части общите части на сградата и правото на строеж, върху което е построена сградата, съставляващо съгласно акт за собственост УПИ VIII-10, 10a, от квартал 521 по плана на гр. С., местност „ГГЦ- З. Г – 14“, с обща площ от 556 кв. м., при съседи по акт за собственост и по скица: от две страни – улица, УПИ VII-9 и УПИ IX-17, и при съседи по нотариален акт: улица „Ч.“, ул. „И.“, УПИ VII-9 и УПИ IX-11, и при съседи, съгласно копие от кадастрална карта № 30022/18.08.2014 г. на същия етаж: 68134.403.222.1.92, 68134.403.222.1.95, под обекта: няма и над обекта: 68134.403.222.1.48, 68134.403.222.1.47 и 68134.403.222.1.46; 5) Постановление за възлагане на недвижим имот, представляващ Магазин № 1, с идентификатор 68134.403.222.1.91 по кадастрална карта и кадстралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. С., р-н „*****“, ул. „И.“ № **, ет.1, който самостоятелен обект се намира в сграда I, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.403.222, находящ се в гр. С., СО- район „*****“, на I етаж, на кота 0.00 м. в сградата на ул. „И.“ № **, със застроена площ от 49,07 кв. м., състоящ се от зала и тоалетна, при съседи: от север – студио № 1а и фоайе, от юг – улица, от запад – калкан и вградено МКТПО, от изток – фоайе, отдолу – гараж № 8, гараж № 9 и гараж № 10 и отгоре ателие № 7 и ателие № 8, заедно със съответните идеални части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо съгласно акт за собственост УПИ VIII-10, 10a, от квартал 521 по плана на гр. С., местност „ГГЦ- З. Г – 14“, с обща площ от 556 кв. м., при съседи по акт за собственост и по скица: от две страни – улица, УПИ VII-9 и УПИ IX-17, и при съседи по нотариален акт: улица „Ч.“, ул. „И.“, УПИ VII-9 и УПИ IX-11, и при съседи, съгласно копие от кадастрална карта № 30022/18.08.2014 г. на същия етаж: 68134.403.222.1.97, 68134.403.222.1.96, под обекта: няма и над обекта: 68134.403.222.1.51 и 68134.403.222.1.52; 6) Постановление за възлагане на недвижим имот, представляващ Магазин № 5, с идентификатор 68134.403.222.1.95 по кадастрална карта и кадстралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. С., р-н „*****“, ул. „И.“ № **, ет.1, с площ от 28,64 кв. м., с вход към улица „И.“ и съседи: магазин № 3 с идентификатор 68134.403.222.1.93, 68134.403.222.1.94, и магазин № 2 с идентификатор 68134.403.222.1.92 и улица „И.“. Който магазин № 3, по нот. акт и ипотекиран в полза на взискателя по изпълнителното дело, е разделен на два магазина, нанесени в кадастралната карта с идентификатор 68134.403.222.1.93 и идентификатор 68134.403.222.1.95. Самостоятелният обект с идентификатор 68134.403.222.1.95 се намира в сградата, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.403.222, находящ се в гр. С., СО- район „*****“, на I етаж, на кота 0.00 м. в сградата на ул. „И.“ № **, със застроена площ от 28,64 кв. м., състоящ се от зала и тоалетна, при съседи: на същия етаж: 68134.403.222.1.92, 68134.403.222.1.93 и 68134.403.222.1.94; под обекта – няма; над обекта - 68134.403.222.1.49 и 68134.403.222.1.48, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото – 4,49 кв. м. ид. ч. от сградата и 5,37 кв. м. ид. ч. от терена, върху който е построена сградата, съставляващо съгласно акт за собственост УПИ VIII-10, от квартал 521 по плана на гр. С., местност „ГГЦ- З. Г – 14“, с обща площ от 556 кв. м., при съседи по акт за собственост: от две страни – улица, УПИ VII-9 и УПИ IX-17, и при съседи по нотариален акт: улица „Ч.“, ул. „И.“, УПИ VII-9 и УПИ IX-11; 7) Постановление за възлагане на недвижим имот, представляващ УПИ, с идентификатор 68134.403.44, находящ се в гр. С., СО – район „*****“, на ул. „*****“ (бивша ул. „*****) № 3, целият с площ по нотариален акт от 307,50 кв. м., а съгласно кадастрална карта с площ от 302 кв. м., съставляващ съгласно скица УПИ III-9, с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди и трайно предназначение на територията – урбанизирана, от квартал 710 по плана на гр. С., местност „ГГЗ- З. Г- Ж“, при съседи по нот. акт: Г. Г., К.К.С., Н.А. и улица, и при съседи по скица: ул. „*****“ (бивша ул. „*****), УПИ IV-10, УПИ IX-3, УПИ Х-4 и УПИ II-8  I съседи по кадастрална карта 68134.403.50, 68134.403.45, 68134.403.356, 68134.403.43, 68134.403.51.

РЕШЕНИЕТО е оконачателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                  

ЧЛЕНОВЕ: 1.                    

           

                        2.