Решение по Гражданско дело 6088/2015г.

Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

Гр.С., …  септември 2016 година

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

Софийски градски съд, ТО, 6-6 състав, в закрито заседание на деветнадесети септември 2016 година, в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:СТАНИСЛАВА КАЗАКОВА

                                                  ЧЛЕНОВЕ:ПЛАМЕН КОЛЕВ

                                                                     ЕЛЕНА РАДЕВА                                                                                                     

                                                                            

                                                                         

след като изслуша докладваното от съдията Радева ч.гр.д.№6088 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

                   Производство по реда на чл.435, ал.3 ГПК.

                   Делото е образувано въз основа на частна жалба, подадена от Д.И.К.- ипотекарен длъжник по изп.дело №2013440403863, по описа на ЧСИ С.Я, рег.№ 844 при КЧСИ.

                     Жалбата на Д.К., с вх.№14084/01.04.2014 година, е насочена срещу Постановление от 21.02.2014година по цитираното изпълнително производство, с което ЧСИ е възложил недвижим имот, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.409.6.1.28, находящ се в гр.С., район „Оборище”, ул.”*************, разположен в сграда №1, изградена в ПИ с идентификатор 68134.409.6.Твърди, че възложеният имот, представляващ апартамент №15, индивидуализиран в жалбата чрез граници и съседи с площ от 137,60 кв.м, заедно с мазе № 15, с площ от 2,46 кв.м и приспадащи се идеални части от 11,16% от общите части на сградата е възложен на ТД „И.П.И. С.” ЕАД, ЕИК ********.Жалбоподателката твърди, че постановлението за възлагане е незаконосъобразно, тъй като: а/описаните недвижими имоти са възложени, без в съобщението да е посочена цена на възлагането; б/поради това, че наддаването не е извършено надлежно, защото е неправилно определена началната цена на имота, поради неспазване на разпоредбата на чл.468ГПК, нарушена е разпоредбата за обявяване на ПП; в/оценката на имота е силно занижена.Тези пороци на процедурата по възлагане са довели до незаконосъобразност на атакувания акт на ЧСИ, поради което моли същият да бъде отменен.Доказателственото искане, което е направено е за допускане на СТЕ, която да се произнесе каква е реалната пазарна цена на имота.

                   В срока за отговор на жалбите, взискател, длъжник и купувач, не дават становище.

                   ПЧСИ П.В излага мотиви относно: а/ допустимост на жалбите- основанията, посочени в жалбите не попадат в предметния обхват на нормата на чл.435, ал.3 ГПК, тъй като съдържанието на съобщението, начина на определяне на началната цена на имота, оценката на имота, изнесен на ПП не са от действията, чиято законосъобразност може да бъде атакувана чрез обжалване на постановлението за възлагани; б/ неоснователност на жалбите- твърди, че страните в изпълнителното производство са уведомени за извършените действия от ЧСИ и същите разполагат с възможността да правят справки по делото, в този смисъл лесно се установява цената, на която е възложен имота; относно твърдението за занижена цена на имота- последният е възложен по най- висока предложена цена, а какво е субективното усещане на жалбоподателите относно пазарната цена няма правно значение, по делото е изготвена техническа експертиза, която е определила оценката, а като краен резултат цената, на която е възложен имота надвишава оценката, дадена от вещото лице; не  е налице е нарушена процедура по разгласяване на ПП.

                   Съдът, преценявайки събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупността им, намери за установено следното:  

                   По допустимост на жалбите.

                   Подадената от Д.И.К. жалба е в срока по 436, ал.1 ГПК.Съобщението до жалбоподателката е връчено на 26.03.2014 година, а жалбата е постъпила на 01.04.2014 година.

                   С Определение от 07.08.2015г. съдът е приел, че независимо от призната процесуална легитимация и спазен срок за атакуване законосъобразността на извършените от СК процесуални действия- Постановление от 20.03.2014, жалбата се явява недопустима, тъй като изложените в нея основания не попадат в лимитативно посочените от законодателя основания за обжалване на действията на СИ.

                   С Определение от 10.06.2016г. състав на САС е отменил акта на СГС и е върнал делото за произнасяне по съществото на жалбата.

                   От фактическа страна:

                   Извършената от СИ ПП има за начало обявяване на същата и приключва с издаване на постановлението за възлагане.Оценката на имота, определена от СИ по реда на чл.468 ГПК не попада в предметния обхват на ПП.Действително оценката на имота, обект на принудително изпълнение е функционално свързана с ПП, тъй като чрез нея се предопределя последната и това е така, тъй като от размера на оценката се определя кръга от участници в проданта и се влияе върху ликвидността на актива, т.е. на каква стойност ще се извърши продажбата, но начина и размера на оценката не попада в хипотезата на чл.435, ал.3 ГПК и поради това жалбата се явява недопустима и производството, образува въз основа не нея – прекратено.Недопустимо е и обжалване на постановлението да се основава на съдържанието на съобщението за извършената ПП и издадения въз основа на нея акт за придобиване собствеността върху имота, тъй като това действие е последващо- не попада в предметния обхват на ПП, а е последица от нея и е свързано с процесуалните възможности за страните, в частност – уведомяване за извършените действия и възможността същите да бъдат атакувани пред съда.

                   Оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело да възлагане на не най-високата предложена цена.

   Според т.8 от ТР №2 от 26.06.2015г., постановено по т.д.№282013г. на ОСГТК на ВКС: „При действието на отменения ГПК на обжалване подлежаха всички действия и откази на съдебния изпълнител, но съществувалата широка възможност за злоупотреба с правото на жалба от страна на длъжника беше на път да обезсмисли съществуването на изпълнителния процес (вж. Мотивите към Проекта за Граждански процесуален кодекс). С приетия нов ГПК законодателят ограничи възможността за обжалване на действията на съдебния изпълнител, като я сведе до лимитативно изброени актове, подлежащи на обжалване от лимитативно определен кръг лица и на лимитативно посочени в закона основания, което изключва всяко разширително тълкуване на разпоредбите относно обжалването на действията и отказите на съдебния изпълнител.

При действието на отменения ГПК, при обжалване на постановлението за възлагане, на проверка от съда подлежаха всички предхождащи изпълнителни действия от връчването на поканата за доброволно изпълнение през несеквестируемостта, оценката на имуществото, разгласяването и провеждането на проданта и обявяването на купувача до самото възлагане. При действието на новия         постановлението за възлагане може да бъде обжалвано само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най-високата предложена цена“.

В жалбата не се съдържат твърдения за несеквестируемост на имота, а при осъществената проверка от протокола за  обявяване на наддавателните предложение от 21.02.2014г. се установява, че дружеството, което ЧСИ е обявил за купувач е било единствения участник в наддаването,  така че въпросът относно нарушения на процедурата по наддаване и в частност на това, че активът не е бил продаден на най-високата наддавателна цена, не стои, тъй като единствената цена на същия и тази, която е предложена от наддавача, обявен за купувач на имота.

                   Ето защо,  подадената жалба производството, въз основа на която е образувано настоящето производство, се явява неоснователна и при изложеното съдът

                   Р      Е       Ш       И :

                   Оставя без уважение жалбата на Д.К., с вх.№14084/01.04.2014 година,   насочена срещу Постановление за възлагане на недвижими имоти от 21.04.2014 година, издадена от ЧСИ С. Я., с рег. №844 при КЧСИ, по изпълнително дело№2013440403863.

                   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                           2.