Решение по Гражданско дело 10343/2016г.

РЕШЕНИЕ

………………………/20.09.2016г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ІV-Д въззивен състав, в закрито заседание на двадесети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗДРАВКА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЦВЕТОМИРА КОРДОЛОВСКА

          ДЕСИСЛАВА ВЛАЙКОВА

като разгледа докладваното от младши съдия Д.В ч. гр. дело № 10343 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 437, ал. 1 във вр. с чл. 435 ГПК.

Образувано е по жалба на Д.Б.Ч.- длъжник по изпълнително дело № 20138630401813 по описа на ЧСИ Сия Х., рег. № 863, с район на действие СГС.

Жалбата е насочена срещу изготвеното по изпълнителното дело Постановление за възлагане от 14.06.2016г., с което вследствие на проведена публична продан ЧСИ Х. е възложила на Р.М.К. собствения на другия длъжник по делото- Я.Я.Д., недвижим имот, а именно: апартамент № 10 в жилищна сграда, находяща се в гр. С., ********, район „******“, ж.к. „********, със застроена площ от 101.40 кв. м., който имот представлява самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.22.3.10. Жалбоподателят твърди, че стойността на процесния имот е била предмет на експертна оценка еднократно- преди провеждане на първата публична продан, както и че по отношение на него са проведени няколко публични продани, като в резултат на последната (от 18.03.2016г. до 18.04.2016г.) е продаден на наддавача Р.М.К.. Счита, че процедурата по наддаване при проданта не е надлежно осъществена, като ненадлежността аргументира с твърдения за неправилно и произволно определяне на началната цена на имота от съдебния изпълнител, без помощта на вещо лице, което след всяка втора нестанала продан да дава актуална оценка на имота. Моли обжалваното постановление да бъде отменено.

Взискателят по делото „У.Б.“ АД е подал възражения по чл. 436, ал. 3 ГПК в законоустановения тридневен срок, в които излага доводи за недопустимост, а в условията на евентуалност- за неоснователност на жалбата.

В същия смисъл са и изложените от ЧСИ Х. мотиви, в които е изложена хронологично и последователността на предприетите по отношение на имота действия по принудително изпълнение.

Съдът, като съобрази изложените от страните по изпълнителното дело и от съдебния изпълнител твърдения и доводи, намира за установено следното:

Жалбата е подадена срещу подлежащ на обжалване акт на съдебния изпълнител, в законоустановения едноседмичен срок, от субект с правен интерес да обжалва, като е заплатена и дължимата в полза на СГС държавна такса, поради което се явява процесуално допустима. Жалбоподателят е длъжник по изпълнителното дело, което качество обуславя и надлежната му процесуална легитимация да обжалва постановлението за възлагане на имот по чл. 435, ал. 3 ГПК.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Както бе изложено по- горе, в нея се съдържат доводи за незаконосъобразност на последно проведената публична продан и на изготвеното въз основа на нея Постановление за възлагане от 14.06.2016г., дължаща се според жалбоподателя на необосновано определена от ЧСИ и твърде ниска начална цена, от която да започне наддаването при публичната продан.

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 3 ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Формално като основание за незаконосъобразност на проданта жалбоподателят сочи ненадлежно проведено наддаване, но го обосновава с начина, по който ЧСИ е определил началната цена на апартамента. Съгласно т. 8 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК, „…връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка.“ Изложеното налага извод, че фактическите твърдения на жалбоподателя, свързани с определяне на стойността на имота, са ирелевантни при преценка на законосъобразността на процедурата по възлагане на имота, тъй като съгласно задължителното тълкуване, дадено в цитираното ТР № 2 от 26.06.2015 г., са относими към действия на съдебния изпълнител, които подготвят проданта, но не са част от наддаването.

За пълнота на изложението следва да се посочи, че от книжата по изпълнителното дело не се установява ненадлежност на процедурата по наддаване по смисъла на цитираните по- горе задължителни тълкувателни разяснения. От приложения приемо- предавателен протокол № 1597/2016г. по описа на СРС, се установява, че в срока на проданта (от 18.03.2016г.- 18.04.2016г.) в канцеларията на съда са постъпили две наддавателни предложения, както следва: вх. № 733/14.04.2016г.- от А.В. и вх. № 2864/18.04.2016г.- от Р.К.. И двете са от лица, легитимирани да бъдат купувачи на публична продан, съдържат необходимите и достатъчни реквизити, в т.ч. предложение за закупуване на имота на цена над началната от 24 000 лева (25 100 лева- от А.В. и 30 000 лева- от Р.К.), като са представени и вносни бележки за внесен от всеки от наддавачите задатък в размер на 10 % от началната цена. В деня, определен за отваряне на постъпилите тайни наддавателни предложения- 19.04.2016г., ЧСИ е съставил протокол, в който е вписал имената на явилите се наддавачи, удостоверил е извършените в тяхно присъствие действия по отваряне на предложенията по реда на постъпването им в съда и по обявяване за купувач на предложилия най- висока цена- Р.Р.В.. В законоустановения в чл. 492, ал. 3 ГПК едноседмичен срок от приключване на проданта- на 21.04.2016г., по сметка на съдебния изпълнител е преведена и предложената от обявената за купувач Р.В. цена след приспадане на внесения по- рано задатък, след което е изготвено обжалваното Постановление за възлагане, с което е спазено и изискването имотът да бъде възложен по най- високата предложена цена.

В обобщение, не се установява, въз основа на приложените по изпълнителното дело книжа, публичната продан да не е била извършена надлежно или имотът да не е бил възложен по най- високата предложена цена, поради което постановлението за възлагане на имота, предмет на публичната продан, е законосъобразно.

С оглед всичко гореизложено жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Така мотивиран, съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Б.Ч.– длъжник по изпълнително дело № 20138630401813 по описа на ЧСИ С. Х., рег. № 863, с район на действие СГС, срещу изготвеното по делото Постановление за възлагане от 14.06.2016г., с което на Р.М.К. е възложен собственият на Я.Я.Д. недвижим имот, а именно: апартамент № 10 в жилищна сграда, находяща се в гр. С., Столична община, район „*****“, ж.к. „*****“, бл. ***, със застроена площ от 101.40 кв. м., който имот представлява самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.22.3.10.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ:  1.                                  2.