Решение по Гражданско дело 10416/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

№…………                              29.09.2016 г.                       ГР. С.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ  СЪД, ГО                  ІІ-Б граждански състав

На двадесет и девети септемвридве хиляди и шестнадесета година

в закрито заседание в следния състав

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

                                             ЧЛЕНОВЕ: РАЛИЦА ДИМИТРОВА

                                                                 МЛ.С.КАЛИНА ФИЛИПОВА

Секретар:    

като разгледа докладваното от МЛ. СЪДИЯ ФИЛИПОВА

В. ГР. ДЕЛО  № 10416  по описа за 2016 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:                              

   Производството е по реда на чл.435 ал.2 ГПК.

Образувано е по жалба на Д.С.Л. от гр.С. чрез адв.В.Т. срещу действия на ЧСИ С.Я., рег. № 844 от КЧСИ по изп. дело № 20108440403111. В жалбата се твърди, че по посоченото изпълнително дело е наложена възбрана от ЧСИ върху недвижим имот, притежаван в съсобственост от жалбоподателката – длъжник, а именно: АПАРТАМЕНТ № 19, с идентификатор 68134.4361.148.27.19, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда N° 36729/17.11.2011 г., по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД- 18- 14/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. С., на 5 етаж, в жилищна сграда- блок № 508 с идентификатор 68134.4361.148, вх. *, комплекс „Л.”, състоящ се от дневна, кухня, обсл. помещения, със застроена площ 41.78 кв. м., с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 26, с полезна площ от 2.69 кв. м., с 2.195 % идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: изток- улица, запад- стълби, север- ап. 18, юг- ап. 20 Иванови, отгоре- ап. 23, отдолу- ап. 15 и при съседи, съгласно схема № 36729/17.11.2011        г.:      на същия етаж- 68134.4361.148.27.20, 68134.4361.148.27.18, под обекта- 68134.4361.148.27.15, над обекта- 68134.4361.148.27.33, и съседи на избеното помещение: изток- улица, запад- коридор, север- корирдор, юг- мазе 22 – Димитрови.

Излагат се доводи, че по изпълнителното дело е насрочен опис на процесния недвижи имот, поради което налице е насочване на изпълнението спрямо същия. Поддържа се, че извършените изпълнителни действия са незаконосъобразни, тъй като била настъпила перемпция на основание чл.433 ал.1 т.8 ГПК, поради което изпълнителното производство е било прекратено по силата на закона, както и поради обстоятелството, че се касае за единствено жилище на длъжника, което е несеквестируемо. Иска се отмяна на изпълнителното действие и на наложената възбрана.

В срока по чл. 436, ал. 3 от ГПК не е подадено възражение от взискателя по делото.

ЧСИ е депозирал мотиви, ведно с копие от изпълнителното дело, в които поддържа, че жалбата е недопустима като подадена извън срока, алтернативно-неоснователна, като излага доводи по същество.

Съдът като взе предвид становищата на страните и данните по изпълнителното дело, намира следното:

Жалбата е подадена от процесуално легитимирано лице - от длъжника, срещу подлежащо на обжалване действие по чл. 435, ал. 2 ГПК - насочване на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо. Същата е депозирана в срока по чл.436 ал.1 ГПК, доколкото, видно от направено отбелязване от ЧСИ под разпореждане от 23.03.2016 г. за пренасрочване на опис и оценка на процесния недвижим имот, за същото длъжницата е била уведомена по телефона на 24.03.2016 г., като жалбата е заведена пред ЧСИ на 31.03.2016 г. Разгледана по същество, жалбата е и ОСНОВАТЕЛНА.

Изп.дело №20108440403111 е образувано на 04.11.2010 г. срещу длъжницата Д.С.Л. ЕГН ********** от гр.С. по молба от ОББ АД, чрез пълномощника адв.А.К. от Вт АК – надлежно упълномощен; въз основа на изпълнителен лист от 07.10.2010 г., издаден по заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.дело № 46520/2010 г. по описа на СРС, ГО, 58 с-в, за следните суми: 2057,31 лв. главница, с договорна лихва от 888,88 лв. за периода 14.03.2007 г.-26.09.2010 г., наказателна лихва от 613, 79 лв. за периода 14.03.2007 г.-26.09.2010 г., ведно със законната лихва върху главницата от 27.09.2010 г. до изплащане на вземането, както и 367,36 лв. разноски. С посочената молба е поискано цялостно проучване на имуществото на длъжника и извършване на запор на банковите му сметки, като на частния съдебен изпълнител е възложено на основание чл. 18 ЗЧСИ да извърши изпълнителни действия по налагане на запор или възбрана, опис и оценка на същото.

ЧСИ е извършил множество справки досежно имущественото състояние на длъжницата. Видно от изпратена молба до Служба по вписванията към Агенция по вписванията гр.С., след издаване на постановление за налагане на възбрана от 31.10.2011 г., е вписана възбрана върху ½ ид.част от следния недвижим имот- АПАРТАМЕНТ № 19, с идентификатор 68134.4361.148.27.19, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда N° 36729/17.11.2011 г., по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД- 18- 14/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. С., на 5 етаж, в жилищна сграда- блок № 508 с идентификатор 68134.4361.148, вх. Е, комплекс „Л.”, състоящ се от дневна, кухня, обсл. помещения, със застроена площ 41.78 кв. м., с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 26, с полезна площ от 2.69 кв. м., с 2.195 % идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: изток- улица, запад- стълби, север- ап. 18, юг- ап. 20 Иванови, отгоре- ап. 23, отдолу- ап. 15 и при съседи, съгласно схема № 36729/17.11.2011        г.:      на същия етаж- 68134.4361.148.27.20, 68134.4361.148.27.18, под обекта- 68134.4361.148.27.15, над обекта- 68134.4361.148.27.33, и съседи на избеното помещение: изток- улица, запад- коридор, север- корирдор, юг- мазе 22 – Димитрови. Насрочен е опис на процесния недвижим имот за 03.07.2013 г. от 10.00 часа.

Видно от двустранно подписан протокол от 19.06.2013 г., между ЧСИ и длъжницата е постигната спогодба, да внесе до датата на описа по изпълнителното дело сума, която ще бъде уточнена допълнително, като при липса на внесена сума за погасяване на дълга описът ще се осъществи. Длъжницата е извършила плащане на ЧСИ на сумата от 200 лв., видно от приходен касов ордер от 03.07.2013 г., като описът е пренасрочен за дата 02.08.2013 г.

По делото е депозирана молба от 02.09.2014 г. от взискателя ОББ АД, чрез пълномощника адв.А.К. от Вт АК, с която се иска извършването на справка в НАП, КАТ и ПАМДТ за длъжницата. Иска се в случай на установяване на наличие на МПС, собственост на длъжницата, да се наложи запор на същото, както и да се насрочи дата за опис и оценка на движимите вещи, собственост на длъжницата по делото. Молба за насрочване на опис и оценка на секвестируемо имущество, собственост на длъжницата по делото, е депозирана от взискателя и на 04.02.2015 г., както и на 11.03.2015 г. Такъв е насрочван многократно, но по делото липсват данни да е извършен. На 15.03.2016 г. по делото е представена вносна бележка за сумата от 200 лв., платени от длъжницата по изпълнителното дело, като описът и оценката на процесния недвижим имот е бил пренасрочен от 16.06.2016 г. за 20.04.2016 г., за което длъжницата е била уведомена по телефона на 24.03.2016 г., като на 31.03.2016 г. длъжницата е депозирала настоящата жалба. С разпореждане от 14.05.2016 г. по делото ЧСИ е конституирал на основание чл.429 ГПК „Фронтекс интернешънъл“ ЕАД ЕИК 200644029, седалище и адрес на управление гр.С., ул. „Х.И“ №15, ет.6-7, представлявано от А.В Грихилес.

Анализът на така установената фактическа обстановка налага следните правни изводи:

Съгласно чл. 435, ал. 2 ГПК, длъжникът може да обжалва насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо. Видно е от разпоредбата, че на обжалване подлежи насочването на изпълнението върху несеквестируемо имущество, а не изпълнителното действие, което нарушава /несъвместимо е с/ несеквестируемостта - в този смисъл са и задължителните за съдилищата разяснения, дадени с т. 1 от Тълкувателно решение № 2/2013 г. на ВКС по тълк.дело № 2 /2013 г., ОСГТК. В мотивите на Тълкувателното решение е прието, че несеквестируемостта на непотребимите вещи е забрана за тяхното осребряване. Налагането на запор/възбрана върху тях обаче е допустимо, тъй като запорът/възбраната ги задържа в патримониума на длъжника - налагането на запор или възбрана върху вещи не е несъвместимо с несеквестируемостта и в този смисъл не я нарушава. Допустим е и описът на непотребими вещи, забранено е осребряването им и поради това при описа несеквестируемото жилище може да бъде предадено за пазене на лице, което не се числи към домакинството на длъжника само ако не се намери такова лице и длъжникът отсъства. Запорът и възбраната, като изпълнителни действия не подлежат на обжалване. На обжалване подлежи насочването на изпълнението върху несеквестируемо имущество. Насочването на изпълнението се обжалва, когато длъжникът се позовава на несеквестируемост /пълна или частична/ на запорирано или възбранено имущество за събирането на определено парично вземане. По такава жалба съдът е длъжен да се произнесе, секвестируем ли е имущественият обект за събирането на предявеното вземане. В жалбата може да са изложени оплаквания и да се иска отменяването на някои действия - запор, възбрана, опис, оценка, назначаване на пазач, насрочване на продан и др. Съдът се произнася по тези искания само доколкото посочените отделни изпълнителни действия са несъвместими с несеквестируемостта и в този смисъл я нарушават. Отделно обжалване на тези действия не е допустимо. Ако приеме наличието на несеквестируемост, съдът отменя всички изпълнителни действия, които нарушават /несъвместими са с/ несеквестируемостта и без да е отправено изрично искане за това: отменя наложения запор върху несеквестируеми потребими вещи, върху изцяло несеквестируемо вземане /като указва за кои кредиторови вземания важи тя/ или указва, как се определя секвестируемата част при частична несеквестируемост, без да отменя запора; отменя постановлението за назначаване на пазач или насрочването на публична продан на несеквестируема непотребима вещ. Длъжникът може да обжалва насочването на изпълнението върху имущество, което счита за несеквестируемо и преди да му е съобщен наложеният запор или възбрана. Преждевременната /подадена преди да започне да тече срока/ жалба е винаги допустима, тъй като длъжникът има интерес да бъдат разрешени въпросите относно несеквестируемостта / при промяна на обстоятелствата, например придобиване на ново жилище, въпросът може да бъде пререшен/. На обжалване подлежи насочването на изпълнението върху несеквестируемо имущество, а не изпълнителното действие, което нарушава /несъвместимо е с/ несеквестируемостта. Отменяването на изпълнителното действие, което нарушава /несъвместимо е с/ несеквестируемостта е последица от уважаване на жалбата по нейния предмет и без да е направено искане за отменяване на отделни изпълнителни действия.

 В разглеждания случай длъжникът се позовава на несеквестиуемост по чл. 444, т. 7 ГПК на процесния апартамент, върху който е насочено изпълнението. Съгласно посочената разпоредба, изпълнението не може да бъде насочено върху жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живеят заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него; ако жилището надхвърля жилищната нужда на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредбата на Министерския съвет, надвишаващата част от него се продава, ако са налице условията по чл. 39, ал. 2 от Закона за собствеността.

 По делото са събрани писмени доказателства, подкрепящи твърдението на жалбоподателката, че процесният недвижим имот е единственото й жилище. Приложена е справка по лице от Агенция по вписванията /л.187 от изпълнителното дело/, видно от която за лицето Д.С.Л. ЕГН ********** за периода 01.01.1992 г. до 20.04.2016 г. липсват отбелязвания за притежавани други жилищни имоти извън процесния. Приложена е данъчна декларация вх.№67318/29.05.1998 г., депозирана от длъжницата, досежно процесния недвижим имот- апартамент, видно от която същата е декларирала, че притежава 1/2 ид.ч. в съсобственост с Р.И Исаев. Липсват както твърдения, така данни, че длъжницата или членове на нейното семейство, с които живее заедно, притежават друго жилище, поради което настоящият съдебен състав приема, че възбраненият имот е несеквестируем по смисъла на чл. 444, т. 7 ГПК.

   Ето защо извършените от ЧСИ изпълнителни действия се явяват незаконосъобразни, поради насочването на изпълнение върху несеквестируемия имот на длъжника. Изложените в жалбата доводи за незаконосъобразност на извършените изпълнителни действия поради настъпила перемпция на изпълнителното производство на основание чл.433 ал.1 т.8 ГПК не следва да бъдат разглеждани в настоящето производство, доколкото е предвиден специален ред за предявяване на отрицателен установителен иск по чл.439 ГПК.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

     

ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ по жалба вх.№ 017658/31.03.2016 г. по описа на ЧСИ С.Я., рег. № 844 от КЧСИ, депозирана от длъжницата Д.С.Л. *** чрез адв.В.Т., действията на частен съдебен изпълнител С.Я., рег. № 844 от КЧСИ и район на действие СГС, по изпълнително дело № 20108440403111, по насочването на изпълнението – налагане на възбрана и насрочване на опис и оценка срещу следния несеквестируем недвижим имот, собственост на длъжницата: АПАРТАМЕНТ № 19, с идентификатор 68134.4361.148.27.19, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда N° 36729/17.11.2011 г., по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД- 18- 14/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. С., на * етаж, в жилищна сграда- блок № 508 с идентификатор 68134.4361.148, вх. Е, комплекс „Л.”, състоящ се от дневна, кухня, обсл. помещения, със застроена площ 41.78 кв. м., с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 26, с полезна площ от 2.69 кв. м., с 2.195 % идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: изток- улица, запад- стълби, север- ап. **, юг- ап. ** И., отгоре- ап. **, отдолу- ап. ** и при съседи, съгласно схема № 36729/17.11.2011         г.:      на същия етаж- 68134.4361.148.27.20, 68134.4361.148.27.18, под обекта- 68134.4361.148.27.15, над обекта- 68134.4361.148.27.33, и съседи на избеното помещение: изток- улица, запад- коридор, север- корирдор, юг- мазе 22 – Д..

         

Решението е окончателно на основание чл.437 ал.4 изр.второ ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: