Решение по Гражданско дело 11583/2016г.

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

гр.С.,  29.09.2016  г.

 

В    И МЕТО    НА    НАРОДА

Софийски градски съд, ГО, ІІІ-“б” въззивен състав, в закрито заседание на двадесет и девети септември  през две хиляди и шестнадесетата година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : Т.С

                                                  ЧЛЕНОВЕ:   Анелия Маркова

                                                                         мл.с. М.Д

като разгледа докладваното от съдия Симеонова ч.гр.д. № 11583  по описа за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.435, ал.3 и сл. от ГПК.

Образувано по жалба на Л.М.С.,*** и С.Г.С., ЕГН **********, с адрес: гр.С., район „*****“, ул.“*****, като длъжници по изп.д. № 20138440400666 срещу постановление за възлагане на недвижим имот по изп. дело № 20138440400666 по описа на помощник-ЧСИ И.П. при ЧСИ С.Я., рег. № 844 на КЧСИ, с район на действие СГС, с адрес: гр.С., ул.“***** по повод проведена публична продан за периода от 27.05.2016 г. до 27.06.2016 г. на следния недвижим имот, собственост на жалбоподателите и ипотекиран н полза на „УниК. Б.“ АД, а именно: двуетажна жилищна сграда № 4, с идентификатор 68134.1935.950.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-68/02.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, многофамилна жилищна сграда, разположена в блок „Б”, със застроена площ по нотариален акт от 81,30 кв.м., а съгласно кадастрална карта: 80 кв. метра и разгъната застроена площ от 260,75 кв.м. по нотариален акт, състояща се на: а/ на сутеренния етаж на кота - 2,00 м. от: стълбище, склад и перално помещение; б/ на първи етаж на кота 0,60 метра от: входна площадка, стълбище, фоайе, дневна, кухня-трапезария, тоалетна е предверие, котелно помещение и тераса; в/ на втори етаж на кота + 3,50  м. от : стълбище, фоайе, три спални, баня е тоалетна, дрешник и тераса; г/ тавански етаж на кота + 6,30 м. от: стълбище, спалня, баня е тоалетна и дрешник, при съседи на жил. сграда по нотариален акт: двор, жилищна сграда № 3 от блок „А”, двор, жилищна сграда № 5 от блок „Б”, заедно е 20,34 % идеални части от сградите от блок „А” и „Б” и заедно е толкова идеални части от УПИ №950, с идентификатор 68134.1935.950 в квартал 15-а , местност ж.к. „*****”, по плана на гр. С., ул. „*****, целият с площ по нотариален акт от 1585 км. м., при съседи по нотариален акт: УПИ ХVІІ 435, УПИ XVIII-436, УПИ XIX-437, УПИ 1-438,930, УПИ VI-440a, 4406, УПИ VII-440 и УПИ XV-955. Излагат доводи, че процесното постановление е незаконосъобразно, тъй като наддаването при извърщената публична продан от 27.05.2016 г. до 27.06.2016 г.не е извършено надлежно и имуществото не е „извършено“, сигурно са имали предвид възложено по най-високата продажна цена. В тази връзка се сочи, че не са получили призовки за доброволно изпълнение по предвидения за това ред, не са били редовно уведомени за извършване на опис на ипотекирания за задължението на дружеството-длъжник и не са били взети предвид извършените подобрения в имота и оценката е явно занижена. Сочат още, че във връзка с извършването на публичната продан от името на М.И.Б. е било изпратено искане до „У.К.Б.“ АД с копие до ЧСИ С.Я., с които са били уведомени за наличието на потенциален купувач, който желае да закупи процесния имот за сумата от 105 000 евро и готовност за плащане на цялата сума след издаване на писмо за ангажимент за заличаване на ипотеката и възбраната и посоченото искане било входирано по описа на ЧСИ.

Заявяват, че постановлението за възлагане е незаконосъобразно, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно, неправилно е определена началната цена. 

Ето защо молят да бъдат отменени действията на ЧСИ С.Я. по извършване на публичната продан и издаване на Постановление за възлагане на купувач Б.Г.Б. на процесния недвижим имот, като незаконосъобразно.

Ответникът по жалбата и взискател „У.К.Б.“ АД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр.С., район „Възраждане“, пл.“**********, чрез пълномощника адв. Д.Ц. от САК, с адрес за призоваване: гр.С., ул.“*****, офис 6, чрез адв. Д.Ц. оспорва жалбата като неоснователна и недоказана.

Постъпило е възражение от Б.Г.Б., купувач на недвижимия имот от публичната продан, в което моли жалбата да бъде оставена без разглеждане, а алтернативно без уважение.

По делото са постъпили и писмени обяснения от помощник-ЧСИ И.П. при ЧСИ С.Я., рег. № 844 на КЧСИ, с район на действие СГС, с адрес: гр.С., ул.“***** по допустимостта и основателността на жалбата.

Настоящият състав намира, че жалбата се явява  допустима по смисъла на чл.436, ал.1 от ГПК, както и относно наличие на основание за обжалване по чл.435, ал.3 от ГПК.

Съгласно изричната разпоредба на чл. 435, ал.З от ГПК „постановлението може да се обжалва от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено на най-високата цена". Съгласно цитирания текст на правната норма, основанията за обжалване са две изчерпателно изброени в закона, като длъжникът няма правен интерес от обжалване на друго основание, освен опорочаване на провеждането на публичната продан.

Обжалват се действията по проведена публична продан от 27.05.2016г. до 27.06.2016 г. и  постановление за възлагане на недвижим имот по изп. дело № 20138440400666 по описа на помощник-ЧСИ И.П. при ЧСИ С.Я., рег. № 844 на КЧСИ, с район на действие СГС, с адрес: гр.С., ул.“*****, с твърдението, че наддаването не е извършено надлежно и имуществото не е възложено по най-високата продажна цена. Изложените доводи в тази насока обаче са, че длъжниците не са получили призовки за доброволно изпълнение по предвидения за това ред, не са били редовно уведомени за извършване на опис на ипотекирания за задължението на дружеството-длъжник и не са били взети предвид извършените подобрения в имота, както и че оценката е явно занижена. На практика сочените изпълнителни действия не са част от процедурата по наддаване и не подлежат на обжалване. В съобразителната част на т.8 от ТР 2 от 26.06.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 на ОСГТК на ВКС е посочено, че  „Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Част от наддаването са действията на съда и наддавалите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавалите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка.” Изводът е, че връчването на призовки за изпълнение и оценката на имуществото са неподлежащи на обжалване изпълнителни действия, които подготвят, но не са част от наддаването. Отделно от това, освен недопустими, тези твърдения се явяват неоснователни, тъй като от данните по делото е видно, че на двамата длъжници ПДИ са били редовно връчени.

Проследявайки хронологията на действията по проданта на процесния имот може да бъде направен извод, че процедурата  по публичната продан на длъжниковия имот е била развита по  правилата на чл.492 и сл. от ГПК  и не са били извършени процесуални нарушения от страна на съдебния изпълнител и от страна на участниците в това производство.

Твърдението, че неправилно е определена началната цена, като по този начин се обжалва оценката на имота, се отнася до действие, което също е необжалваемо. Независимо от това, то се явява и неоснователно. Началната цена е определена в съответствие с чл.485 и чл.468 от ГПК. Било е назначено вещо лице, което е актуализирало оценката при условията на чл.494, ал.2 ГПК.

Неоснователно се явява твърдението,че имотът на жалбоподателите не е бил възложен по най-високата предложена цена. За извършената публична продан на 28.06.2016 г. на двуетажна жилищна сграда № 4 е бил съставен  официален свидетелстващ документ "Протокол за обявяване на наддавателни предложения", в който съдебният изпълнител е отразил процедурата по отваряне на пликовете и обявяване на постъпилите наддавателни предложения. От него е видно, че за горепосочения недвижим имот са били постъпили две валидни наддавателни предложения  по смисъла на чл.489 от ГКП, първото от Б.Б. за сумата от 187 000 лв. и второто от „У.К.Б.“ АД за сумата от 250 000 лв. „У.К.Б.“ АД е оттеглило наддавателното си предложение, поради което ЧСИ законосъобразно и на основание чл.493, ал.2 ГПК е обявил за купувач на процесния недвижим имот следващият по ред наддавач, а именно Б.Г.Б.. Лицето е внесло остатъка от сумата в едноседмичен срок, на 14.07.2016 г., поради което и по правилата на чл.496 от ГПК е било издадено постановление за възлагане.

Що се отнася до доводите, че от името на лицето М.И.Б. е било изпратено уведомление до „У.К.Б.” АД с копие до ЧСИ С.Я., че е налице потенциален купувач на имота за сумата от 105 000 евро, то подобно предложение е извън компетентността на ЧСИ, доколкото то не оправомощава и не  задължава съдебния изпълнител да осъществи действия по процесното  изпълнително дело. По делото липсват доказателства за такъв реален купувач, а ако той е съществувал, то е можел да участва в публичната продан и да закупи имота в рамките на същата.

Водим от гореизложеното, съдът

Р    Е    Ш    И    :

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Л.М.С.,*** и С.Г.С., ЕГН **********, с адрес: гр.С., район „*****“, ул.“*****, като длъжници по изп.д. № 20138440400666 срещу постановление за възлагане на недвижим имот по изп. дело № 20138440400666 по описа на помощник-ЧСИ И.П. при ЧСИ С.Я., рег. № 844 на КЧСИ, с район на действие СГС, с адрес: гр.С., ул.“***** по повод проведена публична продан за периода от 27.05.2016 г. до 27.06.2016 г. на следния недвижим имот, собственост на жалбоподателите и ипотекиран н полза на „У.К.Б.“ АД, а именно: двуетажна жилищна сграда № 4, с идентификатор 68134.1935.950.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-68/02.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, многофамилна жилищна сграда, разположена в блок „Б”, със застроена площ по нотариален акт от 81,30 кв.м., а съгласно кадастрална карта: 80 кв. метра и разгъната застроена площ от 260,75 кв.м. по нотариален акт.

          Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       ЧЛЕНОВЕ :  1.                     2.