Решение по Гражданско дело 4599/2016г.

РЕШЕНИЕ

гр.София, 06.10.2016 г.

 В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

Софийски градски съд, Гражданско отделение,ІV-"А"въззивен състав, в открито заседание на деветнадесети септември през две хиляди и шестнадесетата година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : СТЕЛА КАЦАРОВА                                                                   

                                              ЧЛЕНОВЕ : ГАЛИНА ТАШЕВА             

                                                                Мл.с.ВАСИЛ  АЛЕКСАНДРОВ                                                      

при секретаря Цв.Д., като разгледа докладваното от съдия Ташева гр.дело № 4599 по описа за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

             

                С решение от 14.10.2015 г. по гр.д. № 23944/12 г., СРС, ГО, 123 с-в ДОПУСКА ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЪДЕБНА ДЕЛБА, иа основание чл. 69,

ал. 1 от ЗН и чл. 34 от ЗС, между следните лица: Н.М.Н. с ЕГН ********** с адрес ***, ж. к. „*******“ (******* жилища), бл. ***, *******; А.Х.Н. с ЕГН ********** с адрес ***, ж. к. ******* и М.Х.С. с ЕГН ********** с адрес гр. Н.И., ж. к. *******, ул. „*******; върху следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.512.109.3.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предназначение жилище, представляващАПАРТАМЕНТ № 37, находящ се в гр. София, С.О., район СЕРДИКА, ж. к. „******* ***********, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, с обща застроена площ от 78.76 кв. м., при съседи: стълбище, апартамент № 38, двор, двор, а по схема № 21131/03.04.2012 г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.512.109.3.37, при съседи: на същия етаж - 68134.512.109.3.12 и 68134.512.109.3.38; под обекта - 68134.512.109.3.34 и над обекта - 68134.512.109.3.40; заедно с принадлежащото избено помещение - МАЗЕ № 18, при съседи: коридор, мазе № 17 и мазе № 19, заедно с 2.5 % от общите части на сградата, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.512.109, при следните квоти: 24489.5/65982 идеални части - за Н.М.Н.; 12498.5/65982 идеални части - за А.Х.Н. и 28994/65982 идеални части - за М.Х.С..

               Срещу постановеното решение е постъпила въззивна жалба от ищцата А.Х.Н.. Във въззивната жалба се сочи, че решението е незаконосъобразно ,недопустимо и нищожно.Твърди,че с така определените квоти в действителност не могат да бъдаj определени дяловете.В знаменателите са посочени цифри,каквито са невъзможни за размери на едно жилище.

Иска се от настоящата инстанция да отмени решението в обжалваната част  и вместо това да постанови друго, с което да определи дяловете,така както са предявени с исковата молба=

По въззивната жалба не е постъпил отговор,но в съдебно заседание процесуалният представител на въззиваемата страна не оспорва същата.

 Съдът, след като обсъди по реда на чл.236, ал.2 от ГПК събраните по делото доказателства и становища на страните, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Въззивната жалба  е подадена в срока по чл.259, ал.1 от ГПК от надлежна страна и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна, поради следното:

Дяловете на наследниците следва да се определят съобразно площта на процесния апартамент 78.76 кв.м.Съделителите са били Н. и А. Н.,М.С. и Е.А. ,за които не се спори,че идеалните части са съответно :49/132- съответни на 29.24/78.76 ид.ч. ;  25/132 –съответни на 14.92 /78.76 ид.ч.;   25/132- съответни на 14.92 /78.76 ид.ч. ;    33/132- съответни на 19.68/78.76 ид.ч.

Производството по делото е прекратено спрямо Е.А.,тъй като същата е прехвърлила собствеността си на  М.С..Делът на Е.А. увеличава дела на М.С. ,който става 58/132 идеални части .

               Решението не е недопустимо,нито нищожно.

               Недопустимо е решението, което не отговаря на изискванията, при които делото може да се реши по същество. Това е съдебно решение, което е постановено при липсващо или ненадлежно упражнено право на защита, както и ако съдът е бил десезиран. Липсата на положителна или наличието на отрицателна процесуална предпоставка прави иска недопустим: липсата на правен интерес или на процесуална легитимация на страната , спорът да е вече разрешен със сила на присъдено нещо, искът да е предявен пред ненадлежен съд, да е направен  отвод за арбитраж.

              Не е нищожно съдебно решение, което е постановено от компетентен съд, действащ в надлежен състав, в пределите на предоставената правораздавателна власт, съставено в писмен вид, подписано от членовете на състава и разбираемо. Неправилното прилагане на правни норми не е основание за нищожност на съдебните решения.  

          Първоинстанционното решение е незаконосъобразно и следва да бъде отменено в обжалваната част като се постанови правилния размер на делбените квоти.

     

             

                          Водим от гореизложеното, съдът

               

                                       Р   Е   Ш   И  :

         

                         ОТМЕНЯ  решение от 14.10.2015 г. по гр.д. № 23944/12 г., СРС, ГО, 123 с-в в частта за определените квоти и вместо това постановява:

                          

                                   ДОПУСКА ДЕЛБА при следните квоти:49/132 идеални части - за Н.М.Н.; 25/132 идеални части - за А.Х.Н. и 58/132 идеални части - за М.Х.С..

                         РЕШЕНИЕТО  подлежи: на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

          

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ   :

                                          

                                                      ЧЛЕНОВЕ:1.      

                                                                              2.

                                               

Ключови думи