Решение по Гражданско дело 15049/2015г.

       Р Е Ш Е Н И Е

                                                                     №

                                        Гр.С.,  18.10.2016 г.

                                    В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО, IV “Д” въззивен състав, в публичното заседание на двадесет и девети септември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЗДРАВКА ИВАНОВА

                                    ЧЛЕНОВЕ:ЦВЕТОМИРА КОРДОЛОВСКА

                                                           Д. ВЛАЙКОВА

при секретаря Д.К., като разгледа докладваното от съдия Кордоловска гр.дело № 15049 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.258-273 от ГПК.

С решение № 120-125 от 20.07.2015 г. по гр.д. № 51658/2013 г. на СРС, І ГО, 120 състав съдът е осъдил С. М.Б., родена на *** г., гражданин на П., адрес: ***** К., ул. ***** **, П., чрез адвокат Ф.Ч. от САК, с адрес: гр. С.,***, да заплати на основание чл.79, ал.1 от ЗЗД вр.чл.200, ал.1 от ЗЗД на „Б.А.” ЕООД, ЕИК *****, седалище и адрес на управление:***, представлявано от М.Х.Ч., чрез адв. Н.И., със съдебен адрес: гр.С.,***, офис 1, сумата от 9 220.68 евро, представляващи остатък от незаплатена в пълен размер продажна цена по договор за покупко-продажба от 23.05.2008 г. на право на строеж, обективиран в нотариален акт № 48, том XI, peг. № 7010, дело № 1979/2008 г. по описа на нотариус С.А., per. № 208 на НК, с район на действие PC, гр. Н., както и на основание чл. 92 от ЗЗД сумата от 922.07 евро, представляваща неустойка по чл. 17 от Предварителен договор за учредяване право на строеж и извършване на строително-монтажни работи от 13.06.2007 г., ведно със законната лихва върху вземането, считано от датата на предявяване на исковата молба - 23.01.2013 г. до окончателното плащане. С решението ответникът е осъден да заплати на ищцовото дружество на основание чл.78, ал.1 от ГПК сторените в исковото производство разноски в размер на 1 918.61 лв.

Недоволна от решението е останал ответницата С.М.Б., която в срока по чл.259, ал.1 от ГПК го обжалва при твърдения за необоснованост и неправилно приложение на материалния закон при постановяването му. По-конкретно поддържа, че е налице неизпълнение от страна на продавача да предаде процесния обект съобразно уговореното между страните – «напълно завършен и обзаведен», поради което изводът на първоинстанционния съд, че е изправна страна по договора за покупко-продажба е незаконосъобразен. Искането му към въззивната инстанция е да отмени решението и да постанови ново, с което да отхвърли предявените искове по чл.79 от ЗЗД и чл.92, ал.1 от ЗЗД като неоснователни.

Въззиваемата страна - „Б.А.” ЕООД, оспорва въззивната жалба по съображения изложени в депозирания по реда на чл.263, ал.1 от ГПК писмен отговор.

Според уредените в чл. 269 от ГПК правомощия на въззивния съд той се произнася служебно по валидността на цялото решение, а по допустимостта – в обжалваната му част. Следователно относно проверката на правилността на обжалваното решение въззивният съд е ограничен от посоченото в жалбата.

По иска с правно основание чл. чл.79, ал.1 от ЗЗД вр.200, ал.1 от ЗЗД иск.

По делото е представен предварителен договор за прехвърляне на ограничено вещно право на строеж и извършване на строително-монтажни работи от 13.06.2007 г., видно от който ищецът „Б.А.” ЕООД, ЕИК ***** се е задължил да прехвърли на купувача - ответника С. М.Б., а последната да закупи ограничено вещно право на строеж за построяването на апартамент 59 – Студио, който ще бъде изграден на първи надпартерен етаж, вход D, секция 2, от масивна жилищна сграда за сезонно ползване - блок 1, от комплекс „С. А. -*“с обща площ от 33.11 кв.м., от които застроена площ от 26.38 кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, както и съответните ид.части от правото на строеж върху недвижимия имот върху който ще бъде построена сградата; да изпълни строително-монтажните работи и предаде на купувача описания обект в срок до 30.04.2009 година напълно обзаведен съгласно допълнително подписана между страните „Спецификация на обзавеждане“, неразделна част от договора за сумата от 30 693 евро, платима на вноски по начина уговорен в договора. В чл.17 от договора страните са договорили, че при забавяне от страна на купувача на плащанията с повече от 15 дни, купувачът дължи неустойка в размер на 0.1% на ден върху размера на забавеното плащане, но не повече от 10% от неплатената сума.

Видно от договор за покупко-продажба на право на строеж от 23.05.2008 г., оформен в нотариален акт № 48, том XI, peг. № 7010, дело № 1979/2008 г., ищцовото дружество е продало на ответницата право на строеж, съобразно одобрени архитектурни проекти на 26.01.2007 г. от община Н. и Строително разрешение № 16/31.01.2007 г., издадено от община Н. за изграждането на недвижим имот в землището на село К., община Н., О.Б, в комплекс жилищни сгради за сезонно ползване – С. А. 3, а именно: Право на строеж за изграждането на самостоятелен обект в сграда - Студио № 59 на първи надпартерен етаж, вход D, секция 2, от масивна жилищна сграда за сезонно ползване - блок 1, с обща площ от 33.11 кв.м., от които застроена площ от 26.38 кв.м. и 1.92 %, равняващи се на 6.73 кв.м. идеални части от общите части на сградата, което студио ще се състои от входно антре, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса, при граници на студиото: изток - студио № 60, запад - Апартамент № 58, север - коридор, юг - външен зид, отгоре - студио № 63, отдолу - студио № 55, както и съответните идеални части от правото на строеж върху недвижимия имот, върху който ще бъде построена сградата, представляващ ПИ с идентификатор 39164.21.191, съгласно Кад.карта на с. К., общ. Н., област Бургас за сумата от 30 693 евро, като 50% от тази сума е стойността на правото на строеж, а останалите 50% е стойността на строително-монтажните работи (СМР) за построяването на обекта, която обща продажна цена е уговорена в сключения между страните Предварителен договор за прехвърляне на ограничено вещно право на строежи и извършване на строително-монтажните работи (СМР) от 13.06.2007 г., и която продавачът се е съгласил да получи от купувача по следния начин – сумата от 16 856 евро са били получени преди подписване на договора за покупко-продажба от 23.05.2008 г., а останалата част от 13 837 евро страните са се съгласили продавача да получи в срок до 30.04.2009 г., като до тази дата дружеството-продавач се е задължило да завърши и предаде описания обект съгласно предварителния договор.

За извършеното от въззиваемото дружество Б.А.” ЕООД строителство на 28.10.2009 г. е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, който акт е подписан от пълномощник на ответника Б.. Впоследствие е издадено, Удостоверение № 186 от 07.07.2010 г. на община Н. за въвеждане в експлоатация на строежа, за който съдът приема, че въззивницата е узнала, след като същият е иницииран с нейно участие като инвеститор.

С влязло в сила съдебно решение от 14.11.2013 г. по гр.д.№ 274/2013 г. по описа на БАС съдът предвид наличието на завършено строителство с надлежно въвеждане на обекта в експлоатация, е извел извод, че липсва неизпълнение от страна на дружеството продавач по договора за покупко-продажба на право на строеж от 23.05.2008 г., оформен в нотариален акт № 48, том XI, peг. № 7010, дело № 1979/2008 г. Налице е изпълнение при забава. Срокът за завършване на строежа е договорен до 30.04.2009 г., а строителството е изпълнено към 07.07.2010 г. Съдът е приел, че макар и с установена по делото забава, е налице изпълнен от страна на продавача договор и не е налице продължаващо неизпълнение, поради което отхвърлил иска на С.Б. за разваляне на договора за покупко-продажба на право на строеж от 23.05.2008 г., оформен в нотариален акт № 48, том XI, peг. № 7010, дело № 1979/2008 г.

При съвкупна преценка на събраните по делото писмени доказателства, съдът приема за установено наличието на валидно възникнало между страните облигационно правоотношение по договор за продажба, който е двустранен, възмезден и консенсуален. Настоящият въззивен състав приема, че ищцовото дружество е изправна страна по облигационната връзка - налице е изпълнение от страна на продавача по договора, който макар и с установена забава от година и два месеца е изпълнил основното си задължение да построи и прехвърли обекта. В първоинстанционното производство ответницата не е твърдяла непълно или некачествено изпълнение, вкл. и че продавачът не е изпълнил задължението си да й предаде обекта напълно завършен и обзаведен, поради което въвеждането на тези доводи едва с въззивната жалба се явява преклудирано. Следователно произнасянето на съда в тази насока е недопустимо. По тези съображения не следва да бъдат разгледани и заявените едва в настоящото производство с въззивната жалба доводи за недействителност на актовете от 28.10.2009 г. и 07.07.2010 г. Не се установява по делото съгласно правилата за разпределение на доказателствената тежест в процеса изпълнение от страна на купувача на задължението му да заплати на продавача остатъкът от продажната цена в размер на 9 220.68 евро, а и ответникът, не го твърди, което е основание за ангажиране на договорната му отговорност. Изложеното обосновава извод за основателност на предявения при квалификацията на чл.79, ал.1 от ЗЗД вр.200, ал.1 от ЗЗД иск.

По иска с правно основание чл.92, ал.1 от ЗЗД.

Неустойката е акцесорно съглашение, с предмет задължението на неизправна страна по правна сделка да престира определена /глобално или в процент/ парична сума, като обезщетение за вредите от неизпълнението на породено главно задължение, без да е необходимо същите да бъдат доказвани. Следователно, основателността на иск, при квалификацията на чл. 92, ал. 1 ЗЗД, се обуславя от предпоставките: наличие на валидно главно задължение, договорено акцесорно задължение за неустойка и неизпълнение на главното задължение. В случая посочените предпоставки са налице, съобразно изложените по-горе мотиви. В чл.17 от предварителен договор за прехвърляне на ограничено вещно право на строеж и извършване на строително-монтажни работи от 13.06.2007 г. страните са договорили, че при забавяне от страна на купувача на плащанията с повече от 15 дни, купувачът дължи неустойка в размер на 0.1% на ден върху размера на забавеното плащане, но не повече от 10% от неплатената сума. Безспорно е, че ответницата не е заплатила дължимия остатък от продажната цена в размер на 9 220.68 евро, предвид на което искът по чл.92, ал.1 от ЗЗД се явява основателен да сумата 922.07 евро.

В упражнение на правомощията си по чл.271 от ГПК въззивната инстанция е длъжна да потвърди обжалваното решение.

С оглед изхода на спора на въззиваемата страна следва да бъдат присъдени разноски пред въззивната инстнация в размер на 1 125.12 лв., платено възнаграждение за един адвокат съобразно договор за правна защита и съдействие от 28.09.2016 г.

При тези мотиви Софийски градски съд

                                                 Р  Е  Ш  И  :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 120-125 от 20.07.2015 г. по гр.д. № 51658/2013 г. на СРС, І ГО, 120 състав, с което съдът е осъдил С.М.Б., родена на *** г., гражданин на П., адрес: ***** К., ул. ***** 7-9, П., чрез адвокат Ф.Ч. от САК, с адрес: гр. С.,***, да заплати на основание чл.79, ал.1 от ЗЗД вр.чл.200, ал.1 от ЗЗД на „Б.А.” ЕООД, ЕИК *****, седалище и адрес на управление:***, представлявано от М.Х.Ч., чрез адв. Н.И., със съдебен адрес: гр.С.,***, офис 1, сумата от 9 220.68 евро, представляващи остатък от незаплатена в пълен размер продажна цена по договор за покупко-продажба от 23.05.2008 г. на право на строеж, обективиран в нотариален акт № 48, том XI, peг. № 7010, дело № 1979/2008 г. по описа на нотариус С.А., per. № 208 на НК, с район на действие PC, гр. Н., както и на основание чл. 92 от ЗЗД сумата от 922.07 евро, представляваща неустойка по чл. 17 от Предварителен договор за учредяване право на строеж и извършване на строително-монтажни работи от 13.06.2007 г., ведно със законната лихва върху вземането, считано от датата на предявяване на исковата молба - 23.01.2013 г. до окончателното плащане, както и в частта за разноските.

ОСЪЖДА С.М.Б., родена на *** Г., гражданин на П., адрес: ***** К., ул. ***** **, П., чрез адвокат Ф.Ч. от САК, с адрес: гр. С.,***, да заплати на „Б.А.” ЕООД, ЕИК *****, седалище и адрес на управление:***, представлявано от М.Х.Ч., чрез адв. Н.И., със съдебен адрес: гр.С.,***, офис 1, на основание чл. 78, ал.1 ГПК съдебно- деловодни разноски в размер на ОСЪЖДА „Л." ЕООД, ЕИК ***********, седалище *** да заплати на основание чл.78, ал.3 от ГПК на Г.Г.К., ЕГН ********** с адрес: *** разноски пред въззивната инстнация в размер на 640.00 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен срок в едномесечен срок при условията на чл. 280, ал.1 от ГПК.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.