currdb:
Решение № 187 от 12.01.2017 по гр. д. 19952/2014 на СГС

Решение по Гражданско дело 19952/2014г.

Р    Е   Ш   Е   Н   И   Е

№....

гр.С., 12,01,2017год.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Гражданско отделение, І-14 състав, в открито съдебно заседание на двадесет и осми ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                           СЪДИЯ:МАРГАРИТА АПОСТОЛОВА

При участието на секретаря К.Г. като разгледа докладваното от съдия М.Апостолова, гр.дело №19952 по описа за 2014год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.235 и сл. от ГПК.

            Образувано е по предявен от Д.Д.Д. срещу И.Ц.Х. /като правоприемник на Л.Ц.Б./  и Р.В.Х. иск с пр.кв.чл.135, ал.1 от ЗЗД, с който се претендира обявяване за недействителен спрямо ищеца на договор за  дарение на недвижим имот, обективиран в Нотариален акт № 42, том ІІ, рег.№ 7135, дело №222/08,06,2011год. на нотариус  В.И., по силата на който И.  Ц.Х. дарява на дъщеря си Р.В.Х.  недвижим имот, а именно: имот с идентификатор 68134,1931,197,1,1 по кадастралната карта и регистри, одобрени със заповед №РД-18-68/02,12,2010год. на изпълнителния директро на АГКК, с адрес град С., район „***“, бул.**** №**, находящ се в сграда 1, разположен в поземлен имот с идентификатор 68134,1...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.