currdb:
Решение № 161 от 23.01.2017 по търг. д. 2645/2016 на СГС

Решение по Търговско дело 2645/2016г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№...............

Гр. София, 23.01.2017г.

В   ИМЕТО    НА    НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО, VІ-21 състав,  в публично заседание на тринадесети декември две хиляди и шестнадесета  година в състав:

                                    СЪДИЯ: РАДОСТИНА ДАНАИЛОВА

 

при секретаря  Е.Г. ,като разгледа докладваното от съдия Данаилова т.д. № 2645 по описа за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е иск от синдика на „Т.“ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК *******, с правно основание чл. 649, ал. 1 ТЗ вр.  чл. 135 ЗЗД за обявяване за недействителна по отношение на кредиторите на „Т.“ ЕООД на извършена на 23.06.2011 г. продажба, с която „Т.“ ЕООД е прехвърлило на „Б.5“ ЕООД собствеността върху цялото си налично недвижимо имущество, описано в исковата молба.

Ищецът твърди, че с решение на САС от 03.08.2015 г. по т.д. № 1400/2015 г. е открито производство по несъстоятелност по отношение на „Т.“ ЕООД и е определена начална дата на неплатежоспособността – 30.06.2009 г., която съответства и на периода на влошеното икономическо състояние на дружеството. Към датата на подаване на исковата молба ответното дружество имало задължен...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.