currdb:
Решение № 260 от 16.01.2017 по гр. д. 14522/2014 на СГС

Решение по Гражданско дело 14522/2014г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№………

гр. София, 16.01.2017 г.

В     И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД, ГРАЖДАНСКO OТДЕЛЕНИЕ, I-21 състав, в публичното заседание на двадесет и девети септември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА БАЛИНОВА

при секретаря С.А., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 14522 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Ищецът М.Й.В. твърди, че е наследник на Л.П.А. и като такъв в негова полза с влязло в сила на 27.03.1995г. решение на ПК, София, район „Студентски“ № 1490/213 от 01.03.1995г. му е възстановена идеална част от право на собственост върху имот, представляващ нива, цялата 3.090 дка., находяща се в строителните граници на гр. София, м. Горни грънчар /м. „под Американски колеж“/, съставляваща имот 3622 по кад. план  от 1939 г. Посочва, че на основание това решение е издаден констативен нотариален акт за собственост по ЗСПЗЗ № 68, том II, дело 303 от 26.01.1996г., в който са посочени съсобствениците на имота и припадащите им се идеални части в същия. Излага, че с последващи сделки, обективирани в нотариален акт № 32 от 29.10.1999г. и нотариален акт № 4 от 19.07.2000г., съсобствениците на възстановения поземлен имот са продали съответно 920 кв.м. /парцел I-1765/ и 1828 кв. м. /1765/, като ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.