currdb:
Решение № 93 от 16.01.2017 по търг. д. 6403/2016 на СГС

Решение по Търговско дело 6403/2016г.

                            Р Е Ш Е Н И Е №

           гр. София, 16.01.2017г.

                                              

                                     В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

            Софийски  градски съд, Търговско отделение, VІ-23 състав, в открито заседание на двадесет и втори декември две хиляди и шестнадесета година, в състав: 

                                                                                                 Председател: Анна Ненова

при секретаря Й.П. като разгледа  докладваното от съдията докладчик т.д. № 6403 по описа за 2016г. и за да се произнесе  взе предвид, следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 233, ал. 1 от ЗЗД

Ищецът  „Г.И.“ Б.“ ООД твърди, че на 01.09.2006г. между дружеството и „Т.В.“ ЕООД, правоприемник на което е ответникът  „Т.Б.“ АД, е бил сключен договор за наем с нотариална заверка на подписите рег. № 4502/29.09.2006г. Договорът е бил последно изменен с анекс № 8 от 18.11.2015г. с нотариална заверка на подписите рег. № 12046/18.11.2015г. 

         Въз основа на договора на ответника е било предоставено ползването на  Сграда за търговия „Т.-Е.“, с идентификатор 63427.8.185.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-91/15.12.2007г. на изпълните...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.