currdb:
Определение от 30.03.2016 по гр. д. 70605/2015 на СРС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №..30.03.2016г.

град С.

С. РАЙОНЕН СЪД, I гражданско отделение, 36 състав в закрито заседание на тридесети март през две хиляди и шестнадесета година, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладваното

гражд.дело № 70605 по описа за 2015 година, съобрази

че:

Производство по чл.389 от Гражданския процесуален кодекс.

С молба от 28.03.2016 г. се иска ДОПУСКАНЕ на обезпечение по гр.дело № 70605/2015 г. по описа на СРС, І-36 състав на предявени осъдителни искове за сумата от общо 20 294 лв., представляващи стойността на погинали, отчуждени или унищожени движими вещи, посочени в исковата молба,чрез налагане на възбрана на недвижим имот, собственост на ответника – поземлени имот с идент.68134.43.29.336,описан подробно в молбата. Представя писмени доказателства – справка от Агенция по вписванията.

Съдът счита, че молбата за допускане на обезпечение на иска е н е основателна. Първата предпоставка за допускане на обезпечение на предявения иск е същият да бъде допустим и подкрепен с писмени доказателства /чл.391, ал.1, т.1 от ГПК/ или да бъде представена парична гаранция /чл.391, ал.1, т.2 от ГПК/. Обезпечението обаче следва да се наложи само при наличие на всички предпоставкина закона по чл.391 от ГПК, като не се допуска необосновано ограничаване на правната сфера на ответника и налага...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!