РЕШЕНИЕ

№ ІІІ – 90 – 101

гр. С., 08.03.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, ІІІ ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 90 състав, в публично съдебно заседание на двадесет и първи октомври през две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН-ИВАН БОНЕВ

и секретар Т.С, като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 21077 по описа за 2014 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Жалба предявена от Р.Б.С. против Заповед РД-15-025 от 17.02.2014 г. на Областния управител на област С.-град, с която се одобрява План за новообразуваните имоти (ПНИ) и придружаващата го документация в землището на с. Войняговци, район Нови И., СО, в частта касаеща имот № 5588.505. В жалбата се твърди, че на жалбоподателя с посочената заповед му се прегражда правото на изкупуване съгласно §4а от ПЗР на ЗСПЗЗ. Моли за отмяна заповедта и включване на посочения имот в ПНИ.

Ответникът по жалбата, Областният управител на Област С., чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, претендира разноски.

Съдът след запознаване със становищата на страните и събраните по делото доказателства установи следното:

По силата на §4к, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.28 и сл. от ППЗПЗЗ планът на новообразуваните имоти се одобрява от областния управител. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник", разгласява се чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни ежедневника, и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на общината и кметството. Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават пред административния съд в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в "Държавен вестник".

Със заповед Заповед РД-15-025 от 17.02.2014 г. на Областния управител на област С.-град е одобрен ПНИ и придружаващата го документация в землището на с. Войняговци, район Нови И., СО.

Жалбата по оспорване на процесната заповед е подадена от легимирани лица, с правен интерес и в преклузивния срок по §4к, ал.6 от ЗСПЗЗ /14 дневен срок от обнародване на заповедта на областния управител – 04.03.2014 г./.

При изложеното съдът намира жалбата за допустима.

По същество жалбата е неоснователна.

Обжалваният административен акт е издаден от орган с материална, териториална компетентност и такава по степен, съобразно предписаната такава в норма на § 4к, ал.6 от ЗСПЗЗ. Оспорваната заповед е издадена в законоустановената форма и преследва законосъобразна цел.

Съгласно чл.28б от ППЗСПЗЗ плановете за новообразувани имоти се приемат от комисия, назначена от областния управител, в която се включват представители на службата по кадастъра, на областна дирекция "Земеделие и гори", на общинската служба по земеделие и гори, на областната администрация и на техническата служба на общината, каквато видно от протоколите, риложени по делото е била назначена.

Приетият помощен план и план за новообразувани имоти е бил съобщен на заинтересованите лица. По подадените възражения комисията е разгледала писмените искания и възражения видно от протокол № 2.1/20.11.2013 г.

Като съобрази горното, съдът приема, че процедурата по приемане на плана на новообразуваните имоти е била спазена и не са били допуснати нарушения на административнопроизводствените правила.

Планът на новообразуваните имоти се изготвя за земи, попадащи в територии (терени, зони) по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и затова законодателят е дал предимство не на бившите собственици, а на ползвателите. При настъпила колизия между правата на посочените категории лица, всяко от които претендира на собствено основание право на собственост върху един и същи имот, възникналият спор за материално право се разрешава по общия исков ред в гражданско производство.

Предвид изложеното съдът намира, че обжалваната заповед е законосъобразна и съобразена с материалния закон, като не са налице отменителните основания по чл.146 от АПК.

Следва да бъдат възложени и сторените разноски съобразно изхода на делото.

Воден от горното, съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.С., ЕГН XXXX и В.Р.С., ЕГН XXXX, депозирана от починалия Р.Б.С., ЕГН XXXX, на чието място са конституирани като негови наследници по закон, против Заповед РД-15-025 от 17.02.2014 г. на Областния управител на област С.-град, с която се одобрява План за новообразуваните имоти (ПНИ) и придружаващата го документация в землището на с. Войняговци, район Нови И., СО, в частта касаеща имот № 5588.505.

ОСЪЖДА В.И.С. и В.Р.С. да заплатят на ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С.-ГРАД сумата 300 лв. разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд С.-град в 14-дневен срок от връчването му на страните.

РАЙОНЕНСЪДИЯ:

Ключови думи
No law branches!