Решение по гр. дело № 40016/2014, СРС, ГО, 90 състав, стр.2

РEШЕНИЕ

№ ІІІ – 90 – 49

гр. С., 08.03.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, ІІІ ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 90 състав, в публично съдебно заседание на двадесет и девети април, през две хиляди и петнадесета година и в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН-ИВАН БОНЕВ

при секретаря Т.С, като разгледа докладваното от председателягр.дело № 40016 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Искове по чл.213, ал.1 КЗ и чл.86, ал.1 ЗЗД, предявени от суброгиралия се в правата на застрахования по имуществена застраховка „Каско” ищец срещу застрахователя по „Гражданска отговорност” ответник на причинилия на 28.03.2009 г. ПТП водач на МПС марка „Фолксваген”, модел „Голф”, рег. № СА 1901 ВТ, между него и водач на МПС марка „Рено”, модел „Клио”, рег. № СА 5527 АА за сумата 137.64 лв., представляваща незаплатено обезщетение за вредите, ведно с обезщетение за забавата в размер на законната лихва, считано от 21.07.2014 г., до окончателното изплащане на сумата, както и за сумата 42.34 лв. – обезщетение за забавата върху главницата в размер на законната лихва за периода 21.07.2011 г. – 20.07.2014 г. Претендират се разноски.

Ответното дружество оспорва иска, позовава се на плащане, както и на прекомерност на претенцията на ищеца; претендира разноски.

Съдът след запознаване със становищата на страните и събраните по делото доказателства установи следното:

Страните не спорят, че са застрахователи по отношение процесните автомобили – ищецът – по „Каско”, ответникът – по „Гражданска отговорност”, както и че от ответното дружество и заплатено обезщетение в размер на 311.40 лв. Ответното дружество оспорва размера на предизвиканите от ПТП вреди.

От приетите по делото САТЕ първата от тях оценява щетите при средни пазарни цени на 407.16 лв, а втората – на 319.00 лв.

При анализа на фактите по делото съдът намира следното:

Съдът счита повторната САТЕ за по-точно отчитаща цената на труда към годината на поправянето на щетите. Така определеният размер на вредите, за които отговаря ответникът, съгласно оценките от приетите САТЕ, възлиза на 319.00 лв, като ответникът е заплатил на ищеца 311.40 лв. Ето защо искът следва да бъде уважен за сумата 7.60 лв., ведно с обезщетение за забавата в размер на законната лихва, считано от 21.07.2014 г., до окончателното изплащане на сумата, както и за сумата 2.32 лв. – обезщетение за забавата върху главницата в размер на законната лихва за периода 21.07.2011 г. – 20.07.2014 г.

В останалата част исковете следва да бъде отхвърлени като неоснователни.

Следва да бъдат възложени и сторените разноски съобразно изхода на делото.

Ето защо съдът

РЕШИ:

ОСЪЖДА ЗД „Б. ИНС” АД с ЕИК 831830482, да заплати на ЗАД „Б.В.И. Г.” с ЕИК 000694286, на основание чл.213, ал.1 КЗ сумата от 7.60 лв., представляваща незаплатено обезщетение по имуществена застраховка „Каско” на МПС марка „Рено”, модел „Клио”, рег. № СА 5527 АА за ПТП от 28.03.2009 г., ведно с обезщетение за забавата в размер на законната мораторна лихва, считано от 21.07.2014 г. до окончателно изплащане на сумата, както и на основание чл.86, ал.1 ЗЗД обезщетение за забава на изпълнението в размер на законната мораторна лихва в размер на 2.32 лв. за периода 21.07.2011 г. – 20.07.2014 г., като

ОТХВЪРЛЯ предявените искове за горницата до пълния предявен размер като неоснователни.

ОСЪЖДА ЗД „Б. ИНС” АД с ЕИК 831830482, да заплати на ЗАД „Б.В.И. Г.” с ЕИК 000694286 сумата 24.42 лв. разноски по делото, сторени от ищеца за първата инстанция съобразно уважената част от иска.

ОСЪЖДА ЗАД „Б.В.И. Г.” с ЕИК 000694286да заплати на ЗД „Б. ИНС” АД с ЕИК 831830482 сумата 425.25 лв. разноски по делото, сторени от ответника за първата инстанция съобразно отхвърлената част от иска.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред СГС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

РАЙОНЕНСЪДИЯ: