Решение по гр. дело № 40779/2014, СРС, ГО, 90 състав, стр.2

РEШЕНИЕ

№ ІІІ – 90 – 64

гр. С., 08.03.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, ІІІ ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 90 състав, в публично съдебно заседание на двадесет и седми май, през две хиляди и петнадесета година и в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН-ИВАН БОНЕВ

при секретаря Т.С, като разгледа докладваното от председателягр.дело № 40779 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Искове по чл.422, във връзка с чл.415 от ГПК, чл.213, ал.1 КЗ и чл.86, ал.1 ЗЗД, предявени от суброгиралия се в правата на застрахования по имуществена застраховка „Каско” ищец срещу застрахователя по „Гражданска отговорност” ответник на причинилия на 03.07.2013 г. ПТП водач на МПС марка „М.”, модел „310Д”, рег. № СО 1017 АС, между него и водач на МПС марка „Тойота”, модел „Корола”, рег. № РК 6183 АХ за сумата 791.70 лв., представляваща незаплатената част от обезщетението за вредите, 15.00 лв ликвидационни разниски, ведно с обезщетение за забавата в размер на законната лихва, считано от 30.05.2014 г., до окончателното изплащане на сумата, както и за сумата 60.62 лв. – обезщетение за забавата върху главницата в размер на законната лихва за периода 03.09.2013 г. – 30.05.2014 г. Претендират се разноски за настоящото дело, както и за производството по издаване на заповед за изпълнение № 28931/2014г. по описа на СРС, 90-ти състав.

Ответното дружество оспорва иска, позовава се на съпричиняване и претендира разноски.

Съдът след запознаване със становищата на страните и събраните по делото доказателства установи следното:

Страните не спорят, че са застрахователи по отношение процесните автомобили – ищецът – по „Каско”, ответникът – по „Гражданска отговорност”. По същество ответното дружество не оспорва и фактите по настъпилото ПТП, както и сумата, която ищецът е заплатил за репариране на вредите – 791.70 лв., както и ликвидационните разноски от 15 лв.

От разпита на свидетеля А. М. се установява, че същият е управлявал по време на ПТП автомобил марка „Тойота”, модел „Корола”, рег. № РК 6183 АХ, както и че същият е ударен отзад от МПС марка „М.”, модел „310Д”, рег. № СО 1017 АС.

При разпита на свидетеля И. Попарданов се установява, че към момента на настъпване на ПТП от 03.07.2013г. същият е управлявал МПС марка „М.”, модел „310Д”, рег. № СО 1017 АС, като при навлизане в кръговото движение на Четвърти километър, гр.С. движещият се пред него автомобил е спрял, за да осигури предимство на движещите се в кръговото движение автомобили.

От приетата по делото САТЕ щетите при средни пазарни цени възлизат на 782.16 лв. Тази сума, съотнесена с претенцията на ищеца, води до извода за основателност на иска за главницата до сумата 806.70 лв. В останалата част искът като неоснователен подлежи на отхвърляне, ведно със законните последици. Не се доказа съпричиняване. Водачът на движещ се автомобил е следвало да се съобрази с пътната обстановка при условията на чл.20, ал.2 ЗДвП.

Основателен се явява и искът за мораторна лихва за сумата 60.62 лв. за периода 03.09.2013 г. – 20.05.2014 г.

Ето защо съдът

РЕШИ:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВО по предявения от ЗАД „В.”, ЕИК 119037309 срещу ЗД „БУЛИНС” АД, ЕИК 8111091166 иск по чл.422, ал.1, вр. чл.415, ал.1 ГПК, вр. чл.213, ал.1 КЗ, вр. чл.45 ЗЗД положителен установителен иск, че ответникът дължи на ищеца сумата 806.70 лв., представляваща незаплатено обезщетение по имуществена застраховка „Каско” на МПС марка „Тойота”, модел „Корола”, рег. № РК 6183 АХ, за ПТП, настъпило на 03.07.2013 г., за което при ищеца е заведена преписка № 03101401401305467/03.07.2013 г., заедно с ликвидационни разноски, както и за сумата 60.62 лв. – обезщетение за забавата върху главницата в размер на законната лихва за периода 03.09.2013 г. – 20.05.2014г., ведно с обезщетение за забавата в размер на законната мораторна лихва, считано от 30.05.2014 г., до окончателно изплащане на сумата

ОСЪЖДА ЗД „БУЛИНС” АД да заплати на ЗАД „В. сумата 625 лв. разноски за първата инстанция и 325 лв. – разноски в заповедното производство.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред СГС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

РАЙОНЕНСЪДИЯ: