Решение по гр. дело № 4756/2014, СРС, ГО, 90 състав, стр.2

РEШЕНИЕ

№ ІІІ – 90 – 78

гр. С., 08.03.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, ІІІ ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 90 състав, в публично съдебно заседание на първи юли, през две хиляди и петнадесета година и в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН-ИВАН БОНЕВ

при секретаря Т.С, като разгледа докладваното от председателягр.дело № 4413 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Обективно кумулативно съединени искове по чл.232, ал.2, вр. чл.79, ал.1, пр.1 ЗЗД и чл.92, ал.1 ЗЗД, предявени от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” срещу К.Г.К. за осъждането на ответника да заплати на ищеца сумата 283.60 лв. – наемна цена по договор за наем от 01.03.2007 г. за имот, находящ се в гр. С., ул. С. № 5, ап.1, за периода м.01.2011 г. – м.08.2011 г. (по 35.45 лв. месечно) и за сумата 452.69 лв. – неустойка за забава плащането на главницата в размер на 0.2% дневно за периода 01.02.2011 г. – 23.07.2013 г.

Ответникът оспорва иска, релевира възражение за давност.

По делото се установява следното:

Видно от представения договор за наем от 01.03.2007 г. ищецът се е задължил да предостави ползването на посочения по-горе имот при месечна цена 35.45 лв. В чл.7 от договора е уговорена и посочената по-горе неустойка. Видно от заповед от 09.08.1992 г. имотът е предаден на ответника. От представена покана с обратна разписка се установява, че ответникът е поканен да плати задълженията си на 08.08.2012 г., а според заключението на вещото лице, изготвило ССЕ въз основа на представените по делото фактури и след справка в счетоводството,размерът на задълженията на ответника възлиза на 283.60 лв. за наемната цена и на 452.69 лв. – за неустойката. Няма данни сумите да са заплатени. Възражението за ответника за наличие на втори договор за наем съдът не обсъжда предвид факта, че такъв договор не е представен по делото.

Въпреки изложеното до тук съдът намира, че исковете подлежат на отхвърляне поради давност. Исковата молба е депозирана в съда на 28.01.2015 г. Вземането за наем е периодично и се погасява с изтичането на тригодишен срок. Претенцията е за наеми за период м.01.2011 г. – м.08.2011 г. Падежът на последната наемна вноска за м.08. е настъпил в края на м.08.2011 г., съгласно изрично предвиденото в чл.5 от договора – повече от три години преди предявяването на иска.

Поради отхвърлянето на главния иск, на отхвърляне подлежи и акцесорния за неустойка (чл.119 ЗЗД).

Така мотивиран, съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ предявениите от ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ЕИК 130823243 срещу К.Г.К., ЕГН XXXX иск по чл. чл.232, ал.2, вр. чл.79, ал.1, пр.1 ЗЗД за осъждането на ответника да заплати на ищеца сумата 283.60 лв. – наемна цена по договор за наем от 01.03.2007 г. за имот, находящ се в гр. С., ул. С. № 5, ап.1, за периода м.01.2011 г. – м.08.2011 г. (по 35.45 лв. месечно), и по чл.92, ал.1 ЗЗД за сумата 452.69 лв. – неустойка за забава плащането на главницата в размер на 0.2% дневно за периода 01.02.2011 г. – 23.07.2013 г.

ОСЪЖДА ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” да заплати на К.Г.К. сумата 150 лв. – разноски.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред СГС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

РАЙОНЕНСЪДИЯ: