Р Е Ш Е Н И Е

№ ІІІ-90-72

гр. С., 08.03.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 90 състав, в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти юни, през две хиляди и петнадесета година и в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН-ИВАН БОНЕВ

и с участието на секретаря Т.С, като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 44319 по описа за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по част ІІ ГПК.

Иск по чл.124, ал.1, пр.2, алт.2 ГПК, предявен от В.Б.К. и В.С.К. срещу „Софийска вода” АД за признаване недължимостта на сумата 1604.27 лв. за периода 08.04.2002 г. – 14.09.2011 г., представляваща главница на цената за доставени от ответника ВиК – услуги за имот с клиентски номер 1064492 и адрес: гр. С., ж.к. Н., бл.125, вх. Г, ет.6, ап.86, и законна лихва върху нея, поради давност.

Ответникът оспорва иска.

Няма спор, че ищците са собственици на процесния имот въз основа на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу грижи и гледане, изповядан в представен по делото нотариален акт от 24.01.1989 г. Към момента на придобиването на имота същите са били съпрузи, видно от представеното удостоверение за сключен граждански брак с акт № 273/18.04.1982 г. Няма спор и, че към имота са доставени ВиК услуги.

От заключението на изслушаната ССЕ се установява, че размерът на непогасените задължения за периода възлиза на сумата 1 604.27 лв. (главница и лихва).

Същите са погасени по давност – ответникът не твърди, а и не доказа обстоятелства, които да изключват изтичането на давностния срок, който в случая е тригодишен, съгласно задължителната практика на ВКС.

При изложеното искът се явява основателен за посочената по-горе сума и следва да бъде уважен за нея, ведно със законните последици.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения от В.Б.К., ЕГН XXXX и В.С.К., ЕГН XXXX срещу „СОФИЙСКА ВОДА” АД, ЕИК 13017500 иск с правна квалификация чл.124, ал.1, пр.2, алт.2 ГПК, че ищците В.Б.К. и В.С.К. не дължат на ответника „СОФИЙСКА ВОДА” АД поради изтекла давност сумата 1 604.27 лв. за периода 08.04.2002 г. – 14.09.2011 г., представляваща главница на цената за доставени от ответника ВиК – услуги за имот с клиентски номер 1064492 и адрес: гр. С., ж.к. Н., бл.125, вх. Г, ет.6, ап.86, и законна лихва върху нея, поради давност.

ОСЪЖДА „СОФИЙСКА ВОДА” АД да заплати на Н.П.Н. сумата 385 лв. – разноски по делото за първата инстанция.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от датата на връчването му с жалба пред СГС.

РАЙОНЕНСЪДИЯ:

2

Ключови думи
No law branches!