Р Е Ш Е Н И Е

№57-ІІ-………..

гр. С., 07.03.2016г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

С. РАЙОНЕН СЪД, ІІ ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 57-ми състав, в публично съдебно заседание на двадесет и трети юни две хиляди и петнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ивета антонова

при участието на секретар–протоколиста В. М. разгледа докладваното от съдията АНТОНОВА гр. д. № 45815 по описа на СРС за 2014г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.341 и сл. от ГПК – първафаза по допускане на делбата.

Образувано по предявен от «АРЛИНГТЪН ЕНТЪРПРАЙЗИС БГ»ЕООД срещу В.Г.С. И Р.С.Я. в иск за делба на съсобствен недвижими имот описан в исковата молба. Посочва, че недвижимия имот е придобит от страните по силата на договор за замяна и наследство е тъй като страните не могат доброволно да поделят имота, е налице правен интерес от предявяване на иска за допускане на съдебна делба.

Ответниците не оспорват наличието на съсобственост по отношение на описания в исковата молба недвижим имот.

Съдът обсъди доводите на страните и като прецени, по реда на чл.235 от ГПК, събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

В първата фаза по съдебна делба, образувана по иск, предявен от някой от съсобствениците, чрез който упражнява потестативното си субуктивно право да иска прекратяване на съсобственастта е необходимо да бъде установено дали такова състояние на съсобственост действително съществува, между кои лица и какви са техните права от съсобствената вещ. В тази фаза непосредствената цел е именно установяване съществувенато на съсобствеността, както и разрешаването на всички спорове между съсобствениците, свързани с наличието на съсобствеността върху конкретната вещ или съвкупност от вещи, които са предмет на делбата, доколкото това е допустимо в делбеното производство – чл.341-345 от ГПК. Като несъгласието и възражението на някой от съсобствениците не е процесуална пречка за разглеждане на делото, нито води до недопустимост на производството, тъй като с естеството на правото да бъде прекратена делбата по съдебен ред предполага промянапо инициатива на един или няколко съсобственика, която настъпва в правната сфера на всички съсобственици независимо дали са съгласни или не, дори и да има противни уговорки между съсобствениците или разпореждания на наследодателя, тъй като същите са недействителни /чл.34, ал.1 ЗС и чл.69, ал.1 от ЗН/.

От представената съдебна спогодба по гр.д. № 4005/1993г. по описа на СРС се установява, че наследодателя на ответниците – С.М.С. се легитимира като изключитен собственик на следния недвижим имот: празно дворно място от 610,00 кв.м., съставляващо реална частот имот 530, а именно № 530а от кв.4 по плана на гр. С., НПЗ-В.Х, цялото мяст с площ от около 1218 кв.м., при съседи на реалната част: път, път, бетонен възел,и кирил С. Видно от скица приложена на л.8 описания недвижим имот е идентичен с този, индивидуализиран в исковата молба. Собствеността на този недвижим имот е придобита в съсобственост с К. С. брат въз основа на дарение – нотариален акт № 166по нот.д. № 5493/83г.

От представеното удостоверение за наследници се установява, че след смъртта си С.М.С. на 05.08.1999г.е оставил наследници – съпруга – ответницата В. С. и дъщери- Л.С.Г. и Р.С.Я. – последната също ответник по делото.

Наследниците на С. С. наследяват всяка по 1/3 идеална част от процесния недвижим имот, предвид чл.5-9 от ЗН.

С договор за замяна на идеална част от недвижим имот срещу движима вещ, сключен с нотариален акт № 116, том V, рег. № 32823, дело №865/2004г. от 26.11.2004г. Л. Г. се разпорежда със своята идеална част /1/3/ от процесния имот в полза на ищеца.

Следователно към настоящия момент съсобственици на процесния имот са: ищеца – придобил 1/3 идеална част въз основа на действителна разпоредителна сделка от наследника на С. С. и В. С. и Р. Я. – наследници по закон на С. С., всяка притежаваща по 1/3 идеална част.

Така мотивиран, С. районен съд

Р Е Ш И:

ДОПУСКА на основание чл.34 ал.1 от ЗС да се извърши СЪДЕБНА ДЕЛБА между«АРЛИНГТЪН ЕНТЪРПРАЙЗИС БГ»ЕООД с ЕИК: 131293844 със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. И. В. № 29, вх.Б, ет.2, ап.4 и В.Г.С. с ЕГН: XXXX и с адрес: гр. С., ул. А. Р. № 22 иР.С.Я. с ЕГН: XXXX и с адрес: гр.С., кв. С., ул. К. №8 на следния недвижим имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 610,00 кв.м., находящ се в гр. С., район Л., ул. Ш. п. № 123, съставляващ ПИ пл. №530 вкв.120 по плана на гр. С., месктността Витоша ВЕЦ С., при съседи по документ за собственост:път, път, бетонов възел и К. С., при граници по скица:улица, ПИ пл. № 1749, ПИ пл. №1144 и ПИ пл. №528.

ПРИ КВОТИ: «АРЛИНГТЪН ЕНТЪРПРАЙЗИС БГ»ЕООД с ЕИК: 131293844 – 1/3 идеални части, за В.Г.С. с ЕГН: XXXX– 1/3 идеална част и за Р.С.Я. с ЕГН: XXXX – 1/3идеална част.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред С. градски съд.

Препис от решението да се връчи на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: