Решение по гр. дело № 30712/2015 г., СРС, ІІІ ГО, 113 състав, стр.4

Р Е Ш Е Н И Е

№ ….

гр. С., 07.03.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, ІІІ ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 113 състав, в публично съдебно заседание на девети декември през две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ МИХАЙЛОВА

при секретар Л.И, като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 30712 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Ищецът ЗАД „Б.В.И. Г.” е предявил срещу ответника ЗК „УНИКА” АД осъдителен иск с правно основание чл.213, ал.1 КЗ отм. за заплащане на сумата от 361.42 лв., ведно със законната лихва върху претендираната сума от датата на завеждане на исковата молба - 29.05.2015 г. до пълното изплащане на сумата. Претендира направените по делото разноски и адвокатско възнаграждение.

Ищецът твърди, при извършване на изкопни работи в гр. Б., ул. „Ц. О.“ №52 на 30.06.2014г. служители на „САД С.А. – К.Б“ КЧТ са причинили имуществени щети на „Софиягаз“ ЕАД, в резултат на скъсване на газопроводно отклонение Ф 32, във връзка с което е изплатил сумата от 861.42 лв., представляваща застрахователно обезщетение по сключената имуществена застраховка „Имущество” при ЗАД „Б.В.И. Г.”, със застрахователна полица№ 2200130200Р0000322/26.11.2013г., валидна към момента на застрахователното събитие.

Поддържа, че към датата на завеждане на исковата молба ответникът е обезпечил по силата на сключената застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” гражданската отговорност на виновния за настъпване на застрахователното събитие – служителите на „САД С.А. – К.Б“ КЧТ, но задължението към ищеца не било погасено. Ищецът твърди, че след извършеното плащане по имуществената застраховка се е суброгирал в правата на застрахования и претендира застрахователното обезщетение в размер на 361.42 лв.

В законоустановения срок по чл.131, ал.1 ГПК, ответникът е депозирал писмен отговор, с който оспорва предявения иск по основание и по размер. Оспорва наличието на валиден застрахователен договор сключен между ищеца и „Софиягаз“ ЕАД, както и че описаното в исковата молба събитие представлява покрит застрахователен риск. Оспорватвърденията на ищеца за причинили имуществени щети на „Софиягаз“ ЕАД,в резултат на посоченото в исковата молба събитие. Заявява, че претендираният размер на застрахователното обезщетение е прекомерен. Претендира разноски.

Съдът, като прецени относимите доказателства и доводите на страните, приема за установено следното:

С определение от 08.09.2015 г., в което е обективиран изготвения по делото писмен доклад съдът по реда на чл.146, ал.1, т.3 от ГПК е приел за безспорни и ненуждаещи се от доказване между страните обстоятелствата, че „САД С.А. – К.Б“ КЧТ е имал валидно сключена застраховка “Професионална отговорност в проектирането и строителството” с ответното дружество, със срок на действие, обхващащ датата на настъпване на горепосоченото застрахователно събитие, както и че за отстраняване на щетите причинени на „Софиягаз“ ЕАД, „САД С.А. – К.Б“ КЧТ е заплатил на ищеца сума в размер на 500 лв.

От представения по делото констативен протокол №59/30.06.2014г. съставен от А.Е.И., К.З.П. и Н.Н.Ч., се установява, че на 30.06.2014г. в 16.02 ч. гр. Б., ул. „Ц. О.“ №52 е настъпила авария – скъсано газопроводно отклонение Ф 32 mm, в резултат на недпредумишлени действия на трети лица (изкопни работи) - служители на „САД С.А. – К.Б“ КЧТ

Застрахованият е уведомил на 07.07.2014 г. писмено ищеца за настъпилото застрахователно събитие, по повод на което е била образувана преписка по щета № 2200130200/564-14. Към преписката са приложени още калкулация на стойността на нанесените щети и доклад по щета, в който като стойност на ремонта е посочена сумата от 861.42 лв.

Установява се от показанията на разпитаните свидетели Н.Н.Ч. (служител на „Софиягаз“ ЕАД) и А.Е.И. (бивш служител на „САД С.А. – К.Б“ КЧТ), че през лятото на 2014г. в гр. Б., ул. „Ц. О.“ №52 при извършване на изкопни работи служители на „САД С.А. – К.Б“ КЧТ засегнали мрежата на „Софиягаз“ ЕАД. Свидетелстват, че аварията е настъпила в резултат от скъсана с багер газова тръба, както и че веднага били уведомени служители на „Софиягаз“ ЕАД, за да спрат газоподаването.

Спорен по делото е и въпросът за размера на обезщетението за имуществените вреди. В този аспект от заключението на изслушаната и приета по делото СТЕ, което заключение настоящият състав намира за компетентно и обективно дадено се установява, че нанесетите щети на газопроводното отклонение и последвалото изтичане на газ в атмосферата са пряка и непосредствена последицата от описаното в исковата молба събитие, както и че стойността на щетата е в размер на 861.42 лв. От заключението на СТЕ се установява и, че описаното в исковата молба газопроводно отклонение, попада в сервитутната зона на „Софиягаз“ ЕАД, както и че е заснето в кадастъра и за същото има издадено разрешение за ползване. По отношение на спорния между страните въпрос за обема на причинените на ищеца имуществени вреди за размера на дължимото обезщетение съдът намира, че съгласно разпоредбата на чл.208, ал.3 от КЗ отм. обезщетението трябва да бъде равно на размера на вредата към деня на настъпване на събитието.

При тези твърдения на ищеца възникването на спорното право се обуславя от осъществяването на три материални предпоставки 1. наличието на действително застрахователно правоотношение между увредения и ищеца, като застрахователят по имущественото застраховане да е изплатил застрахователно обезщетение за настъпилото увреждане на застрахованата вещ; 2. за увредения да е възникнало право на вземане на извъндоговорно основание срещу причинителя на вредата - чл.45, ал.1 от ЗЗД, т.е. вредите да са причинени от делинквента чрез неговото виновно и противоправно поведение; и3. към момента на настъпване на застрахователното събитие между делинквента и ответника да е съществувало действително правоотношение по застраховка „гражданска отговорност”.

От събраните по делото доказателства се установи, че при настъпване на описаното в исковата молба събитие между ищеца и увреденото лице е съществувало действително застрахователно правоотношение по застраховка „Имущество” обективирано в застрахователна полица№ 2200130200Р0000322/26.11.2013г. В срока на действие на договора на 30.06.2014г. е настъпило застрахователно събитие, при което застрахованото имущество е било увредено в резултат на настъпила на 30.06.2014г. в 16.02 ч. гр. Б., ул. „Ц. О.“ №52 авария, предизвиканаа по вина на служители на „САД С.А. – К.Б“ КЧТ. Установи се още, че ищецът е изплатил за обзщетяване на щетите във връзка с процесното събитие застрахователно обезщетение в размер на 361.42 лв.

При така установените факти съдът приема, че са налице всички материални предпоставки ищецът да встъпи в правата на увредения срещу прекия причинител на увреждането, респ. срещу застрахователя по договор за застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” до размера на вредата към деня на настъпването на събитието - арг. чл.213, ал.1, вр. чл.208, ал.3 от КЗ отм. . Имайки предвид, че от кредитираното от съда заключение по приетата СТЕ се установи, че имуществените вреди причинени в следствие на процесното застрахователно събитие са в размер на 861.42 лв., то искът е основателен и доказан до пълния предявен размер от 361.42.

Като законна последица от уважаване на главния иск следва да бъде присъдена и законната лихва върху уважения размер, считано от подаването на исковата молба – 29.05.2015 г. до окончателното изплащане на сумата.

Относно разноските по производството.

На основание чл.78, ал.1 ГПК в полза на ищеца следва да бъдат присъдени и сторените от него и своевременно поискани разноски по делото в размер на 524.00 лв., представляващи сбора от заплатената държавна такса, възнаграждение за вещо лице и свидетел и адвокатско възнаграждение.

Така мотивиран, съдът

РЕШИ:

ОСЪЖДА ЗК „УНИКА” АД, ЕИК 040451865, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Ю.” № 11-13, да заплати на ЗАД „Б.В.И. Г.”, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление: гр. С., пл. „Позитано” № 5, на основание чл.213, ал.1 КЗ отм. , във вр. с чл.86, ал.1 от ЗЗД, сумата от 361.42 лв., представляваща изплатено застрахователно обезщетение по застрахователна преписка, образувана при ЗАД „Б.В.И. Г.”, по щета № 2200130200/564-14, ведно със законната лихва върху сумата от предявяването на исковата молба – 29.05.2015 г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА ЗК „УНИКА” АД, ЕИК 040451865, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Ю.” № 11-13, да заплати на ЗАД „Б.В.И. Г.”, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление: гр. С., пл. „Позитано” № 5, на основание чл.78, ал.1 ГПК сумата от 524.00 лв., представляваща разноски по делото пред СРС.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред С. градски съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

4