РЕШЕНИЕ

№ ІІІ – 90 – 98

гр. С., 07.03.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 90 състав, в публично съдебно заседание на първи октомври през две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН-ИВАН БОНЕВ

и секретар Т.С и с участието на прокурор ………………………………., като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 21141 по описа за 2015 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Положителни установителни искове по чл.422, ал.1, вр. чл.415, ал.1 ГПК, вр. чл.79, ал.1, предл. I ЗЗД, и по чл.422, ал.1, вр. чл.415, ал.1 ГПК, вр. чл.92, ал.1 ЗЗД, предявени от „С.Ж Експресбанк" АД срещу Ч.А.З. за установяване дължимостта на сумата 8030,92 лв. – главница по Договор за кредит Експресо № 260443/14.01.2011 г. представляваща сбор от главниците по падежирани от 01.06.2011 г. до 21.01.2015 г. вноски по погасителен план, ведно с обезщетение за забавата в размер на законната мораторна лихва, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение – 23.01.2015 г., до окончателното изплащане на сумата, както и за сумата 2815,78 лв. – мораторна неустойка от 06.03.2011 г. до 21.01.2015 г. върху претендираната главница. Претендират се разноски.

Ответниците оспорват исковете изцяло. Твърдят нередовно уведомяване за предсрочната изискуемост на кредита. Претендират разноски.

От представения договор за банков кредит се установява, че на 14.01.2011 г. страните са сключили договор за банков кредит за сумата8745 лв., чието погасяване се извършва на равни месечни вноски съгласно приложения към договора погасителен план. Ищецът е пристъпил към предсрочно събиране на сумата по кредита поради забава на плащането от страна на ответника повече от 90 дни. Съгласно чл.16, ал.2 от договора за кредит между страните, изпратените съобщения ще се считат фиктивно за получени, ако са изпратени на посочените в договора адреси. Видно представените по делото писмени доказателства ищецът е пратил покана на адреса на ответника и тя е върната на 27.12.2011 г. като непотърсена. Възражението на ответника, че не е редовно уведомен за настъпилата предсрочна изискуемост е неоснователно поради наличието на клауза в договора между страните уреждащо фикция за известяването им.

Освен това следва да се има предвид и това, че производството е такова по чл.410 ГПК и длъжникът е имал възможност да възрази, вкл. и срещу пред9срочната изискуемост на вземането, в процедурата по чл.414 ГПК.

По делото е направена ССЕ, която установява, че размерът на непогасената главница за процесния период възлиза на 8030,92 лв. и на законната лихва върху нея за периода 06.03.2013 г. – 21.01.2015 г. – на 2815.78 лв., които не са платени.

При изложеното съдът намира исковете за основателни като иска за главницата, както и иска за лихва следва да бъдат уважени, ведно със законните последици от това.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по положителни установителни искове по чл.422, ал.1, вр. чл.415, ал.1 ГПК, вр. чл.79, ал.1, предл. I ЗЗД, и по чл.422, ал.1, вр. чл.415, ал.1 ГПК, вр. чл.92, ал.1 ЗЗД, предявени от „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК" АД, ЕИК 813071350, че ответникът Ч.А.З., ЕГН XXXX дължи на „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК" АД сумата 8030,92 лв. – непогасена главница на задължение по Договор за кредит Експресо № 260443/14.01.2011 г., сключен между страните, ведно с обезщетение за забавата в размер на законната лихва от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение – 23.01.2015 г., до окончателното изплащане на сумата, сумата 2815,78 лв. – мораторна неустойка от 06.03.2013 г. до 21.01.2015 г. върху претендираната главница.

ОСЪЖДА Ч.А.З. да заплати на „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК" АД сумата 1472,34 лв. разноски по делото за първата инстанция, както и сумата 220.28 лв. разноски по заповедното производство.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред СГС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

РАЙОНЕНСЪДИЯ: