РЕШЕНИЕ

гр.С., 07.03.2016 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. районен съд, ГО, 28 с-в, в публично съдебно заседание на седми април две хиляди и шестнадесета годинав състав:

РАЙОНЕНСЪДИЯ: БОРИС ДИНЕВ

при секретаря А.М, като разгледа докладваното отсъдиятагр.дело № 24495 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба на „Топлофикация С." АД против Б.И.БАЛИМЕЗОВ, ЕГН XXXX и С.В.Б., ЕГН XXXX, и двамата с адрес ГР.С., ЖК Л., БЛ.42, , ЕТ.17 АП.75.

Ищецът твърди, че между него и ответниците е възникнало договорно правоотношение с предмет - доставка на топлинна енергия за битови нужди, като последния има качеството на потребител по смисъла на § 1, т.42 от ДР на ЗЕ по отношение на имот на адрес ГР.С., ЖК Л. 1, БЛ.12, ВХ. Б, АП.11, аб.№ 165899. В исковата молба се сочи също, че за периода от 1.5.2013г. до 30.4.2014 г., ищцовото дружество е доставило топлинна енергия на насрещната страна, но ответниците не се заплатили дължимата за това цена в общ размер на 2 711.12 лв., за което били издадени и фактури. Поради това ищецът депозирал заявление по реда на чл.410 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение за посочените суми, като било образувано гр.д. № 3938/2014 по описа на СРС, ГО, 28 с-в. Районният съд уважил заявлението в цялост, като издал заповед за изпълнение на парично задължение срещу ответниците за сумата от по ? от2 488.86 лв. главница за периода от 1.5.2013 г.до 30.4.2014 г. и по ? от222.26 лв. - лихва за забава за периода от 30.6.2013 г.до 14.1.2015 г. В законоустановения двуседмичен срок от връчване на препис от заповедта, длъжникът депозирал възражение срещу дължимостта на претендираните суми.

Ето защо търговското дружество предявява срещу Б.И.БАЛИМЕЗОВ, ЕГН XXXX и С.В.Б., ЕГН XXXX, и двамата с адрес ГР.С., ЖК Л., БЛ.42, , ЕТ.17 АП.75 иск с правна квалификация 415, ал.1 от ГПК чл.79, ал.1 от ЗЗД за признаване за установено между страните, че ответниците дължат неизплатената цена за доставената топлинна енергия за имот на адрес ГР.С., ЖК Л. 1, БЛ.12, ВХ. Б, АП.11, аб.№ 165899 за периода от 1.5.2013г. до 30.4.2014 г. в размер на по ? от2 488.86 лв., иск с пр. квалификация чл.415, ал.1 от ГПК вр. чл.86, ал.1 от ЗЗД за признаване за установено между страните, че ответниците дължат сумата от по ? от222.26 лв. - лихва за забава за периода от 30.6.2013 г. до 14.1.2015 г. върху главницата, ведно със законната лихва върху главницата считано от 24.1.2015 г. до окончателното заплащане на задължението. Претендира и направените по делото разноски.

Ответникът не депозира отговор.

В исковата молба е направено искане и за привличане на трето -лице помагач на страната на ищеца - "Т. С." ЕООД, гр. С. като правния интерес от искането е обосновано с обстоятелството, че за отопляемия обект има въведено дялово разпределение, което се извършва от посоченото дружество.

С определение по делото е конституирано трето лице помагач "Т. С." ЕООД, гр. С.

В съдебно заседание ищецът чрез процесуалния си представител поддържа иска, прави искане за неприсъствено решение.

В съдебно заседание ответниците не се явяват и не изпрашат представител.

Третото лице помагач не изпраща представител в открито съдебно заседание и не взема становище по иска.

Съдът, след като прецени поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните съобразно разпоредбите на чл.235, ал.2 и ал.3 от ГПК, установи следното от фактическа страна:

Видно от приложеното гр.д. № 3938/2014 по описа на СРС, ГО, 28 с-в ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение за претендираните в исковата молба суми. Ответникът е подал възражение в 14-дневния срок от съобщението, поради което и е предявен настоящия иск за установяване на дължимостта на посочените в заявлението за издаване на заповедта за изпълнение суми.

НАМИРА, че доколкото ответниците са редовно призовани за днешно съдебно заседание, не се явяват и не изпращат представител, не са направили искане за разглеждане на делото в тяхно отсъствие, видно от приетия в днешно съдебно заседание като доказателство по делото протокол за неосигурен достъп за процесния период не са дали достъп до имота си, представено е дялово разпределение, видно от представения с исковата молба нотариален акт № 168, том IV, peг. № 14008, нот. дело 729/2012 г. по описа на нот. Ц. С., peг. № 030, район на действие СРС ответниците имат право на ползване върху имота, то искът се явява вероятно основателен, поради което и молбата за постановяване на неприсъствено решение следва да бъде уважена

С оглед изхода на делото на ищеца се следват направените разноски, а именно 100 % от разноските в заповедното производство а именно 54.22 лв. за държавна такса и 300.00 лв. разноски за процесуално представителство които следва да бъдат присъдени в настоящето дело.

Общият размер на присъдените на осн. чл.78, ал.1 от ГПК по делото на ищеца разноски изчислени съобразно уважената част от иска възлиза насумата 515.11 лв. разпределени по вид както следва:

С оглед изхода на делото и направеното искане на осн. чл.78, ал.1 от ГПК на ищеца се присъждат съобразно уважената част от исковете направените в настоящето исково производство разноски за държавна такса а именно сумата от95.33 лв.

С оглед искането за присъждане на разноски за юрисконсулт се присъждат такива върху минималния размер по Наредба №1 а именно сумата 419.78 лв. на осн. чл.78, ал.8 от ГПК, вр, чл.7, ал.2 от Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения ( Обн. ДВ. бр.64 от 23 юли 2004г., изм. ДВ. бр.2 от 9 януари 2009г.).

Дължими и присъдени разноски на ответника:

С оглед изхода на делото на ответника не се следват разноски.

Предвид изложените съображения, съдът

РЕШИ:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с пр. осн. чл.415, ал.1 от ГПК, вр. чл.79, ал.1 от ЗЗД, предявен от "Топлофикация С." EАД, гр. С. , ЕИК 831609046, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. Я. №23, представлявано от изпълнителния директор С.П.Ц., че Б.И.БАЛИМЕЗОВ, ЕГН XXXX и С.В.Б., ЕГН XXXX, и двамата с адрес ГР.С., ЖК Л., БЛ.42, , ЕТ.17 АП.75 дължат на "Топлофикация С." EАД, гр. С. , ЕИК 831609046, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. Я. №23, представлявано от изпълнителния директор С.П.Ц. сумата от по ? от2 488.86 лв. доставена топлинна енергия за имот на адрес ГР.С., ЖК Л. 1, БЛ.12, ВХ. Б, АП.11, аб.№ 165899 за периода от 01.5.2013 г.до 30.4.2014 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 24.1.2015 г. до окончателното й изплащане.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с пр. осн. чл.415, ал.1 от ГПК, вр.. чл.86, ал.1 от ЗЗД, предявен от "Топлофикация С." EАД, гр. С. , ЕИК 831609046, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. Я. №23, представлявано от изпълнителния директор С.П.Ц., че Б.И.БАЛИМЕЗОВ, ЕГН XXXX и С.В.Б., ЕГН XXXX, и двамата с адрес ГР.С., ЖК Л., БЛ.42, , ЕТ.17 АП.75 дължи на "Топлофикация С." EАД, гр. С. , ЕИК 831609046, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. Я. №23, представлявано от изпълнителния директор С.П.Ц. сумата от по ? от 222.26 лв. - лихва за забава за периода от 30.6.2013 г. до 14.1.2015 г.

ОСЪЖДА Б.И.БАЛИМЕЗОВ, ЕГН XXXX и С.В.Б., ЕГН XXXX, и двамата с адрес ГР.С., ЖК Л., БЛ.42, , ЕТ.17 АП.75 да заплати на "Топлофикация С." EАД, гр. С. , ЕИК 831609046, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. Я. №23, представлявано от изпълнителния директор С.П.Ц. сумата от 54.22 лв. разноскиза държавна такса и 300.00 лв. разноски за процесуално представителство по гр.д. № 3938/2014. по описа на СРС, ГО, 28 с-в. на осн. чл.78, ал.1 от ГПК.

ОСЪЖДА Б.И.БАЛИМЕЗОВ, ЕГН XXXX и С.В.Б., ЕГН XXXX, и двамата с адрес ГР.С., ЖК Л., БЛ.42, , ЕТ.17 АП.75 да заплати на "Топлофикация С." EАД, гр. С. , ЕИК 831609046, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. Я. №23, представлявано от изпълнителния директор С.П.Ц. сумата от 515.11 лв. разноски по делото на осн. чл.78, ал.1 от ГПК.

Решението е постановено при участието на "Т. С." ЕООД, гр. С., със седалище и адрес на управление град С., р-н С., Пощенски код: 1111, ул. П.Г.П. N. 3.

Р. е о. и н. п. н. о..

П. о. р. да се изпрати на страните.

РАЙОНЕНСЪДИЯ:

Решение по гр. д. № 24495 по описа на СРС, І ГО, 28-ми с-в за 2015 г., стр.3 от 3

Решение по гр. д. № 24495 по описа на СРС, І ГО, 28-ми с-в за 2015 г., стр.6 от 3