currdb:
Решение от 28.03.2016 по гр. д. 49191/2013 на СРС

Р Е Ш Е Н И Е№….

гр.С., 28.03.2016г.

ВИ М Е Т ОН АН А Р О Д А

С. районен съд, ІІ-ро гражданско отделение, 74 - ти граждански състав, в публично заседание на шести октомври през две хиляди и петнадесета година в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Атанас НИКОЛОВ

при секретаря Кристиян Колев, като разгледа докладваното от районния съдия гр.д.№ 49 191 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

Производство е за делба,като е във фазата по допускането й.

В исковата молба се навеждат доводи за съсобственост по отношение на недвижимите имоти описани в нея. Твърди се, че не може да се извърши доброволна такава, поради което се иска постановяване на съдебно решение.

В срока за отговор не е постъпил такъв.

От събраният по делото доказателствен материал, съдът прие за установено следното от фактическа страна.

Предмет на делбеното производство са следните недвижими имоти:

1. Л. с площ от 0,495 дка, находища се в землището на с.Б., местност "Кукул", с идентификационен номер 048047, съгласно скица № К03313/12.07,2013г. на Общинска служба "Земеделие"-П.;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.7008.27 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51 / 03.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 4942 кв.метра, с административен адр...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!