currdb:
Решение от 07.04.2016 по гр. д. 53940/2015 на СРС

РЕШЕНИЕ

№………………….

гр. С., 07.04.2016 г.

С. РАЙОНЕН СЪД, ІІ ГО, 63-ти състав, в откритосъдебно заседание на деветнадесети януари две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Светлана Бъчева

и при участието на съдебен секретар Юлияна Янчева, като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 53940/2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по предявен от В. Й. Й. с ЕГН: XXXX против Р. Й. Й. с ЕГН: XXXX и М. И. Й. с ЕГН иск по чл.34 ЗС - за делба на недвижим имот, представляващ СГРАДА с идентификатор 11394.1796.1142.1, находяща се в с. В., община Столична, обл. С. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/03.01.2011 г. на ИД на АГКК; адрес на имота: СО, район Витоша, с.В., ул.В. г. №5; брой етажи - 2, предназначение на сградата: жилищна - еднофамилна; площ: 117 кв.м, и С. ПОСТРОЙКА с идентификатор 11394.1796.1142.2, заедно с дворното място, в което са построени, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11394.1796.1142, находящ се в с. В., община Столична, обл. С. /столица/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/03.01.2011 г. на ИД на АГКК; адрес на имота: СО, район Витоша, с.В., ул.В. г. №5, площ: 539 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизиран...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!