currdb:
Решение от 15.04.2016 по гр. д. 2523/2015 на СРС

Р Е Ш Е Н И Е

№ ІІІ-82-130

гр. С., 15.04.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, III ГО, 82 състав, в публично съдебно заседание

на тридесети ноември през две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:РАЙНА СТЕФАНОВА

при секретаря Илиана Станева, като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 2523 по описа за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба на Р. К. П., с ЕГН XXXX, с постоянен адрес: гр.С., ж.к. „Д.“, бл.44, вх.Б, ет.1, ап.39 чрез адв.С. М. от САК, със съдебен адрес: гр.С., ул.“Д. Т.“, № 1, вх.В, ет.1, ап.1, с която е предявен положителен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК срещу М. И. Галовски“, с ЕГН XXXX, с адрес: гр.С., ул.“Р. д.“, № 2, вх.Б, ет.1, ап.17,за признаване за установено правото на собственост върху процесния недвижим имот апартамент № 39, находящ се в блок 44, вх.Б, ет.1, ж.к. „Д.“, гр.С., на основание изтекла в полза на ищцата придобивна давност.

В исковата молба се сочи, че ищцата владее от 10.06.1998 година апартамент № 39, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.1603.5800.1.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-38 от 10.07.2012 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.С., район „Студентски“...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи