currdb:
Решение от 09.05.2016 по гр. д. 30004/2013 на СРС

С. районен съд, Второ гражданско отделение, 55-ти състав,

Решение от 09.05.2016 г. по гр. д. № 30004/2013 г.

РЕШЕНИЕ № II-55-___

гр. С., 09.05.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, Второ гражданско отделение, 55-ти състав, в публично съдебно заседание, на дванадесети април две хиляди и шестнадесета година, в състав:

Районен съдия: Гергана ТРОЯНОВА

при участието на секретаря Виолета Делчева, като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 30004 по описа за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.341 и сл. от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

При проверка на материалите по делото, съдът намира от фактическа страна следното:

Производството е по втора фаза на съдебната делба – извършване на делбата и ликвидиране на съществуващата съсобственост. Предмет на делбата са следните имоти:

1) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1383.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. С., район „Н.“, м. „бул. С. Д.“, ул. „Е. С.“ № 98, с площ 453 кв.м., при съседи - поземлени имоти с идентификатори 68134.1383.2086, 68134.1383.35, 68134.1383.2007, 68134.1383.774, 68134.1383.33.2) СГРАДА с идентификатор 68134.1383.34.1 по кадастралната карта и кадастралнит...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!