currdb:
Решение от 25.05.2016 по гр. д. 44568/2015 на СРС

Решение погр. д. № 44568/2015г. по описа на СРС, 34 гр. с-в стр.3 от 3

РЕШЕНИЕ

25.05.2016г., гр. С.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

С. РАЙОНЕН СЪД, I Гражданско отделение, 34-ти състав, в открито съдебно заседание на осемнадесети май две хиляди шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛИ АНАСТАСОВА

при участието на секретаря Коя Кръстева, като разгледа докладваното от съдия Анастасова гражданско дело № 44568 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Дял І, глава ХІІ от ГПК.

Образувано е по предявен от Р. К. Р. и К. К. Р. срещу „Соф Стар 9“ ЕООД конститутивен иск с правна квалификация чл.87, ал.3 ЗЗД за разваляне на договор, сключен на 01,03,2012г. с нотариален акт № 43 т.1 рег.1147 д.37 от 2012 г. на нотариус В. В. № 268 в регистъра на НК, вписан в АВ под № 21 T.XV за 2012 г., между К. М. Р. с ЕГН XXXX и Р. Д. Р. с ЕГН XXXX като собственици на следния недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 68134.4328.5703 в град С., район Овча купел, кв. Горна баня, ул."Р." № 2, с площ 530 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) при граници: имоти с №№ 68134.4328.5701, 68134.4328.5702, 68134.4328.1523 и 68134.4328.1571, от една страна и от друга ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.