currdb:
Решение от 18.05.2016 по гр. д. 40742/2014 на СРС

РЕШЕНИЕ

гр.С.,

№6748/18.05.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, ГО, 125 състав, в открито съдебно заседание надванадесети май през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

Районен съдия: Зорница Езекиева

при секретар Надежда Игнатова, като разгледа докладваното от съдията гр. д. №40742/2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е първоинстанционно, по реда на ГПК от 2007г.

Съдът е сезиран с искова молба, подадена от „П. ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД , против Т. С. Ц. и Р. С. К., изпратена по подсъдност от СГС. Ищецът излага в исковата молба, че ответникът Т. Ц. е негов длъжник по силата на сключен Договор за издаване на револвираща международна кредитна карта с чип и предоставяне на овърдрафт по разплащателна сметка, с който му бил предоставен банков кредит в размер на 3 000лева, а защото ответникът не е погасявал задълженията си по договора в уговорените срокове, кредитът е бил обявен за изцяло и предсрочно изискуем и ищецът пристъпил към принудително събиране на вземането си, като към 23.01.2009г., задължението на ищеца Т. Ц. било в размер на 3 692,97лв. (три хиляди шестстотин деветдесет и два лева и деветдесет и седем стотинки). Посочва, че на основание чл.417 от ГПК на 20.02.2009г. С. районен съд, издава заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.