Решение № І-25-176от 07.03.2016г.по адм.дело № 25393/2014 г. на СРС, І ГО, 25 състав, стр.2

Р Е Ш Е Н И Е

№ І-25-176

гр. С., 07.03.2016г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

С. РАЙОНЕН СЪД, І ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 25 състав, в публично заседание на десети декемвридве хиляди и петнадесета година в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ:АЛБЕНА БОТЕВА

при секретаря А.М, като разгледа докладваното от съдията адм. дело № 25393 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано е по жалба с вх.94 КК/19/13.03.2014г., заведена в Регистратурата на СРС с вх. № 7229/14.05.2014г., предявена от Б.Г.Т., с ЕГН: XXXX, с адрес: гр. С., ж.к. „С. Т.“, бл.371, вх. Б, ет.3, ап.29, срещу Заповед № РД – 15 – 025 от 17.02.2014г. на Областния управител на област С., с която е одобрен план на новообразуваните имоти в М 1:1000 за обекти в землището на с. В., район „Нови И.“, Столична община, в частта относно имот по ПНИ 5964.91, стар № 294, к.л. Б-14-6-Г, с площ от 920 кв.м.

Жалбоподателят сочи, че парцел 294 (стар), 5964.91 (нов) е бил предоставен на наследодателя му Г.Б.Т. за ползване на основание ПМС 21, преди повече от 40 години. С решение от 12.12.1995г. по адм. дело №АХ-555/95г. по описа на СГС, ІІІ А отделение, била обявена за нищожна заповед № РД-16-300 от 21.06.1994г. на кметския наместник на ТОА „Нови И.“ и било наредено да се издаде скица и оценка на имота, включително на изградената вила. С приетия план на новообразуваните имоти на с. В., парцелът бил предоставен на наследниците на С.Г.М.

Жалбоподателят излага подробни съображения, че в обжалваната част Заповед № РД–15–025/17.02.2014г. е издадена в нарушение на процесуалния и материалния закон. Жалбоподателят сочи, че се легитимира като собственик на имота с нотариален акт за собственост върху недвижим имот, като впоследствие (на 21.05.2014г.) го е продал на Х.С.Н.

Жалбоподателят твърди, че решение № 4000 от 15.07.1994г. на ОСЗ „Нови И.“ не съществува, а евентуално е нищожно. Представеното решение № 403/10.07.2013г. на ОСЗ „Нови И.“ касаело съвсем различен имот, което се установявало от заключението по съдебно – техническата експертиза. Моли, Заповед № РД–15–025/17.02.2014г., да бъде отменена в обжалваната част. Претендира направените по делото разноски.

Ответникът - Областен управител на Област С., чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като неоснователна и недоказана. Счита, че издаденият административен акт е правилен и законосъобразен. Моли, жалбата да бъде оставена без уважение. Претендира присъждането на юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна С.И.И. оспорва жалбата като недопустима, евентуално като неоснователна. Оспорва активната легитимация на жалбоподателя и твърде, че последният не може да се позовава на две придобивни основания в рамките на адмитистративното и съдебното производство.

Заинтересованите страни СО – район „Нови И.“, И.С.С.,И.И.Д., М.И.И., М.Е.Р. и К.Е.С. не изразяват становище по жалбата.

Съдът приема от фактическа страна следното:

С решение от 12.12.1995г. по адм. дело №АХ-555/95г. по описа на СГС, ІІІ А отделение, е обявена за нищожна заповед № РД-16-300 от 21.06.1994г. на кметския наместник на ТОА „Нови И.“, с която е отказано на Г.Б.Т. да бъде изготвена оценка на предоставен за ползване имот по пар.4 ЗСПЗЗ. Със същото решение, преписката е изпратена на кмета на СГО за произнасяне по същество. Решението е влязло в сила на датата на постановяването му (12.12.1995г.), тъй като не подлежи на обжалване.

На 17.07.2004г., Г.Б.Т. е починал и е оставил за свои наследници по закон жалбоподателя в настоящото производство Б.Г.Т. (син) и Ж.Г.Т. (дъщеря) – видно от удостоверение за наследници, изд. от СО – район „И.“.

По делото е представена Служебна бележка, с рег. индекс 55 от 08.05.2006г., издадена отКметство с. В., в която е посочено, че Г.Б.Т. притежава място по 21 ПМС в с. В., Вилна зона м. „Бачище“ под № 163 в списъка на кметство Войняговци.

Със заповед № РД-46-494 от 22 август 2003г. на МЗГ и Заповед № РД-02-14-454 от 22 август 2003г. на МРРБ, на основание чл.28, ал.11 ППЗСПЗЗ, във вр. с пар.4к, ал.4 ЗСПЗЗ, са определени техническите изисквания и условия за контрол към плановете по пар.4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ (публикувани в ДВ и представени по делото като извлечение от неофициален раздел на ДВ, бр.83/2003г.).

С.З № РД-15-059/16.05.2012г. на Областния управител на област С. е назначена комисия с посочен поименен състав, със задача да разгледа исканията и възражения, постъпили в 30-дневен срок от обнародване на обявата за приемане на плана на новообразуваните имоти за обекти в землището на с. Войняговци, да отрази уважените искания и възражения в окончателния проект на плана и да извърши проверка и приемане след отразяване на постъпилите искания и възражения. Заповедта е изменена със Заповед № РД-15-059/09.07.2013г. на Областния управител на област С.;

С.З № РД-15-095/02.06.2010г. на Областния управител на област С. е назначена комисия с посочен поименен състав, със задача: да извърши проверка и приемане на етап изготвяне на ПНИ и придружаващата го документация.

С Протокол № 1 от 08.06.2010г. за приемане на помощен план и план на новообразуванитеимоти за земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в графичен и цифров вид в М 1:1000 на обекти вземлищетона с.Войняговци, район "Нови И.", Столична община,утвърден от Областния управител на област С., комисията, назначена със Заповед № РД-15-095/02.06.2010г. е констатирала, че помощният план не отговаря на изискванията на ПНИ е отказала да го приеме.

С решения, обективирани в Протокол № 1.2 от 03.02.2011г.и Протокол № 1.3 от 26.05.2011г.,комисията, назначена със Заповед № РД-15-095/02.06.2010г. е приела съответно помощния план (с изключение на отделни обекти) и плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 в графичен вид и придружаващата го документацияза обекти в землището на с. В., район „Нови И.“, Столична община.

Протокол № 2 от 05.04.2013г. (утвърден от Областния управител на област С.) касае разглеждането на писмени искания и възражения по помощен план и план на новообразуваните имоти, изработен на основание §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с чл.28 от ППЗСПЗЗ за обекти в землището на с.В., СО - район „Нови И.". В Протокол № 2 са изложени подробни съображения относно правоимащите лица по пар.4а и пар.4 б от ПЗР на ЗСПЗЗ, предпоставките за трансформацията на правото на ползване в право на собственост, процедурите за оценяване на земеделските земи, както и приложението на чл.28 от ППЗСПЗЗ.

В изпълнение на решенията по Протокол № 2 от 05.04.2013г., комисията е разгледала постъпилите писмени искания и възражения по помощен план и план на новообразуваните имоти, изработен на основание §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с чл.28 от ППЗСПЗЗ за обекти в землището на с.В., СО - район „Нови И." и в представения по делото Протокол № 2.1 от 20.11.2013г. ( утвърден от Областния управител на област С.) е обективирала решенията си.

Комисията е разгледала и възражение № ПВ-155/12.08.2011г. на Б.Г.Т., с което е поискано признаване право на собственост и вписване в регистъра към ПНИ за имот № 5964.91 местност „Бачището“. Решението по т.155 (лист 60 от делото) на комисията е: „Не се уважава. Правоимащо е лицето, чието право на ползване се трансформира, преобразува в право на собственост чрез заплащане на цената на земята. От събраните документи се установи, че лицето няма документи за плащане на земята. Процедурата не е довършена от района, независимо от съдебното решение“.

С решение по протокол № 3 от 30.01.2014г. относно разглеждане на материали за ПНИ след отразени възражения, изработен на основание §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с чл.28 от ППЗСПЗЗ за обекти в землището на с.В., СО- район „Нови И.", комисията е приела представените материали по договор „Изпълнение на технически дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ“, относно земи по пар.4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището на с. Войняговци, СО – район „Нови И.“ на етап План на новообразуваните имоти след отразени възражения и е предложи на Областния управител да издаде Заповед за одобряване на П. на новообразуваните имоти за посоченото землище.

С.З РД-15-025/17.02.2014г, Областниятуправител на област С. е одобрил План на новообразуваните имоти в М 1:1000 за обекти в землището на с. В., район „Нови И.“, Столична община.

Заповедта е обнародвана в неофициален раздел на ДВ, бр.17/28.02.2014г. и в 2 бр. ежедневници.

Видно от извадка от Регистъра на новообразуваните имоти в с. Войняговци, като собственик на имот по ПНИ 5964.91, стар № 294, с площ от 942 кв.м. е посочен С.Г.М., на основание решение № 4000/15.07.1994г. на ОЗС „Нови И.“.

По делото е представен нотариален акт за собственост върху недвижим имот на основание давностно владение от 31.10.2013г. - № 85, том І, рег. № 5367, дело № 74/2013г. по описа на нотариус с рег. № 432 от РНКРБ, с който Б.Г.Т. е признат за собственик, на основание давностно владение на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Войняговци, СО – район „нови И.“, с площ от 937 кв.м., съставляващ имот пл. № 294, заснет в кад.лист номер Б-14-6-Г, заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА.

На 21.05.2014г., Б.Г.Т. е продал на Х.С.Н. правото на собственост върху въпросния ПИ с пл. № 294. Договорът за покупко-продажба е сключен във формата на представения по делото нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 91, том І, рег. № 3061/2014г. по описа на нотариус с рег. № 404 от РНКРБ.

По делото е представено решение № 403/10.07.2013г. на ОСЗ „Нови И.“, с което на наследниците на С.Г.М. е признато правото на собственост върху Н. от 1.500 дка, шеста категория, находяща се в терен по пар.4 на село Войняговци, местността Русия, заявен с пореден № 14 от заявлението и установен от Емлячен регистър.

Видно от удостоверение за наследници, издадено на 16.09.2013г., С.Г.М. е починал през 1944г. и заинтересованите страниС.И.И., И.И.Д., М.И.И., М.Е.Р. и К.Е.С. са негови наследници по закон.

Видно от писмо с изх. № ПД-12-151/03.12.2015г. на ОСЗ „Нови И.“, в преписка с вх. № 03403/10.02.1992г. няма намерен оригинал на решение № 4000/15.07.1994г.

По делото е прието заключението по извършената от вещото лице доц. д-р инж. В.И.К., съдебно-техническа експертиза, което не е оспорено от страните по делото и което съдът изцяло кредитира.

Вещото лице по СТЕ, след като се е запознало с материалите по делото, направило е справкив Техническа служба на СО - район „Нови И.", отдел „Кадастър и регулации", сайта на общинската фирма „Г.-С." ЕООД и др., и е направило оглед на място, е констатирало, че процеснияг поземлен имот (ПИ) с идентификатор 11884.5964.91 и стар пл. № 294, м. „Бачище" (или м. „Прелозите", или м. „Русия") в землището на с. В.,кад. лист № Б-14-6-Г, попада в урбанизирана, но неурегулирана територия.

Вещото лице е констатирало, че с решение № 403/10.07.2013г. на ОСЗ „Нови И.“, на наследниците на С.Г.М. е признато правото на собственост върху Н. от 1.500 дка, но поради това, че имотът е описан без съседи, без скица, неговото идентифициране е невъзможно.

От огледа на място, вещото лице е установило, чеграниците и застрояването в процесния имот са отразени вярно и пълно на обжалванияПНИ.

Вещото лице е посочило, че вилната зона „Русия" е частично идентична с местността „Русия", като вилната зона „Русия" обхваща и други местности и подместности. Процесният ПИ попада във в.з. „Русия", но е описван в различни местности, като „Прелозите", „Бачище", „Русия" и др. Според ВЛ, от извадката от „Списък на имотите, съществували преди образуване на ТКЗС и ДЗС за с. В.", е видно, че ПИ със стар идентификатор 501.365 в м. „Русия" е описана нива с площ 1,637 дка. С Решението на ПК 4000/15.07.1994 г. се признава нива с площ от 1,500 дка. ПИ с идентификатор 5964.91 по ПНИ е с площ от 920 кв.м. ПИ със стар кад. № 294, кад.л. № Б-14-6-Г е с графична площ от 937 кв.м. Така описаните 4 различни площи на процесния ПИ са със съществени разлики, които варират от 17 кв.м до 919 кв.м, не е възможно да бъдат обяснени при наличните факти, обстоятелства, документи и скици. Възможно обяснение за част от разликата в площта на процесния ПИ би могло да бъде, че наличният път от югоизточната граница на ПИ е върху част от ПИ, но тази хипотеза не се доказва с наличните семантични и графични материали за имота и пътя.

Вещото лице е констатирало и установеният със събраните по делото писмени доказателства факт, а имено, че поради невзимане предвид предоставянето на процесния ПИ по 21 ПМС на Г.Б.Т. и поради незавършената процедура по заплащането на земята, не е имало новообразуване на ПИ с площи над 600 кв.м и над 1000 кв.м.

На ВЛ по СТЕ Решение на ПК - ОСЗ „Нови И." № 4000/15.07.1994 г. не е било предоставено, като същото не е и представено по делото.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Предмет на настоящото производство е Заповед № РД – 15 – 025 от 17.02.2014г. на Областния управител на област С., с която е одобрен план на новообразуваните имоти в М 1:1000 за обекти в землището на с. В., район „Нови И.“, Столична община, в частта относно имот по ПНИ 5964.91, стар № 294, к.л. Б-14-6-Г, с площ от 920 кв.м.

Съдът приема, че жалбата е подадена от процесуално легитимирана страна, в рамките на преклузивния прок, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

Съгласно § 4 к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за земите, предоставени на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ се изработва помощен план и план на новообразуваните имоти като плана по ал.1, съдържа данни както за имотите, предоставени за ползване, така и за имотите, съществували преди образуването на ТКЗС и ДЗС. Според § 4 к, ал.4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съдържанието на плановете по ал.1 и реда за тяхното изработване, приемане и съобщаване на заинтересованите лица се определят с правилника за прилагане на закона.

В одобрения от областния управител план на новообразуваните имоти се нанасят имотите на три категории лица: 1. ползватели, на които по предвидения законов ред правото на ползване се е трансформирало (преобразувало, превърнало) в право на собственост чрез заплащане цената на земята по някоя от предвидените от законодателя процедури; 2. бивши собственици на имотите или техните наследници, с признато или възстановено от поземлена комисия, от общинска служба по земеделие и гори или от общинска служба по земеделие право на собственост върху земеделска земя, попадаща в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и 3. настоящи собственици, които се легитимират като такива с надлежен документ за собственост - било като преобретатели от първите две категории, било на самостоятелно основание като собственици на имоти, които никога не са били внасяни или включвани в ТКЗС, ДЗС и други, образувани въз основа на тях селскостопански организации, тоест тези, които никога не са изгубвали своята собственост.

В ПНИ на всеки правоимащ по § 4а и § 4б се определя имот в съответствие с изискванията на § 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ. Правоимащо е лицето, чието право на ползване се е трансформирало (преобразувало, превърнало) в право на собственост чрез заплащане цената на земята по който и да е от предвидения за това ред - по § 5 от ПЗР на ППЗСПЗЗ (ДВ, бр.34/1992 г., понастоящем с променена редакция); по § 30 от ПЗР на ПМС № 121/1997 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ (ДВ, бр.28/1997 г.) или по § 62 от ПЗР на ПМС № 456/1997 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ (ДВ, бр.122/1997 г.). Четвърти ред е предвиден в § 31 от ПЗР на ПМС № 234/1999 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ (ДВ, бр.113/1999 г.), като тази процедура касае оценката след влизане в сила на плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, респ. по чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ. Поредна възможност за заплащане стойността на земята от ползвателите, респ. техните наследници е предвидена в § 29 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 9.02.2007 г.). На такова лице се предоставя задължително имот в рамките на ограниченията по § 4з, ал.1 ПЗР на ЗСПЗЗ - до 600 кв. метра по § 4а, ал.1 и до 1000 кв. метра по § 4б, ал.1. Разликата над посочените размери до фактически ползваната земя се възстановява на бившите собственици и то само когато може да се образува нов имот с размер не по-малък от 250 кв. метра. Ако не може да се образува нов имот, разликата остава в имота, който е определен за ползвателя и се заплаща от него (ползвателя) на собственика по реда на § 31 от ПЗР на ПМС № 234/1999 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ.Тъй като планът на новообразуваните имоти се изготвя за земи, попадащи в територии (терени, зони) по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ, законодателят е дал предимство не на собствениците, а на ползвателите, като процедурата по преобразуването на правото им на ползване в право на собственост трябва да е приключила, а не висяща или предстояща.

От изложеното следва, че площта на имота на ползвателите и на собствениците се определя с плана на новообразуваните имоти, докато площта на имота на третата категория лица е определена с документа им за собственост и ПНИ трябва да се съобрази с придобитите им права, тоест със съществуващото право на собственост върху имота и не може да променя неговата площ.

В настоящия случай, не се установява, че жалбоподателят (или наследодателят му) е „ползвател, чието право на ползване се е трансформирало в право на собственост чрез заплащане цената на земята“. Служебната бележка, издадена от Кметство с. В. не е категорията актове, които е в състояние да удостовери, че „притежава по 21 ПМС място“, тъй като правото на собственост възниква и се удостоверява от предвидени в закона юридически факти, длъжностни лица и документи, сред които не е въпросната служебна бележка.

Към 17.02.2014г. – датата на издаване на Заповед № РД–15–025/17.02.2014г.,жалбоподателят Б.Г.Т. се е легитимирал като собственик на процесния имот по ПНИ 5964.91, стар № 294 по силата на нотариален акт за собственост върху недвижим имот на основание давностно владение от 31.10.2013г. - № 85, том І, рег. № 5367, дело № 74/2013г., с който Б.Г.Т. е признат за собственик, на основание давностно владение на ПИ, находящ се в с. Войняговци, СО – район „нови И.“, с площ от 937 кв.м., съставляващ имот пл. № 294, заснет в кад.лист номер Б-14-6-Г, заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – т.е. жалбоподателят е попадал в третата категория лица. Впоследствие, с договора за покупко-продажба от 21.05.2014г., Б.Г.Т. е продал на Х.С.Н. процесния имот ипоследната се лигитимира като собственик на имота с представения по делотонотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 91, том І, рег. № 3061/2014г.

От друга страна, по делото не е представено решение № 4000/15.07.1994г. на ОЗС „Нови И.“, на основание на което С.Г.М. е бил посочен като собственик на имот по ПНИ 5964.91, стар № 294, с площ от 942 кв.м. в Регистъра на новообразуваните имоти в с. Войняговци. Не се установява и идентичност между процесния имот и Н. от 1.500 дка, правото на собственост върху която е признато на наследниците на С.Г.М. с решение № 403/10.07.2013г. на ОСЗ „Нови И.“.

Съгласно чл.28, ал.4, изр. трето от ППЗСПЗЗ данните за собствеността на новообразуваните имоти се записват в регистър на имотите, който е неразделна част от плана на новообразуваните имоти. Т.е. в регистъра се съдържат данни за характеристиките на образуваните с плана имоти, собствениците и документите, от които същите черпят права. Записванията в регистъра имат само констатиращо значение. Впроизводство по оспорване на заповедта на областния управител за одобряване плана на новообразуваните имоти не могат да бъдат разглеждани материалноправни въпроси във връзка със собствеността върху имотите, тъй като в него не се възстановяват, нито се изменят вещни права. При настъпила колизия между правата на собственици и ползватели, спорът между тях се разрешава по общия исков ред и при успешно проведен граждански процес е налице предвидената в пар.4, ал.8 от ПЗР на ЗСПЗЗ възможност за изменение на влезлия в сила ПНИ.

Административният орган е бил длъжен, обаче, при одобряване на плана на новообразуваните имоти да се съобрази с правата на собствениците, такива, каквито са установени с актовете за собственост, като съобрази императивните изисквания към плана по чл.28 от ППЗСПЗЗ.В конкретния случай административният орган не се е съобразил с акта за собственост на жалбоподателя - нотариален акт за собственост върху недвижим имот на основание давностно владение, а е вписал като собственик наследодателя на част от заинтересованите страни на основание решение на ОСЗ „Нови И.“, което не се установява да съществува, респ. да касае процесния имот.

Следователно изискванията на чл.28, ал.4 от ППЗСПЗЗ не са били спазени, което налага заповедта Заповед № РД – 15 – 025 от 17.02.2014г. на Областния управител на област С., с която е одобрен план на новообразуваните имоти в М 1:1000 за обекти в землището на с. В., район „Нови И.“, Столична община, да бъде отменена в частта относно имот по ПНИ 5964.91, стар № 294, к.л. Б-14-6-Г, с площ от 920 кв.м. и преписката да се върне на административния орган.

Относно разноските: При този изход на спора, право на разноски има жалбоподателя. Възражението за прекомерност на адвокатското възнаграждение е неоснователно, като в тази връзка съдът съобрази фактическата и правна сложност на спора, обема на събраните по делото доказателства и доказателствени средства, проведените открити съдебни заседания (7 бр.) и разпоредбите на Наредба № 4 от 09.07.2004г. за минималните адвокатски възнаграждение. На жалбоподателя следва да се присъди сумата от 1400 лева, в т.ч. платено адвокатско възнаграждсение (1000 лева) и депозит за СТЕ (400 лева).

Така мотивиран, С. районен съд, 25 състав,

РЕШИ :

ОТМЕНЯпо жалба на Б.Г.Т., с ЕГН: XXXX, с адрес: гр. С., ж.к. „С. Т.“, бл.371, вх. Б, ет.3, ап.29, ЗАПОВЕД № РД – 15 – 025 ОТ 17.02.2014г. на Областния управител на област С., с която е одобрен план на новообразуваните имоти в М 1:1000 за обекти в землището на с. В., район „Нови И.“, Столична община, в частта относно имот по ПНИ 5964.91, стар № 294, к.л. Б-14-6-Г, с площ от 920 кв.м. и

ВРЪЩА преписката на Областния управител на област С. за ново произнасяне в частта относно имот по ПНИ 5964.91, стар № 294, к.л. Б-14-6-Г. съобразно указанията, дадени с настоящото решение.

ОСЪЖДА Областния управител на област С.,да заплати на Б.Г.Т., с ЕГН: XXXX, с адрес: гр. С., ж.к. „С. Т.“, бл.371, вх. Б, ет.3, ап.29, сумата от 1400 лева- разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд-С. в 14-дневен срок от връчването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Ключови думи
No law branches!