currdb:
Определение № 254 от 31.01.2017 по адм. д. 3201/2016 на Административен съд - Варна

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ......................... 2017г., гр.Варна

ВАРНЕНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Дванадесети състав, в закрито заседание натридесет и първи януари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

СЪДИЯ: ДАНИЕЛА НЕДЕВА

като разгледа докладваното от съдията адм.дело № 3201/2016г., по описа на Административен съд -Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба  от В.И.В. ЕГН ********** ***, депозирана чрез адв.Р. с посочен съдебен адрес *** срещу мълчалив отказ на Началника на СГКК-Варна за вписване на КРНИ на гр.Варна на съсобственика В.И.В. за ПИ с идентификатор 10135.2526.9625, с адрес гр.Варна, кв.Св.Никола и за издаване на скица за този имот по заявление с вх.№01-329686 от 25.10.2016г. В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност на мълчаливия отказ на компетентния орган да се произнесе по горепосоченото заявление в срок. Сочисе, че е било изпратено писмо от Началника на СГКК-Варна, адресирано и получено от заявителя на 14.11.2016г., с което срокът за изпълнение на заявените услуги е продължен с 14 дни. След справка в СГКК-Варна към 05.12.2016г. заявените услуги не са били изпълнени, а срокът за изпълнението им е изтекъл. В този смисъл твърди, че е формиран мълчалив отказ на Началника на СГКК-Варна и отправя искане за неговата отмяна.

Съдът след преценка...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!