currdb:
Определение № 224 от 31.01.2017 по адм. д. 276/2017 на Административен съд - Пловдив

Определение по Административно дело 276/2017г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 224

гр. Пловдив, 31 януари 2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на тридесет и първи януари, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

 като разгледа административно дело №276 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.215 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).  

            Т.А.А. и А.Х.А.,***, обжалват Заповед №РД-16-1251 от 28.12.2016г. на кмета на Община Пловдив - Район “Централен”, с която, на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ, е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “четириетажна жилищна сграда”, изпълнен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор №56784.520.696 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на град Пловдив, ПИ с №1406 в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-2253,1407,1406,1409,1408 в кв.455Б по плана на “Първа градска част”, гр. Пловдив, с административен адрес: ****.

Претендира се отмяна изцяло на акта поради незаконосъобразност и н...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!