currdb:
Определение № 165 от 31.01.2017 по адм. д. 1523/2016 на Административен съд - Бургас

Определение по Административно дело 1523/2016г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№165                             31.01.2017 година                                            гр.Бургас

Административен съд Бургас                                                                                   VІІ-ми състав

на тридесет и първи януари                                           две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: С.Х.,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 1523 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по реда на чл.54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), вр. чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл.57, т.3 от Наредба № 3/28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри отм. ДВ, бр.4 от 13.01.2017г., в сила от 13.01.2017г.), а сега чл.55, т.2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, (обн. ДВ, бр.4 от 13.01.2017г., в сила от 13.01.2017г.).

Образувано е по жалба на „Пенелопа Груп“ЕООД, ЕИК-***, гр.Карнобат, ул.Цанко Церковски ***, против заповед № 18-5399/06.07.2016г...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!