Р Е Ш Е Н И Е № 1464

гр.Бургас, 16.09.2014 г.

Административен съд гр. Бургас, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на шестнадесети септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 1908 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 294 и чл. 298 АПК.

Образувано е по жалба, подадена от А. Ю. З. и З. М. З. на 15.09.2014г. против писмо № БС- 4210-05-442/ 08.09.2014г. на началник ДНСК, с което се възлага принудително изпълнение на Заповед № ДК- 02- ЮИР- 108/ 29.05.2012г. на началника на РДНСК- ЮИР, за премахване на незаконен строеж: „Магазин за железария“ под № 63 от помощната схема, находящ се в УПИ І- 28.20.21, кв. 143, ж.к. „Меден рудник“, гр. Бургас, извършен от А. Ю. З. и З. М. З. НА „Перфект 2013“ ООД и се определят условията за премахване на строежа / дата- 17 и 18.09.2014г. и начин на изпълнение / .

Жалбоподателите считат този акт за нищожен и искат прогласяването му за такъв.

Наред с това, на осн. чл. 297 ал.4 АПК, правят искане за спиране на изпълнението на акта, до разрешаване на въпроса за неговата законосъобразност. Твърдят, че изпълнението на оспореното писмо касае строеж- магазин за железария, в който има складирани стоки, отдава се под наем на трето лице, строежът е масивен и събарянето му ще доведе до претърпяване на значителни и невъзстановими материални вреди.

Съдът, намира оспорването и искането за допустими. Направени са от адресати на оспорения акт и в предвидения от закона срок.

Разгледано по същество оспорването е неоснователно.

Оспореното в това производство писмо, по своя характер представлява постановление по смисъла на чл. 294 от АПК на органа по изпълнението на заповед № ДК- 02- ЮИР- 108/ 29.05.2012г. на началника на РДНСК- ЮИР, което, доколкото не са предвидени особени правила в ЗУТ и Наредба № 13/2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи, подлежи на обжалване по реда на чл. 294 - 298 от АПК.

Няма спор, че заповед № ДК- 02- ЮИР- 108/ 29.05.2012г. на началника на РДНСК- ЮИР, е влязла в сила и е годно изпълнително основание по смисъла на чл. 268, т. 1 от АПК.

На 16.08.2013г., на осн. чл. 277 ал.1 АПК, органът по изпълнението е изпратил до А. Ю. З. и З. М. З. покана за доброволно изпълнение- връчена на 23.08.2013г.

Тъй като действия по доброволно изпълнение на заповед № ДК- 02- ЮИР- 108/ 29.05.2012г. на началника на РДНСК- ЮИР не са били предприети, е започната процедура по принудително премахване на незаконния строеж, при провеждането на която са спазени изискванията на Наредба № 13/ 23.07.2001г. на МРРБ.

След съставяне на изискуемите протоколи и приключване на производството по избор на изпълнител, с оспорения акт като такъв е определен „Перфект 2013“ ООД, на което дружество е възложено изпълнението на заповед № ДК- 02- ЮИР- 108/ 29.05.2012г. на началника на РДНСК- ЮИР.

Съдът, намира за неоснователни и възраженията за нищожност на писмо № БС- 4210-05-442/ 08.09.2014г. на началник ДНСК.

1. Цитираното в жалбата изменение на ЗУТ и Наредба № 13/ 23.07.2001г. на МРРБ, не може да предпостави извод за материална некомпетентност на издателя на оспорения акт. Изменените разпоредби, регламентиращи компетентността са материално правни и действат за в бъдеще, освен ако със закон не е предвидено друго. В случая такова законово предвиждане не е налице.

2. Отделно от това, компетентността на издателя на заповед № ДК- 02- ЮИР- 108/ 29.05.2012г. на началника на РДНСК- ЮИР, е била проверена по съдебен ред.

3. Нормата на чл. 271 ал.1 т.1 АПК, определя изрично компетентния по изпълнението орган. Такъв е административният орган, който е издал или е трябвало да издаде административния акт, освен ако в изпълнителното основание или в закона е посочен друг орган. В случая, съобразно цитираната норма органът по изпълнението е посочен в изпълнителното основание. Заповед № ДК- 02- ЮИР- 108/ 29.05.2012г. на началника на РДНСК- ЮИР изрично предвижда, че „ при неспазване на срока за доброволно изпълнение по т.2 от заповедта, да се извърши принудително премахване на незаконния строеж, по възлагане на органите на ДНСК. . . „. За съда е извън съмнение, че началника на ДНСК е орган на ДНСК и затова, оспореното писмо е издадено в рамките на предоставената му по силата на чл. 271 ал.1 т.1 пр. 3 АПК.

По изложените съображения, съдът намира, оспорването за неоснователно.

Искането за спиране на изпълнението на писмо № БС- 4210-05-442/ 08.09.2014г. на началник ДНСК, съдът счита за недопустимо, тъй като с настоящото решение въпросът за законосъобразността на оспорения акт се разрешава по същество.

Предвид горното и на основание чл. 298 от АПК, ІV състав на Административен съд гр. Бургас,

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от А. Ю. З. и З. М. З. на 15.09.2014г. против писмо № БС- 4210-05-442/ 08.09.2014г. на началник ДНСК, с което се възлага принудително изпълнение на Заповед № ДК- 02- ЮИР- 108/ 29.05.2012г. на началника на РДНСК- ЮИР, за премахване на незаконен строеж: „Магазин за железария“ под № 63 от помощната схема, находящ се в УПИ І- 28.20.21, кв. 143, ж.к. „Меден рудник“, гр. Бургас, извършен от А. Ю. З. и З. М. З. НА „Перфект 2013“ ООД и се определят условията за премахване на строежа / дата- 17 и 18.09.2014г. и начин на изпълнение / .

Решението не подлежи на обжалване.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на А. Ю. З. и З. М. З. за спиране изпълнението на писмо № БС- 4210-05-442/ 08.09.2014г. на началник ДНСК, на осн. чл. 297 ал.4 АПК и прекратява производството по делото в тази му част.

Решението в тази част може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

СЪДИЯ:…………………………………

Ключови думи
No law branches!