Р Е Ш Е Н И Е

№ ...................../ ................ 2014 г гр. Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА, Втори касационен състав, в открито съдебно заседание на четвърти септември две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЙОВА ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ : ИВЕЛИНА ЯНЕВА

НАТАЛИЯ ДИЧЕВА

при секретаря Д.Д. и с участието на прокурора Силвиян И., като разгледа докладваното от съдията Наталия Дичева касационно административно - наказателно дело № 2150 по описа за 2014год., за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Митница Варна, подадена чрез ю.к. К. против Решение №1288/07.05.2014г. по НАХД № 341/2014г. на ВРС, XXXII състав, с което е отменено наказателно постановление № 366/30.12.2013г. на Началника на Митница Варна, с което на „П. Груп”ООД за нарушение по чл.234 ал.1 т.2 ЗМ на основание чл.234 ал.2 т.2 вр.ал.1 т.2 ЗМ е наложена имуществена санкция в размер на 428 288,75лв., представляваща митническата стойност на стоката, предмет на нарушението.

Касаторът твърди в жалбата си, че решението на ВРС е неправилно като постановено в нарушение на закона. Твърди, че съгласно становището на отдел „Тарифна политика” към Митница Варна, стоките по ЕАД № 13BG002005N0023425/20130515, с описание на стоката моторен кораб „JUL”за генерални товари. Стоката е следвало да бъде класирана в тарифна позиция, различна от декларираната по съображения, посочени в жалбата.

В жалбата е посочено, че в решението си първоинстанционният съд не е оценил събраните доказателства и не е стигнал до правилен извод относно наличието на извършено нарушение. Според твърденията в жалбата становището н а Изпълнителна агенция „Морска администрация“ не следва да се кредитира от съда, тъй като морска администрация няма правомощия за прилагането на определен митнически режим.

На следващо място внесената стока отговаря на критериите за „опасен отпадък“, съгласно „Приложение № 3“ от ПЗР на ЗУО. Позовава се на чл.6 ал.1 от Наредба № 3 от 01.04.2004г. за класификация на отпадъците, където срещу код 1601 попадат „излезли от употреба превозни средства от различни видове транспорт“.

Възразява срещу извода на ВРС, че между ответната страна и „Булярд КИ“АД е имало взаимоотношения по извършване на ремонтни дейности. Според съдържанието на договора, същият е за демонтаж, а не за ремонт, което доказва намерението на „П. груп“ООД , че няма намерение корабът да бъде в мореходно състояние.

Ответникът по жалбата „П. Груп“ООД изразява становище за неоснователност на същата и потвърждаване решението на районния съд. Възразява срещу определената квалификация на нарушението по чл.234 ал.2 т.2 от ЗМ. Според процесуалния представител на ответника по делото няма данни, от които да се направи извод, че корабът е опасен отпадък.

Представителят на Окръжна прокуратура Варна дава заключение за основателност на касационната жалба и пледира за отмяна на решението на въззивния съд и потвърждаване на наказателното постановление.

Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.

За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63 пр. посл. ЗАНН във вр. с чл. 218 АПК с оглед посочените касационни основания за отмяна, съдът съобрази следното:

Предмет на проверка в настоящото производство е Решение №1288/07.05.2014г. по НАХД № 341/2014г. на ВРС, XXXII състав. С оспореното решение е отменено горепосоченото наказателно постановление.

Въззивният съд след анализ на доказателствата събрани в хода на административно наказателното производство и в хода на съдебното обжалване приема, че на 14.05.2013г. с митнически манифест №2005/232/1405013, пред Митнически пункт „Пристанище Варна” бил представен моторен кораб „JUL”, IMO 7124403 с получател „П. груп”ООД. На 15.05.2013 г. корабът получил допустимо митническо направление, съгласно чл. 49 ал.1 т.1 от Регламент 2913/92 г. с подаване на ЕАД за допускане за крайно потребление №13 BG002005Н0023425/20130515 с описание на стоката в кл.31 моторен кораб „JUL” за генерални товари IMO № 7124403 с година на производство 1971- RU, дължина- 110,5м, ширина – 13м, газене – 5,5м. Получател на стоката по ЕАД бил „П. груп”ООД, а пряк представител в кл. 14 от ЕАД – „Белс шипинг ейджънси”ЕООД. В кл. 33 от ЕАД – „Тарифен номер” бил посочен номер 8901901000 4999 0000 0000 г., а в кл. 36 „Преференции” на ЕАД бил посочен код 100 /”Нормално тарифно третиране” в съответствие с Приложение № 9 към чл. 8 т.29 от Наредба № Н-17/13.12.2006 г. Към ЕАД били приложени и описани в кл. 44 следните документи, търговски фактури, касаещи платена цена на стоката, коносамент, приемо-предавателен протокол, договор за наем между „П. груп“ООД и „Булярд корабостроителна индустрия“ ЕАД от 15.05.2013 г., декларация за елементите на митническата стойност, декларация от „П. груп”ООД, ме м/к „JUL” няма да бъде използван за развлекателни и туристически цели. Въз основа на декларираните от дружеството данни, както и на основание приложените документи бил оформен режим внос, като „П. груп“ООД било освободено от заплащане на ДДС на основание чл.58,, ал.1, т.8 от ЗДДС.

Към документите по ЕАД е представен сертификат за заличаване – извлечение от регистъра на Морска администрация на Сейнт Винсент и Гренадини, ведно с превод на български език, според който процесния м/к бил отписан и свален от отчет на 16.05.2013г. с причина за отписване – „Продажба за скрап”.

Предвид Сертификата за заличаване с писмо от 21.05.2013г. на Митница-Варна било изискано от „П. груп”ООД да представи документи за регистрация на декларираното плавателно средство, издадено от компетентните органи на РБългария. В отговор с писмо от 29.05.2013 г. от „П. груп” ООД било изискано даване на разрешение да вдигане на стоката във възможно най-кратки срокове, за да може да се извърши неотложен ремонт. Към отговора на „П. груп ”ООД било приложено писмо от ИА „Морска администрация” – Дирекция Варна от 28.05.2013 г. до дружеството – жалбоподател. В писмото било посочено, че процесния кораб е въведен в ПСП „Булярд” като кораб без екипаж, в мореходно състояние.

Впоследствие, поради възникнали съмнения за правилността на посочения код била извършена проверка по реда на последващия контрол. Въз основа на събраните доказателства било установено, че стоката следва да е с тарифна единица – 8908 – кораби, предназначени за нарязване, и като такъв подлежи на процедура по предварителна писмена нотификация и съгласие, съгласно разпоредбите на Регламент /ЕО/ № 1013/2006 на Европейския парламент и Съвета от 14 юни 2006г., относно превоза на отпадъци.

В резултат на извършената проверка е прието за установено, че „П. груп“ООД е посочило тарифен код 8901901000- други кораби, със ставка мито и ДДС 0%, вместо да го декларира, като кораб излязъл от употреба, предназначен за нарязване с код по ТАРИК 8908000000. Установено е , че дружеството не е изпълнило процедурата по писмена нотификация и съгласие, съгласно т.4 на чл.63 от Регламент /ЕО/ № 1013/2006 на Европейския парламент и Съвета от 14 юни 2006г. и не е представило сертификат/лицензия/ документ – разрешение за ползване на митнически икономически режим/ специално предназначение, който се изисква за „кораби предназначени за нарязване“, съгласно Регламент ЕО № 1549/2006г. на комисията от 17.10.2006г.

За констатираното нарушение на чл.234 ал.1 т.2 от ЗМ бил съставен АУМН и впоследствие е издадено НП.

Въззивният съд е приел, че АУМН и НП са валидни актове, но че нарушението е несъставомерно, поради което отменя издаденото НП.

За да отмени процесното НП, въззивният съд се позовава на становището в писмото на ИА „Морска администрация” – Дирекция Варна от 28.05.2013г, според което въпреки че моторният кораб е отписан от регистрите, водени към Морска администрация на Сейнт Винсент и Гренадини на 16.05.2013г., същият се намира в акваторията на ПСП „Булярд” – предназначено за извършване на дейности, технологично свързани с производствения процес на кораборемонтното и корабостроително предприятие, с оглед на което и предвид договорът сключен между дружеството-жалбоподател и „Булярд корабостроителна индустрия” ЕАД, се приема, че същият не е внесен за оползотворяване като скрап. Според писмото на територията на РБ дейности по добиване и оползотворяване на скрап от кораби са забранени, поради което е направен извода, че кораба е внесен за ремонт. ВРС се е позовал и на Разпореждане № 12239/17.06.2013г. на АС-Варна, оставено в сила с Определение №11050/2013г. на ВАС.

Воден от тези свои мотиви, съдът е направил крайния извод за незаконосъобразност на наказателното постановление и е отменил изцяло същото, поради противоречие с материалния закон.

Настоящият съдебен състав споделя изцяло изложените в оспореното решение мотиви, че в наказателното постановление се съдържа достатъчно подробно описание на нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, в т.ч. датата и мястото на извършването му, както и че същото е издадено от компетентен орган по чл. 231 от ЗМ и съдържа всички изискуеми по чл. 57 от ЗАНН реквизити за редовност. В административнонаказателното производството по съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до ограничаване на правото на защита на санкционираното дружество.

След извършване на проверка относно касационното основание – неправилно приложение на закона - чл.348,ал.1,т.1 от НПК, съдът счита че жалбата е основателна. Обжалваното решение е постановено при неправилно приложение на материалния закон – налице е касационно основание за отмяната му по чл.348,ал.1,т.1 от НПК. Въззивният съд е достигнал до изводи за несъставомерност на нарушението като е игнорирал голяма част от приложените към административната преписка доказателства.

Основателно е касационното оплакване, че районният съд изцяло е пренебрегнал представения сертификат за заличаване- извлечение от регистъра на Морска администрация на Сейнт Винсент и Гренадини ведно с превод на български език – л.68 от преписката. Според представения официален удостоверителен документ, корабът „JUL“ има затворен Регистър считано от 16.05.2013г. при продажба за скрап. Същият е заличен от Регистъра Сейнт Винсент и Гренадини.

Съдът се е позовал на общата разпоредба от чл.362 и сл. от КТМ относно правомощията на ИА „Морска администрация“, но не е извършил съпоставка на общите правомощия на „Морска администрация“ по КТМ с Наредба № 1/10.01.2003г. за вписване в регистъра на корабите, с която се урежда редът за вписване на корабите в РБългария. Според чл.8 от Наредбата вписването на корабите в регистъра се извършва – т.2. след извършен преглед от ИА "МА" за съответствието на кораба с техническите изисквания на националните и международните стандарти за безопасност и опазване на околната среда и изискванията на международните договори, по които Република България е страна. Според ал.2, ако при прегледа се установи, че корабът не отговаря на изискванията по ал. 1, т. 2, вписване не се извършва до отстраняване на констатираните несъответствия. Според чл.11 от Наредбата, предходните вписвания в чужди регистри нямат сила след извършване на вписването на кораб в българския регистър на корабите. Съгласно чл.22 от същата, кораб, вписан в регистъра на корабите, се отписва от него в определение случаи като в т.3. се сочи, че едно от основанията за отписване е когато собственикът му писмено уведоми ИА "МА", че корабът е негоден за ремонт или че ремонтирането му е стопански неизгодно.

Според съдържанието на писмо на Директор на дирекция „Морска администрация“ Варна към 27.05.2013г. в ДМА-Варна няма постъпило заявление за регистрация на кораб „Джул“.

След като няма постъпило заявление за регистрация към Българския корабен регистър, следва да се анализира съдържанието на Регистъра на Морска администрация на Сейнт Винсент и Гренадини, единствения официален удостоверителен документ за процесния кораб, според който корабът „JUL“ има затворен Регистър считано от 16.05.2013г. при продажба за скрап. Същият е заличен от Регистъра Сейнт Винсент и Гренадини.

По делото липсват данни за извършен преглед от ИА "МА" за съответствието на кораба с техническите изисквания на националните и международните стандарти за безопасност и опазване на околната среда и изискванията на международните договори, по които Република България е страна, като единствено въз основа на представени от „П. груп“ООД документи е направен извод, че кораба в мореходно състояние. Изхождайки от забраната на територията на РБългария да се извършват дейности по добиване и оползотворяване на скрап от кораби, Директорът на „Морска администрация“ Варна дава становище, че е възможно корабът да се ремонтира, за да се въведе в експлоатация като търговски кораб.

Тези мотиви на ВРС се явяват в пълно противоречие с разпоредбата на т.35 от преамбюла на Регламент /ЕО/ № 1013/2006. Позоваването на адм.дело № 2178/2013 г. по описа на АС-Варна и адм.дело № 9556/2013 г. по описа на ВАС, както и на писмо изх.№ В-2095/28.05.2013 г. на ИА „Морска администрация” – Дирекция Варна, е неправилно, след като Регламента предвижда, че един кораб може да стане отпадък, както е дефинирано в чл.2 от Базелската конвенция и същевременно той може да бъде определян като кораб по други международни правила.

Както съдът посочи цитираното писмо на ИА „МА” – Дирекция Варна не носи белезите на ползващ се с обвързваща материална доказателствена сила официален удостоверителен документ. То изразява едно становище относно възможната съдба на кораба. Също така не се ползват с обвързваща решаващия съд сила, мотивите на съдебните актове постановени извън обхвата на инстанционния контрол, каквито са посочените от ВРС – разпореждане по адм.д. №2178/13г. на АС Варна, потвърдено с Определение на ВАС адм.дело № 9556/2013 г. по описа на ВАС. Заключението на Директора на МА-Варна, че корабът „Джул” е „кораб в мореходно състояние” е необосновано, тъй като то не отразява необходимите комплексни характеристики според дефиницията за мореходност по пар.1а,т.16 от ДР на КТ. Писмото съдържа изложение на принципни положения без отнасянето им към конкретно установени факти, като някои от тях дори остават извън рамките на компетентност на директора – визира се, че дейностите по добиване и оползотворяване на отпадъци на скрап от кораби били забранени на територията на РБ, което не съответства на регламента уреждащ тази дейност, но дори да бе налице забрана, то от значение би било дали забраната е действително нарушена от „П. груп” ООД.

Значение за казуса има не хипотетичното, а реалното намерение на собственика „П. груп“ООД– за ремонт или за нарязване на кораба като отпадък. Изложеното налага необходимост от прилагане на материалния закон към установените с надлежни процесуални средства факти, което не е извършено от районния съд, след като в правоприлагащата си дейност ограничавайки се до горепосоченото становище на ИА „МА” - Дирекция Варна, този съд сам е игнорирал фактите. Релевантните факти за квалификацията „отпадък” се съдържат в разпоредбата на пар.1,т.17 от ДР на ЗУО.

Според нарушената материално-правна разпоредба на чл.234 ал.1 т.2. от ЗМ, който избегне или направи опит да избегне: т.2. забрани или ограничения за внос или износ на стоки, или прилагането на мерки на търговската политика, се наказва за митническа измама. В тази връзка дали на 15.05.2013г. в гр.Варна ответникът е декларирал правилно в ЕАД № № 13 BG002005Н0023425/20130515 с описание на стоката в кл.31 моторен кораб „JUL” за генерални товари IMO № 7124403 с тарифен код 8901901000 с нулева ставка мито и ДДС , вместо да го декларира като кораб , предназначен за нарязване със съответния тарифен код 8908000000, с което не е изпълнил процедурата по предварителна писмена нотификация и съгласие , предвидена в т.4 на чл.63 от Регламент № 1013/2006г. и не е представило сертификат, който се изисква за кораби предназначени за нарязване съгласно Регламент № 1549/2006г. и така е избегнало ограничение на внос и прилагането на мерките на търговската политика, е въпрос на преценка след съвкупен анализ на всички доказателства по делото.

Следователно съдът следва да извърши оценка на представените по делото доказателства и даде отговор дали е било възможно реализиране на намерението на ответника „П. груп“ООД – да извърши ремонт на кораба „Джул“ или същият като негоден за употреба не подлежи на ремонт и следва да се разфасова за скрап.

В тази връзка следва да се обсъди спазени ли са изискванията на т.4 на чл.63 от Регламент № 1013/2006г. относно необходимостта от представяне на сертификат, който се изисква за кораби предназначени за нарязване съгласно Регламент № 1549/2006г.

Не е извършен анализ на представения Договор за наем от 15.05.2013г. с „Булярд КИ“ЕАД , съгласно който се предоставя наем на работна площадка на кей, работна площадка и открита площадка за извършване на демонтажни дейност със срок до 14.06.2013г. Следва да се извърши преценка какво е отношението на представения договор наем на площадка за демонтаж със субективното намерение на „П. груп“ООД към датата на ЕАД -15.05.2013г. да ремонтира или да разфасова за скрап кораба.

На следващо място съдът е следвало да приложи разпоредбата на чл. 144 НПК, която му дава правомощия да назначи служебно експертиза, когато е необходимо за изясняване на фактите по делото.

След като „П. Груп“ООД заявява намерение на извършва ремонт и оспорва констатациите в АУАН и НП , назначаването на съдебно-техническа експертиза би могло да отговори на въпросите, като следва:

1. В.л. след преглед на всички материали по делото, както и проверка в „Булярд КИ“ЕАД да отговори към датата на ЕАД -15.05.2013г. дали корабът с оглед техническото му състояние позволява ремонтиране, за да бъде в мореходно състояние или е за нарязване за скрап. При отговора на поставения въпрос следва да се коментират характеристиките на кораба при вноса като заличен, затворен от Регистъра при продажба за скрап /л.68 от преписката/ и Протокол № 004680/03.06.2013г. по описа на РИОСВ Варна - със силно корозирал корпус и изцяло обгоряла надстройка.

2. Има ли данни на територията на „Булярд КИ“ЕАД , където е престоял кораба след вноса, съгласно Договор за наем от 15.05.2013г, да е извършван ремонт с възложител „П. груп“ООД или е извършено нарязване на кораба за скрап.

Предвид на изложеното, оспореното решение на ВРС следва да бъде отменено и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Воден от горното и на основание чл. 222, ал.1, т. 2 от АПК, АС-Варна, втори касационен състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 1288/07.05.2014г., постановено по НАХД № 341/2014г. на ВРС, XXXII-ри състав.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, съобразно дадените указания в мотивите на решението по тълкуване и прилагане на закона.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1. 2.

Ключови думи
No law branches!