Р Е Ш Е Н И Е № 444

гр.Монтана

16.09.2014г.

Административен съд Монтана ,в публично съдебно заседание на дванадесети септември ,през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: ОГНЯН ЕВГЕНИЕВ

БИСЕРКА БОЙЧЕВА

РЕНИ ЦВЕТАНОВА

при секретаря….Д.Д. .............…..и с участието на прокурора…………… Г.А.…..…………….……….………като разгледа докладвано от……съдията БОЙЧЕВА…………КАНД№343/

2014 г. по описа на съда…за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл.208 и сл.АПК във връзка с чл.63 ал.1 ЗАНН.

С решение от 08.04.2014г.,постановено по АНД№87/2014г. Районен съд-Берковица е потвърдил като законосъобразно наказателно постановление №ПО-05-203/03.02.2014г.на директора на РЗИ-Монтана ,с което на Н.А.В. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000лв.,на основание чл.294 от ЗЛПХМ /ЗЛПХМ/,за нарушение на чл. 11,т.2във връзка с чл.10,т.1 от Наредба№29/09.12.2008г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията по ЗЛПХМ.

Горното решение е обжалвано с касационна жалба от касатора Н.А.В.,с искане да бъде отменено решението на БРС ,като неправилно и незаконосъобразно.В съдебно заседание чрез адв.С*** иска да се отмени решението на съда ,по подробно изложени съображения в касационната жалба.

Ответникът по касацията – директора на РЗИ-Монтана, чрез юрк.Стоянова иска да се остави в сила решението на РС-Берковица.

Представителят на Окръжна прокуратура Монтана счита жалбата за неоснователна,а решението на съда за правилно.

Настоящият състав на Административен съд Монтана, като взе в предвид оплакванията в жалбата, доводите на страните,събраните по дело-то доказателства и приложимата нормативна уредба намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна,в срока по чл.211 АПК ,поради което се явява процесуално допустима,а разгледана по същество същата се явява неоснователна по посочените по-долу съображения.

Решението на Районен съд-гр.Берковица е правилно и законосъобразно .От фактическа страна по делото е установено,че на касатора в настоящето производство е съставен акт за установяване на административно нарушение№ПО-05-203/14.12.2013г. и наказателно постановление №ПО-05-203/03.02.2014г. за това ,че при извършена проверка на 25.11.2013г. в дрогерия,с.З*** ,общ.Берковица, обл.Монтана,в присъствието на магистър-фармацевт Д*** Т*** Т*** ,работещ в дрогерията се констатира липсата на трудов договор с нея ,с което е нарушен чл. 11,т.2във връзка с чл.10,т.1 от Наредба№29/09.12.2008г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията по ЗЛПХМ,за което на ръководителя на дрогерията е наложена „глоба” в размер на 1000лв. ,на основание чл.294 от ЗЛПХМ.Тази фактическа обстановка е установена по несъмнен и безспорен начин от събраните по делото доказателства.

За да потвърди наказателното постановление съдът е приел ,че нарушението е доказано.Тези негови изводи се споделят от настоящата касационна инстанция,базирайки се на представените писмени и гласни доказателства по въззивното дело. Безспорно е установено по делото ,че при проверката от контролните органи на РЗИ-Монтана липсва трудов договор с магистър-фармацевт Д*** Т*** Т*** ,работещ в дрогерията ,не е представен такъв и на по-късен етап ,при което нарушението е доказано.В този смисъл правилно е ангажирана административно-наказателна отговорност на ръководителя на дрогерията.Нарушена е нормата на чл. 11,т.2 във връзка с чл.10,т.1 от Наредба№29/09.12.2008г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията по ЗЛПХМ,изискваща ръководителя на дрогерията да съхранява в дрогерията копие от трудовите договори на работещите в нея,при което правилно е наложена санкция за това нарушение.Правилно е определен и размера на санкцията на минимума,с оглед обстоятелството, че нарушението е за първи път и при спазване изискванията на чл.27,ал.2 от ЗАНН. Релевираните с жалбата касационни основания за допуснати процесуални нарушения на фаза административно и съдебно прозиводство не се споделят от настоящата инстанция.Като е потвърдил наказателното постановление съдът е приложил правилно приложимия процесуален и материален закон ,при което неговото решение като правилно и законосъобразно следва да се потвърди.Водим от гореизложеното, административният съд

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение от 08.04.2014г.,постановено по АНД№87/2014г. по описа на Районен съд-Берковица.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.

Ключови думи
No law branches!