Р Е Ш Е Н И Е № 445

гр.Монтана

16.09.2014г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд Монтана ,в публично съдебно заседание на дванадесети септември ,през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: ОГНЯН ЕВГЕНИЕВ

БИСЕРКА БОЙЧЕВА

РЕНИ ЦВЕТАНОВА

при секретаря….Д.Д. .............…..и с участието на прокурора…………… Г.Александрова…..…………….……….………като разгледа докладвано от……съдията БОЙЧЕВА…………КАНД№344/

2014 г. по описа на съда…за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл.208 и сл.АПК във връзка с чл.63 ал.1 ЗАНН.

С решение от 10.05.2014г.,постановено по АНД№40118/2014г., Районен съд-Монтана е потвърдил наказателно постановление №087/ 2013/21.12.2013г.на Председателя на Държавна комисия по хазарта,гр.София ,с което на „Г*** -12”ЕООД гр.Монтана е наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв. на основание чл.98,пр.2 от ЗХ/ЗХ/,за нарушение на чл.9,ал.5,пр.2 от ЗХ.

Горното решение е обжалвано с касационна жалба от касатора „Г*** -12”ЕООД гр.Монтана ,чрез адв.М. с искане да бъде отменено решението на МРС ,като неправилно и незаконосъобразно. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията – Председателя на Държавна комисия по хазарта не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура Монтана счита жалбата за неоснователна,а решението на съда за правилно и законосъобразно.

Настоящият състав на Административен съд Монтана, като взе в предвид оплакванията в жалбата, доводите на страните,събраните по дело-то доказателства и приложимата нормативна уредба намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна,в срока по чл.211 АПК ,поради което се явява процесуално допустима,а разгледана по същество същата се явява неоснователна по посочените по-долу съображения.

Решението на Районен съд-Монтана е правилно и законосъобразно. От фактическа страна по делото е установено,че на касатора в настоящето производство е съставен АУАН№087/19.08.2013г. и наказателно постановление №087/21.12.2013г.,за това ,че след извършена проверка по ЗХ от контролните органи на ДКХ в игрална игра в гр.Монтана ,ул.”Л.К*** ”№* ,на основание заповед №П-293/03.07.2013г. на Председателя на ДКХ е установено ,че като организатор на хазартни игри с игрални автомати дружеството е използвало игрално оборудване /игрални автомати/,вписани в удостоверение за лиценз№И-313/29.03.2013г. на ДКХ ,в периода от 16.07.2013г.до 31.07.2013г.,без да е заплатен дължимия за него окончателен данък по ЗКПО за второ тримесечие на 2013г.в размер на 7500лв./видно от писмо№П-293/05.08.2013г. на НАП/,с което е нарушен чл.9,ал.5,пр.2 от ЗХ ,за което му е наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв. ,на основание чл.98 ,пр.2 от ЗХ.При тази фактическа обстановка съдът намира следното.

За да потвърди наказателното постановление въззивния съд е приел ,че нарушението е доказано с всички допустими по закон доказателства и доказателствени средства.Тези негови изводи се споделят от настоящата касационна инстанция.Нормата на чл.9,ал.5 от ЗХ е императивна и забранява използването на игрално оборудване ,без да е внесен дължимия данък по ЗКПО,за което има безспорни докаателства по делото.Видно от писмо №П-293/05.08.2013г. на НАП ,към 29.07.2913г. не е внесен дължимия данък за първо и второ тримесечие на 2013г. в размер на 7500лв. /,което представлява нарушение на посочената разпоредба и в този смисъл правилно е санкционирано дружеството от контролните органи на ДКХ.Наложената санкция е на минимума за този вид нарушение ,като правилно е определен и нейния размер ,при спазване разпоредбата на 27,ал.2 от ЗАНН. Като е потвърдил наказателното постановление съдът е приложил правилно материалния и процесуалния закон и в резултат неговото решение ,като правилно и законосъобразно следва да се потвърди.По разбиране на съда неоснователни са наведените възражения в касационната жалба за приложение на чл.28 от ЗАНН,т.к. нарушението не е маловажно с оглед на характера на засегнатите обществени отношения.

Водим от гореизложеното, административният съд

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение от 10.05.2014г.,постановено по АНД№40118/2014г.по описа на Районен съд-Монтана.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2. ЧЛЕНОВЕ:1.

Ключови думи
No law branches!